Kadevervanging Houtzagerssingel Den Haag – Aanbestedingsnieuws

Kadevervanging Houtzagerssingel Den Haag

Houtzagerssingel Den Haag. Foto: Google Streetview

In het ‘Meerjaren Programma Kunstwerken 3 (MJPKIII)’ is de kade van de Houtzagerssingel tussen de Brouwersgracht en het Vaillantplein opgenomen als onderdeel van de vervangingsopgave. Dit omdat bij onderzoek is gebleken dat de fundatie van de kade slecht is. De doelstellingen van het project betreffen de volgende punten:
• Een veilige nieuwe situatie voor de aankomende 100 jaar;
• Een duurzame vervanging van de kadeconstructie, bijvoorbeeld door het inzetten van zo veel mogelijk elektrisch materieel;
• Tevreden omwonenden;
• Het inpassen van de wensen en eisen van het Hoogheemraadschap Delfland;
• Optimalisatie van de inrichting Openbare Ruimte;
• Het verbeteren van de groeiplaats voor de bomen.

Met bovenstaande punten in acht nemend is de scope van het project het volgende:
• Het kappen van de bomen langs de kade (door derden);
• Het ruimen van loze kabels en leidingen bij herstrating van het maaiveld;
• Het vervangen en ophogen van de huidige kade, ruim 370 strekkende meter;
• Planten van nieuwe bomen, met voldoende groeiruimte (door derden);
• Realiseren van nieuwe groenstroken t.p.v. de opgeheven parkeervakken;
• Hergebruik van verlichting (door derden) en aanbrengen straatmeubilair;
• Het maaiveld met hofstadkwaliteit inrichten;
• Herplaatsen standbeeld “Albert Termote” nabij Vaillantbrug;
• Terugplaatsen van elektrische oplaadpunten.

Voorlopig is de start van de werkzaamheden langs de Houtzagerssingel gepland op juni 2023. Verwacht wordt dat de kadevervanging uitgevoerd wordt tussen juni 2023 tot en met juni 2025. Voorzien is dat de maaiveld werkzaamheden starten in juni 2025 en eindigen in juli 2026. De verwachtte einddatum van de overeenkomst juli 2026. De definitieve planning volgt uit de aanbestedingsdocumenten.

De opdracht wordt aanbesteed volgens de Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure. De Aanbesteding vindt in twee  fasen plaats:
Fase 1: Selectie
In deze fase kunnengegadigden zich aanmelden voor de aanbesteding. Er zullen maximaal vijf gegadigden worden
uitgenodigd voor fase 2.
Fase 2: Gunning
De geselecteerde gegadigden uit fase 1 ontvangen de ‘gunningsleidraad’ en overige aanbestedingsdocumenten op basis waarvan zij worden uitgenodigd om hun inschrijving in te dienen. De aanbesteder gunt de opdracht (in voorkomend geval van gunning) op grond van de naar het oordeel van de aanbesteder economisch meest voordelige Inschrijving.

Bron: Tenderned donderdag 4 augustus 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/269044

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *