Realisatie brug kop Weespertrekvaart Amsterdam – Aanbestedingsnieuws

Realisatie brug kop Weespertrekvaart Amsterdam

Locatie brug Kop Weespertrekvaart. Overzicht: © Gemeente Amsterdam

Er dient een verbinding gerealiseerd te worden voor fietsers en voetgangers welke als verbinding tussen Weespertrekvaartbuurt en Amsteldorp functioneert en tevens dient deze fietsverbinding op macroniveau te leiden tot verbetering van fietsverbindingen tussen de verschillende delen van
Amsterdam. De werkruimte tijdens de realisatie en de ruimte in de gebruiksfase is beperkt en de verbinding dient op bestaande infrastructuur te worden aangesloten. Daarnaast zijn er specifieke eisen voor fietsers en scheepvaart van toepassing. Vanwege deze randvoorwaarden is een vaste brug niet mogelijk, waardoor de brug Kop Weespertrekvaart (KWT) als beweegbare brug dient te worden uitgevoerd. De opdrachtgever beoogt met de realisatie van het Werk de volgende projectdoelstellingen te
verwezenlijken:
1. Brug KWT moet bijdragen aan een goede oost-westverbinding voor het Overamstelgebied en de rest van de stad.
2. Brug KWT dient een uitstraling te hebben zoals beschreven in het beeldkwaliteitsplan (versie 12-12-18)
3. Brug KWT moet een zo goed mogelijke doorstroming bieden voor zowel fietsers, voetgangers als waterweggebruikers. De aanlanding van de brug aan beide zijden moet veilig aansluiten op het bestaande (fiets) netwerk.
4. Brug KWT dient een duurzame, onderhoudsvriendelijke brug te worden.

Overamstel is een nieuwe stadswijk in Stadsdeel Oost. Binnen Overamstel vindt de ontwikkeling van de Kop Weesperstrekvaart plaats. Deze ontwikkeling bestaat uit het woonrijp maken van het gebied voor onder andere 23 zelfbouwkavels (De Buitenplaats), een stadsblok voor ca. 350 woningen en een kleine jachthaven. De woonwijk is bijna gereed. Het stadsblok wordt eind 2020 afgerond. In januari 2021 worden de laatste nieuwe woningen in Kop Weesperstrekvaart bewoond. Onderdeel binnen de gebiedsontwikkeling Kop Weespertrekvaart is de wens om door middel van een brug een verbinding voor fietsers en voetgangers te creëren met het achterliggende Amsteldorp. Deze brug KWT dient naast deze ontsluiting ook bij te dragen aan een goede oost-westverbinding voor het Overamstelgebied en de rest van de stad voor het fietsverkeer. De brug KWT is opgenomen in het huidige bestemmings- en stedenbouwkundigplan. Voor de huidige locatie van de brug KWT is door de opdrachtgever de omgevingsvergunning procedure doorlopen om het bestemmingsplan te wijzigen. 

De scope van het werk is het realiseren van:

    • – Een beweegbare brug als oeververbinding over de Weespertrekvaart inclusief bijbehorende objecten zoals wachtplaatsen en remming- en geleidewerken;
    • Aanlanding aan beide zijden van de brug, inclusief maaiveldinrichting en eventueel benodigde bodemsanering (indien noodzakelijk vanuit ontwerp);
    • Ten aanzien van bediening op afstand (COB): De integratie van de installaties in (het ontwerp van) de brug en het borgen dat de brug bij oplevering op afstand bediend kan worden; Het leveren en plaatsen van de cameramasten.

Voor verschillende onderdelen van het werk is een onderhouds- en/of garantietermijn van toepassing. De betreffende onderhouds- en/of garantietermijnen worden opgenomen in het contractdossier. Er is geen meerjarig onderhoud van toepassing. 

Niet tot de scope van de werkzaamheden behoren het leveren en plaatsen van de installaties inclusief bijbehorende voorzieningen zoals kabels en leidingen die benodigd zijn voor de besturing van de brug op afstand (COB), met uitzondering van de cameramasten.

Er is vanuit de opdrachtgever gekozen voor een D&C-overeenkomst op basis van de UAV-GC 2005 als administratieve voorwaarden. Er is voor deze contractvorm gekozen, omdat de opdrachtgever van mening is dat er efficiëntie kan worden bereikt door het ontwerp en de realisatie bij één partij uit te vragen. De gevolgen van de keuzes in het ontwerp voor de realisatie kunnen hierdoor het beste worden beheerst. Door de eisen in de overeenkomst zoveel als mogelijk functioneel te beschrijven is er voldoende vrijheid voor de opdrachtnemer om deze efficiëntie te realiseren.

De aanbestedingsprocedure wordt gevoerd volgens de nationale niet openbare procedure overeenkomstig hoofdstuk 3 van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016).  Na de aanmeldingsfase ontvangen de geselecteerde gegadigden via TenderNed een uitnodiging tot inschrijving vergezeld van de aanbestedingsdocumenten.
De economisch meest voordelige inschrijving zal worden vastgesteld op basis van beste prijs-kwaliteit verhouding die betrekking hebben op:
1. De inschrijvingssom.
2. Vormgeving van de brug: vormgeving passend bij de gewenste beeldkwaliteit.
3. Onderhoudsvriendelijkheid van de brug: beheer- en onderhoudskosten over de levensduur van de brug)

De aanbesteder zal op geen enkele wijze kosten vergoeden welke door gegadigden worden gemaakt in verband met de aanmeldingsfase.
De aanbesteder betaalt een tegemoetkoming van € 30.000,- exclusief BTW aan de geselecteerde gegadigden die een geldige inschrijving hebben gedaan en niet voor de opdracht in aanmerking komen.

Bron: Tenderned 10 november 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/211118

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *