Herstel in natura van aardbevingsschade – Aanbestedingsnieuws

Herstel in natura van aardbevingsschade

Pic. www.pixabay.com

De omschrijving van de opdracht is gebaseerd op de stand van zaken en kennis van de aanbestedende dienst op het moment van schrijven van dit document. Het IMG (Instituut Mijnbouwschade Groningen) is net gestart en nog volop in beweging. Ook is het niet uit te sluiten dat door politieke of bestuurlijke aandacht wijzigingen en aanpassingen in de inrichting en uitvoering van de beschreven werkzaamheden plaatsvinden. Van de inschrijver wordt daarom verwacht dat hij zich gedurende de looptijd van de raamovereenkomst flexibel zal opstellen en waar mogelijk zijn werkzaamheden aanpast en ook gevraagd en ongevraagd adviezen verstrekt aan het IMG betreffende eventuele aanpassingen. 

Bodembeweging door gaswinning in het Groningenveld en de gasopslag in Norg heeft impact op veel Groningers en Drenten. Het heeft hun vertrouwen in de overheid geschaad. Daarom is sinds 1 juli 2020 het Instituut Mijnbouwschade Groningen opgericht (de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen -TCMG)  is hierin opgegaan). Om als onafhankelijk bestuursorgaan alle schade veroorzaakt door bevingen, bodemdaling- en stijging af te handelen. Deze aanbesteding wordt uitgevoerd in opdracht van het IMG. Het IUC-EZK treedt tijdens deze aanbesteding op als procesbegeleider.

In de Tijdelijke wet Groningen heeft de wetgever er expliciet voor gekozen om ook Herstel In Natura ( HIN) aan te bieden. Daarmee geeft het IMG onder andere invulling aan de mogelijkheid om aanvragers te ontzorgen. Het IMG kan aan de toekenning van Herstel In Natura voorwaarden verbinden, indien en voor zover deze voorwaarden nodig zijn om de aanspraak op HIN van de Aanvrager te verzekeren. Het
IMG kan ertoe besluiten om de Herstel In Natura te vergoeden, indien de Aanvrager het IMG daarom heeft verzocht of indien aanvrager daarmee instemt en de gestelde voorwaarden hiertoe geen belemmering vormen.

Deze aanbesteding betreft het herstellen van fysieke schade aan gebouwen die veroorzaakt is door bodembeweging. De opdracht betreft het (bouwkundig) herstellen van schade. Dit dient veilig, vakkundig en kwalitatief goed te gebeuren, met oog voor de menselijke maat en begrip voor de Groninger situatie met bevingsschade. De opdrachtnemer kan gezien worden als ‘visitekaartje’ van het IMG tijdens de uitvoering van het Herstel In Natura waarbij de aanvrager centraal staat en de opdrachtnemer waarde toevoegt aan de doelstelling van het IMG. Nadat het IMG heeft besloten om in natura te herstellen, wordt een snelle afhandeling met korte doorlooptijden verwacht. De basis voor het Herstel In Natura vormt het adviesrapport van de deskundigen. Hierin staan de toegekende schades, de methode van herstel en de bijbehorende vergoeding die gebaseerd is op marktconforme prijzen met ruime opslag in het gehanteerde calculatiemodel. Het calculatiemodel is tot stand gekomen naar objectieve maatstaven op inbreng van onafhankelijke schade-expertisebureaus. Alle prijzen en de rekenmethode zelf zijn vervolgens gevalideerd (deze zijn marktconform) via een extern bouwkostenadviesbureau. De prijzen worden daarnaast periodiek geïndexeerd en ééns in de drie jaar herijkt.

De aanbestedende dienst is voornemens over te gaan tot het sluiten van vijf raamovereenkomsten met een looptijd van twee jaar met, éénzijdig door de aanbestedende dienst uit te oefenen, tweemaal de optie tot verlenging van maximaal één jaar. Bij (een dreigende) overschrijding van de maximale waarde van € 13.750.000,- voor alle raamcontractanten gezamenlijk heeft de aanbestedende dienst het recht de raamovereenkomst
eenzijdig op te zeggen zonder opdrachtnemer hiervoor schadeloos -in welke vorm dan ook- te stellen. De aanbestedende dienst wenst met vijf inschrijvers een raamovereenkomst te sluiten, voor zover er voldoende gekwalificeerde inschrijvingen zijn.

Het is voor IMG belangrijk dat een opdrachtnemer wordt gecontracteerd die weet wat de onderhavige opdracht inhoudt en begrijpt dat een belangrijk onderdeel van de opdracht is het vertegenwoordigen van IMG richting aanvragers. Na afronding van het schriftelijke beoordelingsproces wordt derhalve iedere inschrijver die op grond van de schriftelijke beoordeling niet is uitgesloten, uitgenodigd tot het houden van een presentatie, van maximaal 30 minuten waarna aansluitend, indien nodig, ruimte is voor vraag en antwoord ter verduidelijking van de presentatie aan de beoordelaars, van het voorgestelde plan van aanpak, het risico- en meerwaarde dossier en de kwaliteit van de organisatie van de inschrijver. De presentatie dient gegeven te worden door de door u voorgestelde uitvoerder en een medewerker. Beiden dienen een gedeelte van de presentatie te geven, waardoor het beoordelingsteam de kans krijgt beiden te beoordelen op de beoordelingsaspecten.

Bron: Tenderned 13 oktober 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/208328

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *