Reconstructie drie wegen in Zeist – Aanbestedingsnieuws

Reconstructie drie wegen in Zeist

Oude Arnhemseweg Zeist. Foto: Google Streetview

De gemeente Zeist heeft het voornemen door middel van een concurrentiegerichte dialoog een bouwteam partner te selecteren. Het project betreft de reconstructie van:
 de Oude Arnhemseweg (zuid) van de Montaubanstraat tot aan de Schaerweijdelaan,
 Kroostweg en
 Kwikstaartlaan van de Koppelweg tot de Pijlstaartlaan in Zeist.

Het wegdek en de -indeling in de Oude Arnhemseweg (zuid) is verouderd en daarnaast dient de doorstroming en de veiligheid op de weg en kruisingen verbeterd te worden. Dit gedeelte van de Oude Arnhemseweg is al jaren een punt van aandacht.
Er is zowel een bestuurlijke- als maatschappelijk wens om dit gedeelte van de Oude Arnhemseweg als fietsstraat in te richten. Ook wil de opdrachtgever meer ruimte maken voor groen en regenwater afkoppelen om zo veel als mogelijk lokaal te infiltreren. Verder is de wens om de inrichting van het stukje Oude Arnhemseweg tussen de Lommerlust en rotonde Montaubstraat te wijzigen van eenrichtingsverkeer naar tweerichtingsverkeer en hierbij een veiliger aansluiting op de rotonde te realiseren. Hiervoor is nog wel een formeel verkeersbesluit voor benodigd, indien dit niet wordt verkregen zal ook dit deel als fietsstraat worden ingericht. Vanwege de verwevenheid van de verschillende doelstellingen in het project worden deze gecombineerd gerealiseerd.

De Kroostweg is aan vervanging toe, de laatste jaren zijn al verschillende plaatselijke reparaties uitgevoerd. Het voetpad t.h.v. de begrafenisonderneming staat regelmatig onder water en is daarmee vaak onbegaanbaar. De Kroostweg is een redelijk druk bereden weg voor o.a. de ontsluiting van een deel van de wijk. Ook heeft de Kroostweg een belangrijke functie voor het fietsverkeer richting Utrecht: De weg maakt deel uit van de regionale fietsroute van Zeist-centrum naar Utrecht-USP.
Ook wil de opdrachtgever meer ruimte maken voor groen en zo veel als mogelijk regenwater afkoppelen om lokaal te infiltreren. Om deze reden worden de verschillende doelstellingen in het project gecombineerd gerealiseerd. Op basis van dit alles is een herinrichting in combinatie met groot onderhoud wenselijk.

De Kwikstaartlaan is een bijzondere weg. Voor een gedeelte maakt het onderdeel uit van een bedrijventerrein, voor een ander  gedeelte gemengd woongebied met bedrijventerrein en voor een derde gedeelte alleen woongebied. De openbare inrichting is inmiddels zo’n 45 jaar oud (aanlegjaar 1977), de asfaltverharding is voor wat betreft de onderhoudstoestand de laatste jaren verslechterd mede door de plaatselijke omstandigheden (vochtige omgeving). De laatste tijd ontvangt de opdrachtgever veel meldingen en klachten over de onderhoudstoestand. Inspectieresultaten bevestigen de matige onderhoudstoestand. Ook wil de opdrachtgever meer ruimte maken voor groen en regenwater afkoppelen om zo veel als mogelijk lokaal te infiltreren. Bewoners ervaren overlast van sluip-vrachtverkeer van de Koppelweg naar de Kromme Rijnlaan. Doel is om de openbare ruimte zo in te richten dat het onaantrekkelijk wordt voor vrachtverkeer om van deze route gebruik te maken.

Het doel van het project is het moderniseren van de openbare inrichting zodat de gebruiker veiligheid en comfort wordt geboden. De procedure van de concurrentiegerichte dialoog wijkt af van reguliere (openbare en niet-openbare) aanbestedingsprocedures. Zeist maakt bij deze aanbesteding gebruik van plenaire en individuele dialoogrondes. Met de informatie-uitwisseling die in de dialoogrondes plaatsvindt, wenst de gemeente gebruik te maken van de kennis en kunde van
marktpartijen. De (individuele) dialoogrondes worden benut om een optimalisatie te bereiken tussen vraag en aanbod.
In deze aanbestedingsprocedure wenst de gemeente de dialoogrondes zo goed mogelijk te benutten door een verdergaande samenwerking met ondernemers op te zoeken tijdens de dialoogrondes.

Voor de realisatiefase van het project heeft de gemeente Zeist een budget beschikbaar van €2.400.000,- exclusief btw. Dit bedrag is taakstellend voor alle projectgebonden kosten. Door in te schrijven conformeert de aanmelder zich aan het plafondbedrag. Inschrijvingen met een inschrijfsom hoger dan dit plafondbedrag worden terzijde gelegd. In deze aanbestedingsprocedure worden, op basis van de ingezonden aan- vragen tot deelneming, potentieel geschikte partijen geselecteerd. De opdrachtgever streeft naar een selectie van maximaal drie partijen. In de gunningsfase worden de ingediende inschrijvingen beoordeeld en gerangschikt op basis van het gunningscriterium ‘beste prijs-kwaliteitsverhouding’.

Bron: Tenderned woensdag 30 november 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/281243

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *