Realisatie brandweerkazerne Oranjepark, Dordrecht – Aanbestedingsnieuws

Realisatie brandweerkazerne Oranjepark, Dordrecht

De te realiseren kazerne in het Oranjepark, Dordrecht. Foto: © Gemeente Dordrecht

Aan het Oranjepark ontwikkelen Dudok Real Estate en de gemeente de plek van de oude brandweerkazerne (naast het Johan de Witt gymnasium) en het vroegere pand van het Leger des Heils aan de Dubbeldamseweg-Noord. Dudok Real Estate bouwt op het terrein een modern en groene woonhof. De gemeente vervangt de brandweerkazerne door een nieuwe uitrukpost van de brandweer. De oude brandweerkazerne en het pand van het Leger des Heils zijn inmiddels gesloopt. De kazerne was sterk verouderd en niet meer geschikt voor zijn doel. De nieuwe uitrukpost wordt gebouwd voor de toekomst en is kleiner dan de oude kazerne. Op het overige deel van het terrein komt groen woonhof met 29 woningen. Arons & Gelauff architecten heeft een ontwerp gemaakt voor de woningen en de nieuwe uitrukpost. More Landscape heeft het landschappelijke ontwerp gemaakt van het groene woonhof.

Het werk in deze aanbesteding van de gemeente Dordrecht bestaat uit het realiseren van de brandweerkazerne op het
Oranjepark te Dordrecht, e.e.a. conform het bestek. Het betreft een brandweerpost in het centrum van Dordrecht met een 24-uurs volcontinu bezetting waar onder andere logiesfuncties, stallingsplaatsen voor (zware) brandweervoertuigen, werkplaatsen en verblijfsruimten voor de brandweer worden gerealiseerd. Ook een omheind binnenterrein hoort bij het bouwplan. Het te realiseren pand is gepland naast kwetsbare woningbouw in de 19e-eeuwse schil van Dordrecht. Het bouwwerk vormt tevens de hoek van een nieuw te realiseren hof met woningen. Hof en woningen vallen buiten de opdracht.

De aanbestedingsprocedure voor de selectie van de marktpartij bestaat uit twee fasen: de selectiefase en de gunningfase (een “Europese niet-openbare procedure”). De selectiefase houdt in dat iedere geïnteresseerde die voldoet aan de gestelde eisen een verzoek tot deelname aan de aanbesteding mag indienen. De ingediende verzoeken tot deelname worden beoordeeld door de selectiecommissie. In de selectiefase worden maximaal vijf deelnemers geselecteerd die in aanmerking komen voor deelname aan de gunningfase. Deze deelnemers ontvangen met het selectiebesluit tevens een uitnodiging voor het indienen van een inschrijving.

Bronnen:  Gemeente Dordrecht en Tenderned woensdag 22 november 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/317395

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 23 november 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *