Realisatie drie loodsen waterschap De Stichtse Rijnlanden – Aanbestedingsnieuws

Realisatie drie loodsen waterschap De Stichtse Rijnlanden

Impressie VO: © HDSR

Samenwerken aan water voor een veilige, droge en gezonde leefomgeving. Vanuit die achtergrond werkt waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) in Midden-Nederland aan bescherming tegen overstromingen, een gezond grond- en oppervlaktewatersysteem en het zuiveren van afvalwater. De buitendienst van de afdeling Waterbeheer bestaat uit vier gebiedsteams waarin naast de rayonmedewerkers ook de gebiedsmanagers en -beheerders werkzaam zijn. De teams verzorgen het dagelijkse (peil)beheer en houden toezicht op de jaarlijkse onderhoudswerkzaamheden aan het
watersysteem. In de 24/7 storingsdienst lossen ze acute knelpunten op. Tijdens calamiteiten werken de teams nauw samen om acties vanuit het Actiecentrum Water (ACW) uit voeren en zo schade te voorkomen of te beperken. Om al dit werk goed te kunnen doen is het noodzakelijk om in het gebied aanwezig te zijn en te beschikken over materiaal en materieel. Waterbeheer beschikt op dit moment over twee (gehuurde) locaties welke niet voldoen aan de huidige normen en beperkt aansluiten bij onze eisen en wensen. Op basis van bovenstaande argumenten en om aan te sluiten bij het beleid dat het waterschap benodigd vastgoed in eigendom heeft, is bij het Algemeen Bestuur een voorstel ingediend om op drie locaties een nieuw onderkomen te bouwen. Er is in 2021 krediet toegekend om een ontwerp te maken en in december 2023 heeft het Algemeen Bestuur van HDSR op basis van het Structuur Ontwerp tevens het realisatiekrediet toegekend. De geplande locaties zijn:

Om de kennis uit de markt op het gebied van houten constructies en duurzaam bouwen te benutten en relatief snel na tot stand komen van het Definitief Ontwerp tot uitvoering te komen, is gekozen om de opdracht in de vorm van een bouwteam in de markt te zetten. In de bouwteamfase (afronding DO en uitwerking van DO tot een UO) dient de opdrachtnemer o.a. de
volgende advieswerkzaamheden te verrichten:
− adviseren over dimensionering, materiaalkeuzes, installatiesystemen, detaillering, uitvoeringsmethodieken en onderhoud;
− uitwerken van mogelijk interessante alternatieve oplossingen/details;
− opstellen technische uitvoeringstekeningen;
− prijsvorming/calculatie werkzaamheden;
− opstellen uitvoeringsplanning;
− voorzitten ontwerpvergaderingen en projectadministratie;
− opstellen plan van aanpak uitvoering;
− opstellen V&G-plan ontwerpfase;
− voorbereiden aanbieding realisatiefase

Opdrachtnemer kan voor de uitvoeringsfase rekening houden met o.a.:
− – opstellen van werk- en productietekeningen;
− – financiële projectadministratie;
− – plan van aanpak uitvoering en logistiek drie locaties.
− – V&G plan uitvoeringsfase opstellen en bijhouden;
− – verrichten van uitvoeringswerkzaamheden;
− – bijhouden uitvoeringsplanning;
− – communicatie met stakeholders;

Er is een taakstellend uitvoeringsbudget van €7.200.000,- excl. BTW in totaal beschikbaar voor de bouw en installatie van de drie loodsen. Dit budget betreft een plafondbedrag en is exclusief de voorbereidings- en terreininrichtingskosten. Het inschrijfbedrag aan het einde van de bouwteamfase (bij aangaan van een aannemingsovereenkomst) mag dit plafondbedrag niet overschrijden. Een overschrijding zal leiden tot het niet aangaan van een aannemingsovereenkomst na de bouwteamfase. De advieswerkzaamheden t.b.v. het DO / UO kunnen na gunning van de opdracht opgestart worden
(naar verwachting juni/juli 2024). De uitvoeringswerkzaamheden zullen in de periode november 2024 t/m november 2025 plaatsvinden. Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden volgt, gelet op de aard en de omvang van de opdracht, een Europese niet-openbare procedure. De procedure kent twee fasen, te weten een selectie- en een inschrijffase.  Op basis van de ingeleverde informatie selecteert HDSR welke gegadigden een uitnodiging tot inschrijving ontvangen. Dit aantal
bedraagt minimaal twee en maximaal vijf. In de tweede fase, de inschrijffase, worden de geselecteerde partijen gevraagd, op basis van een inschrijfleidraad, een inschrijving in te dienen. Het gunningscriterium is beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned dinsdag 9 januari 2024 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/322006

Aanbestedingsnieuws 9e jaargang editie 10 januari 2024

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *