Reconstructie Brede Dijk – Woerden – Aanbestedingsnieuws

Reconstructie Brede Dijk – Woerden

De gemeente Oudewater heeft het voornemen een opdracht voor de reconstructie van de woonstraten in de wijk rond de Brede Dijk te verstrekken. De wijk Brede Dijk is voor het grootste gedeelte in de jaren ‘60 en ‘70 gebouwd. De maatvoering en de indeling voldoen niet meer aan de huidige maatstaven en vervanging van materialen is nodig. De inrichting van de wijk is daarom toe aan groot onderhoud. De afdeling Beheer heeft opdracht gegeven om het grote onderhoud integraal aan te pakken. Verharding, groen en lichtmasten worden vervangen. Ook het riool wordt vervangen of daar waar mogelijk hersteld. Ook wordt er een nieuw hemelwaterriool aangelegd om afvoer van hemelwater uit de openbare ruimte van het bestaande riool te ontkoppelen (gescheiden stelsel). Naast het groot onderhoud wordt de openbare ruimte weer opgehoogd naar het originele aanlegniveau, deels met licht ophoogmateriaal. Doel is de wijk zodanig in te richten dat deze weer voldoet aan de huidige
normen en richtlijnen qua maatvoering en dat klimaatbestendigheid zoveel mogelijk wordt toegepast. Door de reconstructie zal de wijk de komende 40 jaar weer ‘meekunnen’ zonder dat grote ingrepen in het onderhoud noodzakelijk zijn.

Opdrachtgever heeft ervoor gekozen om het werk op te delen in verschillende fases. Vast onderdeel van deze aanbesteding is fase 1. Onderdeel van deze aanbesteding zijn eveneens fase 2, 3, 4, 5 en 6. Deze fases worden als opties gecontracteerd. In fase 1 vindt een grootschalige reconstructie plaats. De volledige openbare ruimte wordt opgehoogd tussen de 0 en 50 cm. Ter plaatste van grote ophogingen (> dan 20 cm) wordt licht ophoogmateriaal toegepast (Yali Bims). Ook wordt de straat Brede Dijk opgewaardeerd naar een fietsstraat. De aansluitingen van de fietsstraat naar de rotondes Hendrik van Viandenstraat en Oude Singel worden in fase 4,5 en 6 uitgevoerd, de rotondes in fase 4 en 6. Grotendeels worden de beschoeiingen binnen het plangebied vervangen door een onderwaterbeschoeiing voor het realiseren van natuurvriendelijke oevers. Daarbij worden de aanwezige duikers vervangen voor het verbeteren van de waterkwaliteit. In het gehele plan (fase 1 t/m 6) wordt totaal 4% vergroend door het uitwisselen van grijs voor groen. Daarnaast worden er in fase 1 zesentwintig parkeerplaatsen extra toegevoegd voor het opvangen van de parkeerdrukte. De rijweg van de hoofdstructuur wordt uitgevoerd in straatbakstenen en de zijwegen worden uitgevoerd in betonstraatstenen. Alle nieuwe rijwegen worden voorzien van een puinfundering. Naast het vervangen van de trottoirs wordt ook het straatwerk in de brandgangen vernieuwd. Ook wordt het HWA van de toekomst aangelegd in de gehele wijk en wordt deels het gemengd rioolstelsel vervangen. Wat betreft het groenplan worden er in het gehele plan achttien soorten bomen aangeplant. Ook worden de beplantingsvakken ingericht met tien soorten lage en hoge beplanting voor het verbeteren van de diversiteit.

Om een beeld te krijgen van de omvang van het project volgt hieronder een opsomming van de werkzaamheden op hoofdlijnen:
• Te verwijderen kantopsluiting, 11.100 m
• Opbreken asfalt, 4.200 m2
• Opbreken straatbakstenen, 370 m2
• Opbreken betonstraatstenen, 10.000 m2
• Opbreken betontegels 11.650 m2
• Verwijderen riolering 315, 380 m
• Verwijderen riolering 400, 210 m
• Te vervangen huisaansluitingen, 86 st
• Te verwijderen bomen, 89 st
• Te verwijderen beschoeiing, 570 m
• Aanbrengen kantopsluiting, 13.750 m
• Aanbrengen asfalt (t.b.v. fietsstraat), 1.700 m2
• Aanbrengen straatbakstenen, 2.750 m2
• Aanbrengen betonstraatstenen, 9.600 m2
• Aanbrengen betontegels, 10.500 m2
• Aanbrengen fundering, 10.550 m2
• Aanbrengen bims, 8.700 m2
• Aanbrengen drainage 160, 1.990 m
• Aanbrengen riolering 315, 2.360 m
• Aanbrengen riolering 400, 290 m
• Relinen riolering 300, 600 m
• Aanbrengen inspectieputten, 71 st
• Te plaatsen kolken, 375 st
• Aanbrengen duiker 800, 5 st, totaal 70 m
• Aanbrengen boven -en onderwaterbeschoeiing 600 m
• Aanbrengen plantvakken, 1.700 m2
• Te planten bomen incl. groeiplaatsverbetering, 145 st

Naast de omschreven opdracht, bestaat de volledige reconstructie ook nog uit fase 2, 3, 4 en 5.  De opdrachtgever kan overgaan tot het opdragen van een of meerdere opties. In de gunningsfase van deze aanbesteding wordt de overeenkomst gedeeld. Dit zal een RAW-bestek met bijbehorende tekeningen en relevante bijlagen op basis van de UAV 2012 zijn.De opdrachtgever volgt, gelet op de aard en de omvang van de opdracht en de markt, een Europese niet-openbare procedure. De selectiefase resulteert in de selectie van maximaal vijf gegadigden (de geselecteerde gegadigden). Aan de geselecteerde gegadigden wordt de gunningsleidraad inclusief alle bijlagen en RAW-bestek, toegezonden. De inschrijvingen worden beoordeeld aan de hand van de in de gunningsleidraad vastgestelde eisen en gunningscriteria.

Bron: Tenderned zondag 6 november 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/278350

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *