Realiseren veilige fietsroute Craijensteijn Sliedrecht – Aanbestedingsnieuws

Realiseren veilige fietsroute Craijensteijn Sliedrecht

Craijensteijn, Sliedrecht. Foto Google Streetview

De nationaal openbare aanbesteding heeft als doel een ondernemer te contracteren uit de ondernemers die voor deze aanbestedingsprocedure zijn uitgenodigd tot het doen van een inschrijving. Door middel van de overeenkomst worden de wederzijdse rechten en verplichtingen éénmalig voor de duur van het contract vastgelegd. De overeenkomst treedt in werking op het moment van ondertekening tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

De inhoud van de opdracht betreft het project Veilige fietsroute Craijensteijn , in de gemeente Sliedrecht. Start uitvoering op basis van bijgevoegd bestek. De opdracht betreft een “werk”. Het werk betreft de realisatie van een veilige fietsroute langs de Craijensteijn inclusief de aanpak van
knelpunten, vallende onder de scope van de opdracht. Verwezen wordt naar het bestek bij de aanbestedingsdocumenten.

De afstand tussen auto’s en fietsers op de Craijensteijn is nu slechts een smalle witte streep. Vele fietsers moeten daar elke dag goed opletten dat ze niet onder een auto komen. Dat fietst niet fijn. De huidige witte streep wordt straks een bredere, veilige berm.

De aanbesteding vindt plaats volgens de nationaal openbare procedure volgens de Aanbestedingswet 2012, welke strekt ter implementatie van de Europese Richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 1 juli 2016 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten, alsmede het Aanbestedingsreglement 2016 (ARW).
De aanbestedende dienst hanteert de grondbeginselen objectiviteit, transparantie, non-discriminatie en proportionaliteit.
De gemeente Sliedrecht heeft gekozen voor een nationaal openbare aanbesteding, omdat de waarde van de opdracht dusdanig is dat deze opdracht conform de Gids proportionaliteit nationaal openbaar kan en mag worden aanbesteed. Bij deze keuze is rekening gehouden met de gangbaarheid van het project en de daarbij best passende procedure (artikel 3.4.2 Gids proportionaliteit) in relatie tot de aard van de opdracht.

Het uit te voeren werk is gelegen in de gemeente Sliedrecht. Craijensteijn is één van de hoofdwegen van Sliedrecht en ontsluit de wijk De Weren en de wijk Benedenweer. Craijesteijn loopt aan de oostzijde over in de Deltalaan. Aan de zuidzijde van de Craijensteijn ligt het ASVZ-terrein Merwebolder. Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. Het aanbrengen van een voorbelasting
b. Het aanbrengen van een oeverbescherming
c. Het verwijderen van (bitumineuze) verhardingen
d. Het verwijderen van bomen en beplanting
e. Het uitvoeren van diverse grondwerkzaamheden
f. Het aanbrengen van kolken en kolkleidingen
g. Het aanbrengen van duikers
h Het aanbrengen van diverse elementenverhardingen
i Het aanbrengen van bitumineuze verhardingen
j. Het aanbrengen van een bushalte en toebehoren
k. Het aanbrengen van inrichtingselementen
l. Het aanbrengen van markeringen en bebordingen
m. Het plantgereed maken beplantingsvakken en zaaien

Het werk bestaat uit 3 fasen:
Fase 1 betreft het aanbrengen van een voorbelasting. Werkzaamheden uiterlijk opleveren op 1 juni 2021
Fase 2 betreft de reconstructie van de Craijensteijn. Start werkzaamheden is 1 maart 2022 rekening houdend met negen maanden zettingsperiode van de voorbelasting. Oplevering werkzaamheden uiterlijk vijfentwintig weken na start werkzaamheden.
Fase 3 betreft de reconstructie van een deel van de Deltalaan en inrichting bushaltes. Start werkzaamheden combineren in de laatste fases van de uitvoeringsfase van fase 2. Start werkzaamheden vier weken voor oplevering fase 2. Oplevering werkzaamheden is gelijk aan de oplevering van fase 2

Bron: Tenderned 10 december 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/214063


.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *