Reconstructie Ollandseweg Sint-Oedenrode – Aanbestedingsnieuws

Reconstructie Ollandseweg Sint-Oedenrode

Foto: Google Streetview

De Ollandseweg is de snelste verbinding tussen de kernen Sint-Oedenrode en Olland in de gemeente Meierijstad. Deze weg en de aanliggende fietspaden zijn aan het einde van de fysieke levensduur gekomen en daarom worden de weg en de aanliggende fietspaden gereconstrueerd (Ollandseweg tussen de rotonde bij de Koninginnelaan en de Schootsedijk). Aan beide zijden van de weg staan monumentale eiken die behouden moeten worden. Naast de reconstructie van de weg om technische redenen, past het huidige wegbeeld ook niet bij het 60 km/h regime (buiten de
bebouwde kom) en 30 km/h (binnen de bebouwde kom) dat op de weg van toepassing is. De reconstructie wordt tevens aangegrepen om dit regime te versterken.

De aanbestedende dienst, de gemeente Meierijstad, heeft ervoor gekozen om Europees openbaar aan te besteden. Voor de
Europese procedure is gekozen omdat de geraamde opdrachtwaarde de vastgestelde drempelbedragen zoals opgenomen in de Gids Proportionaliteit overstijgt. Vanwege de inspanning die de aanbestedende dienst vraagt van de inschrijvers (EMVI-beoordelingsmatrix, in plaats van dat iedere inschrijver een PvA op moet stellen), wordt de openbare procedure aangehouden.
Door middel van deze aanbesteding wil het gemeentebestuur van de gemeente Meierijstad komen tot een overeenkomst met één partij.

De uitvoering van de overeenkomst heeft betrekking over een langere periode. Om de risico’s van prijsstijgingen en -dalingen niet bij één van de contractanten te leggen kent de overeenkomst de mogelijkheid tot prijsindexatie. Indexering vindt voor het eerst plaats op 1 oktober 2024. Wanneer gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid tot indexeren, zal dit uiterlijk op twee weken voorafgaand aan de indexatiedatum schriftelijk bekend moeten worden gemaakt. Een niet toegepaste indexeringsoptie vervalt en kan niet worden ingehaald. De opdracht wordt gegund aan de leverancier op basis van de ‘economisch meest voordelige inschrijving’. De ‘economisch meest voordelige inschrijving’ wordt bepaald op basis van het
gunningscriterium de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned donderdag 24 augustus 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/307862

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 25 augustus 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *