(Corona) Crowd Control Den Haag en Safety & Security Scheveningen kuststrook – Aanbestedingsnieuws

(Corona) Crowd Control Den Haag en Safety & Security Scheveningen kuststrook

Den Haag heeft reeds langere tijd behoefte aan extra inzet op het gebied van Crowd Control. Tot op heden werd deze behoefte incidenteel ingevuld door de inzet van een extern beveiligingsbedrijf. Denk hierbij aan de incidentele inzet bij bijvoorbeeld de kermis aan het Malieveld.
Door de Coronacrisis, die wereldwijd een grote impact op onze samenleving, is de behoefte aan Crowdmanagement en – Control in korte tijd enorm toegenomen. Om de schade door de Coronacrisis zoveel mogelijk te beperken hebben overheid en gemeenten een belangrijke rol in het bestrijden van het virus. Hiervoor zijn diverse maatregelen in het leven geroepen. Één van deze maatregelen is het pro actief aansporen van burgers om zich te houden aan de geldende Corona preventiemaatregelen in de vorm van (Corona) Crowd Control.

Op het moment is het nodig dat de gemeente deze taak uitbesteed aan een kundig en professioneel beveiligingsbedrijf die het Crowd Control team zal leveren en aansturen. Het Crowd Control team moet in staat zijn op efficiënte wijze te communiceren met van zowel gemeente als politie en heeft tevens een ondersteunende rol. De aansturing van het Crowd Control team vindt plaats door de gemeentelijke Dienst Stadsbeheer, afdeling Handhavingsorganisatie in afstemming met de politie.

Op termijn is het de intentie van de gemeente om de activiteiten rond Crowd Control naar zich toe te trekken. Wanneer dit gaat plaatsvinden kan nog niet bepaald worden. Wel mag worden verwacht is dat de gemeente enige tijd nodig heeft om zelfstandig Crowd Control te kunnen uitvoeren.

Wat doet een (Corona) Crowd Control team?

  • – Het op positieve wijze actief aansturen van grote mensenstromen in delen van de stad zoals de Grote Marktstraat e.o., Haagse Markt, CS, HHS, Zuiderpark, Scheveningen Kuststrook. De nadruk zit hierbij op het naleven van de Corona maatregelen;
  • – Het visueel aanwezig zijn en op zich nemen van hostingstaken;
  • – Het ondersteunen van politie en gemeente;

Er worden ook BOA’s ingezet in Den Haag, deze hebben echter een andere rol dan het Crowd Controlteam. De BOA’s acteren voornamelijk reactief, dit wil zeggen het aanspreken op het gedrag van mensen als deze al de fout zijn ingegaan en eventueel uitschrijven van bekeuringen. Het (Corona) Crowd Control team zal mensenstromen waar nodig actief aansturen om te voorkomen dat ongewenst gedrag kan voorkomen.

Jaarlijks trekken er tijdens het strandseizoen (maart tot en met september) tussen de 13 en 14,5 miljoen bezoekers uit binnen- en buitenland om te genieten van het mooie weer, het strand en alle recreatiegelegenheden eromheen. Lokale ondernemers spelen hierop in door in maart hun
strandtenten op zetten. Deze blijven staan tot aan het einde van het strandseizoen. Er is sprake van extreme drukte bij mooi weer en/of grote evenementen waardoor er meer behoefte is aan toezicht naast het toezicht van de handhavende organisaties. Om tijdens deze drukke periodes de openbare veiligheid te kunnen waarborgen heeft de gemeente in samenwerking met ondernemers aan de Scheveningse kuststrook behoefte aan een Safety & Security team. Dit is een beveiligingsteam dat nauw samenwerkt met de politie en de ondernemers om in een vroeg stadium overlast te signaleren en tegen te gaan. De aansturing van het Safety & Security team vindt plaats door de gemeentelijke Bestuursdienst, afdeling directie Veiligheid in afstemming met de politie. Het gaat hierbij om het gebied tussen havenhoofd en het Zwarte Pad.

Wat doet het Safety & Security team Scheveningen kuststrook?

Het Safety & Security team moet bestaan uit ervaren, sociale en verbaal sterke particuliere (horeca)beveiligers die in een het aangewezen gebied het uitgaanspubliek vroegtijdig sussen, corrigeren en wijzen op de (gedrag)regels. Een goed functionerend Safety & Security team signaleert
misstanden en weet deze snel en op een vriendelijke maar effectieve wijze te voorkomen of te verhelpen. Een Safety & Security team is niet bevoegd om in te grijpen. Ze maken het uitgaanspubliek vroegtijdig bewust van het overlast gevende karakter van hun gedrag. Op die manier werken ze
aanvullend op en ter ondersteuning van de politie en gemeente. Bovendien hebben ze een positieve invloed op de samenwerking tussen:

  • politie;
  • overige particuliere beveiligers in het gebied (bij horeca ondernemingen zelf);
  • gemeente;
  • ondernemers;
  • andere gebruikers van de boulevard.

Kennis van wat er speelt in het gebied Scheveningen kuststrook is belangrijk voor een succesvolle uitvoering van de opdracht. Dit heeft onder meer te maken met het creëren van draagvlak bij de lokale ondernemers in het gebied en bewoners van Scheveningen. Het Safety & Security team heeft ook hostingstaken. De hostingtaak is nadrukkelijker aanwezig dan bij het Crowd Control team omdat de Scheveningse Kuststrook een toeristische trekpleister is en een relatief gezien grotere bezoekersaantallen kent die voornamelijk seizoens gebonden zijn. Denk hierbij
aan het strandseizoen dat in normale omstandigheden van maart tot ca. eind september loopt. In het gebied Scheveningen Kuststrook lopen dus
gelijktijdig twee verschillende teams rond. Het Safety & Security team richt zich op het waarborgen van de veiligheid van het publiek en heeft
voornamelijk een de-escalerende taak bij potentieel dreigende situaties. Het (Corona) Crowd Control team richt zich op Crowd Control met aandacht voor de Corona maatregelen die het publiek dient te volgen. Beide teams hebben verschillende taken en vragen om een eigen deskundigheid.

In deze procedure is gekozen voor een raamovereenkomst. Vooraf kan de omvang van deze opdracht niet goed worden bepaald. Daarnaast is het onzeker wanneer de gemeente Den Haag gebruik wil maken van de betreffende diensten/leveringen. Daarom past de vorm van de raamovereenkomst het beste bij deze opdracht, met als termijn vier jaar inclusief verlengingsopties. Er is voor een raamovereenkomst gekozen omdat de verwachte dienstverlening in aantallen en/of frequentie per jaar zal variëren. Op de opdracht zullen de ARVODI van toepassing verklaard worden. De raamovereenkomst voor; (Corona) Crowd Control treedt naar verwachting in werking op 1 februari 2021. De
raamovereenkomst heeft een looptijd van één jaar en eindigt na verloop van deze looptijd van rechtswege. De overeenkomst kan eenzijdig door de gemeente Den Haag drie worden verlengd met een periode van één jaar. Safety & Security Scheveningen kuststrook treedt naar verwachting in werking op 1 februari 2021. De raamovereenkomst heeft een looptijd van twee jaar en eindigt na verloop van deze looptijd van rechtswege. De overeenkomst kan eenzijdig door de gemeente Den Haag twee maal worden verlengd met één jaar. 

Bron: Tenderned 9 november 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/211049

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *