Reconstructie Marathonweg Vlaardingen – Aanbestedingsnieuws

Reconstructie Marathonweg Vlaardingen

Marathonweg Vlaardingen. Foto: Google Streetview

De aanbesteder is voornemens om de Marathonweg te reconstrueren. De Marathonweg is een gebiedsontsluitingsweg binnen de bebouwde kom en verbindt de A20 met de Rivierzone en scheidt de Westwijk van het centrum. De Marathonwegzone – de weg zelf en het gebied erlangs – wordt de komende jaren beïnvloed door verschillende ontwikkelingen. Er komen nieuwe woningen bij, de voormalige voetbalvelden aan de noordzijde worden in ontwikkeling genomen en er komen nieuwe
bedrijven bij in de Rivierzone. De verkeersintensiteit zal hierdoor groeien. De reconstructiewerkzaamheden dienen met minimale verkeerhinder te worden uitgevoerd aangezien de Marathonweg een belangrijke verkeersader is in de gemeente Vlaardingen. De reconstructiewerkzaamheden bestaan uit de volgende deelprojecten.
Deelproject 1: Verbeteren fietsoversteek Zuidbuurtseweg
Reeds uitgevoerd en is geen onderdeel van deze aanbesteding).
Deelproject 2: Reconstructie kruising Marnixlaan
Reconstructie van de kruising Marathonweg – Marnixlaan, waarbij er o.a. extra rijbanen worden gerealiseerd en de verkeersgeleiding wordt aangepast. Ook wordt de gehele asfaltconstructie vervangen (totaal ca 2.000 ton). Daarnaast wordt er een intelligente verkeersregelinstallatie (iVRI) aangebracht.
Deelproject 3: Reconstructie kruising Floris de Vijfdelaan
Reconstructie van de kruising Marathonweg – Floris de Vijfdelaan, waarbij er o.a. extra rijbanen worden gerealiseerd en de verkeersgeleiding wordt aangepast. De gehele asfaltconstructie wordt vervangen (totaal ca 3.000 ton). Daarnaast wordt de bestaande VRI installatie vervangen door een intelligente verkeersregelinstallatie (iVRI).
Deelproject 4: Reconstructie kruising Westlandseweg en A20
Reconstructie van de kruising Marathonweg – Westlandseweg/A20, waarbij er o.a. extra rijbanen worden gerealiseerd en de verkeersgeleiding wordt aangepast. Een deel van de asfaltconstructie wordt volledig vervangen en een deel van de constructie wordt alleen de dek- en tussenlaag vervangen (totaal ca 1.500 ton). Daarnaast wordt de bestaande VRI installatie vervangen door een intelligente verkeersregelinstallatie (iVRI).
Deelproject 5: Vervangen dek en tussenlaag tussenliggende wegvakken
Van de wegvakken tussen de hierboven beschreven kruisingen wordt de dek- en tussenlaag vervangen. Dit betreft in totaal ca 2.000 ton asfalt.

Deelproject 2 is uitgewerkt tot een RAW-bestek. Dit RAW-bestek maakt onderdeeldeel uit van deze aanbesteding. Deelproject 3 en 4 zijn uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp. Samen met deelproject 5 zal de laatste technische uitwerking van deze deelprojecten in een bouwteam worden uitgewerkt. De inschrijver verzorgt in de bouwteamfase de volledige engineeringswerkzaamheden om te komen van voorlopig ontwerp tot een RAW- bestek inclusief faseringsplan. Deze werkzaamheden maken deel uit van de aanbesteding. De aanbestedende dienst is van plan om de uitvoering van de
werkzaamheden in 2023 af te ronden.

Samengevat en globaal bestaan de werkzaamheden uit:
Fasen 3, 4 en 5
• Het deelnemen aan een bouwteam;
• Engineeringswerkzaamheden;
Fasen 2, 3, 4 en 5
• Gefaseerde uitvoering van werkzaamheden;
• Omgevingsmanagement;
• Opruimwerkzaamheden;
• Verrichten van grondwerkzaamheden;
• Aanbrengen kolkleidingen en kolken;
• Aanbrengen iVRI;
• Aanbrengen elementenverharding;
• Aanbrengen gesloten verharding;
• Aanbrengen inrichtingselementen;
• Aanbrengen beplanting;
• Het toepassen van verkeersmaatregelen;
• Overige werkzaamheden;
Voor de uitvoering van bovenstaande werkzaamheden wordt in september 2022 een inschrijfleidraad aangeboden aan de geselecteerde inschrijvers.

De aanbesteder heeft gekozen voor een nationale aanbesteding met voorselectie, de zogenaamde niet-openbare procedure. Geïnteresseerden dienen zich aan te melden als gegadigde via Tenderned. Vervolgens zal een voorselectie plaatsvinden zoals beschreven in deze leidraad. Met deze voorselectie beoogt de opdrachtgever maximaal drie partijen te selecteren. Nadat de voorselectie heeft plaatsgevonden, zullen de geselecteerden worden uitgenodigd tot het doen van een inschrijving. Het werk wordt gegund aan de inschrijver die de economische meest voordelige inschrijving (EMVI) heeft gedaan. De gunningscriteria:

• Prijs (de inschrijfprijs van de aanbesteding);
• Fasering kruising Marnixlaan (o.a. fasering, benodigde afsluitingen, bereikbaarheid omgeving);
• Ontzorgen opdrachtgever (o.a. omgevingsmanagement, klachtafhandeling);
• Proces bouwteamfase.

zullen nader worden uitgewerkt in de inschrijvingsleidraad, waarbij de aanbesteder de vrijheid toekomt om de verhouding en de invulling van de subgunningscriteria nader in te vullen of aan te passen.

Bron: Tenderned donderdag 4 augustus 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/269187

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *