Realisatie, beheer en uitbreiden van schoolmobiliteitshubs Zeeland – Aanbestedingsnieuws

Realisatie, beheer en uitbreiden van schoolmobiliteitshubs Zeeland

©Den Haag 2019

De doelstelling van de opdracht in deze niet-openbare aanbesteding is het realiseren van een deelmobiliteitsnetwerk en daarmee het aanbieden en verbeteren van ‘last mile’ oplossingen voor studenten en leerlingen bij VO, MBO en HBO scholen. Daarnaast is het doel het gebruik van deelmobiliteit in Zeeland onder reizigers in het algemeen te stimuleren en te promoten, met als doel een robuust deelmobiliteitsnetwerk neer te zetten en waar mogelijk te doen laten groeien.
Om voorgaande te realiseren zal met één ondernemer een overeenkomst worden gesloten.

De opdracht is onderdeel van het project Smart Mobility Onderwijs Zeeland. Doel van dit project is dat met de inzet van slimme mobiliteit de bereikbaarheid van scholen in 2023 zo optimaal mogelijk is. Het optimaliseren en het verbeteren van de mobiliteit van jongeren in Zeeland is gericht op zowel de mobiliteit naar school als stage, praktijk, werk en/of vrijetijdsbesteding. Door
jongeren deelmobiliteitsoplossingen aan te bieden wordt voorzien in de ‘last mile’ reisbehoefte van jongeren. De voorkeur gaat uit naar het aanbieden van deelfietsen en -e-bikes om dat dit een bijdrage levert aan de vitaliteit en gezonde leefwijze van jongeren. Optioneel kunnen e-scooters aangeboden worden als uit onderzoek blijkt dat hier een duidelijke vraag van de doelgroep en behoefte aan is in verband met het afleggen van langere afstanden. De opbrengsten van het project dienen op termijn ten goede te komen aan andere doelgroepen/sectoren in Zeeland, zoals ouderen en toeristen. Zeeland heeft elf voortgezet onderwijs scholen, 2 middelbaar beroeps- en een hoger beroeps- en een wetenschappelijk onderwijsinstelling, die een of meerdere locaties hebben in Terneuzen, Vlissingen, Middelburg, Goes of Zierikzee. Praktijk- en stagelocaties die bezocht worden door mbo en hbo studenten zijn door heel Zeeland verspreid zowel in de genoemde steden als in kleinere steden en landelijke kernen. De onderwijsinstellingen ondersteunen het verbeteren en optimaliseren van de mobiliteit van jongeren.

De opdracht is opgedeeld in twee fases. Fase 1 betreft het realiseren van 10-14 mobiliteitshubs bij 10-13 schoollocaties met circa 140 deelfietsen, 3 e-bike hubs bij 3 scholen met ca. 70 e-bikes en circa 2 deelauto bij 1 locatie. Het totaal voor fase 1 is geraamd op €465.000,-. Fase 1 dient gerealiseerd te zijn na implementatie bij aanvang van het schooljaar d.d. 1 september 2022. In fase 2 zal het aantal mobiliteitshubs worden opgehoogd naar 29 bij in totaal ongeveer 28 schoollocaties met circa 290 deelfietsen en naar 4 deelauto’s. Het totaal voor fase 2 is geraamd op €200.000,-. Fase 2 dient gerealiseerd te zijn per 1 januari 2023 of zoveel eerder als mogelijk. De totale opdrachtwaarde, gerekend over de looptijd van zesentwintig maanden is €665.000,- excl. btw. Dit bedrag geldt tevens als plafondbedrag voor de opdracht. Dat wil zeggen dat een inschrijving
op straffe van uitsluiting niet hoger mag zijn dan het vastgestelde plafondbedrag. Voor een eventuele verlenging van de opdracht in het kader monitoring en evaluatie/rapportage over de voortgang en de mate van succes van de mobiliteitshubs, is de vergoeding vastgesteld op maximaal € 60.000,–. Excl. btw. Dit bedrag geldt eveneens als plafondbedrag.

De opdracht is het realiseren (beschikbaar stellen en plaatsen van deelmodaliteiten), beheren (inclusief (technisch) onderhoud) en uitbreiden van een deelmobiliteitnetwerk (schoolmobiliteitshubs) ten behoeve van jongeren, in hoofdzaak rondom onderwijsinstellingen en andere strategische plaatsen. Dit betekent dat vanuit de locaties van onderwijsinstellingen een
deelmobiliteitsnetwerk wordt opgezet of uitgebreid in de steden Terneuzen, Vlissingen, Middelburg, Goes en Zierikzee, waarbij inleverlocaties voor de deelmodaliteiten zich kunnen bevinden in kleine kernen buiten de genoemde steden. Het aanbod in deelmodaliteiten bestaat tenminste uit deelfietsen maar kan desgewenst – en afgestemd op de behoefte van de gebruiker – ook bestaan uit andere vormen van deelmobiliteit, zoals deel e-bikes, scooters en deelauto’s. In Vlissingen en Middelburg is een deelfietsennetwerk aanwezig, met hubs op de onderwijslocaties van het hbo,dat op de nieuw te realiseren schoolmobiliteitshub aangesloten dient te worden.

Wie graag meer weet over de opdracht en gewend wil raken aan de woorden deelmobiliteitnetwerk, modaliteiten  etc, bij de aanbestedingsdocumenten zit een document waar de opdracht geheel beschreven is. Hij kan echter in de gunningsfase nog aangepast worden. Dit is gedaan om te voorkomen dat er partijen worden geselecteerd die achteraf niet kunnen voldoen aan de
gestelde eisen. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling in deze aanmeldingsfase van de aanbesteding eventuele verzoeken tot wijzigingen op de opdrachtomschrijving in te dienen via de ‘Vraag & Antwoord’ module binnen TenderNed. Uiteraard is het wel toegestaan inhoudelijke vragen te stellen wanneer zaken onduidelijk zijn.  De overeenkomst wordt in principe aangegaan voor de duur van 26 maanden, ingaande op 1 juni 2022 en derhalve eindigend op 31 juli 2024. Van de genoemde looptijd zullen drie maanden gelden als implementatietermijn, te weten 1 juni 2022 tot en met 30 augustus 2022. Met ingang van het nieuwe schooljaar, te weten 1 september 2022 zal het mobiliteitsnetwerk dusdanig ingeregeld moeten zijn dat de doelgroep hiervan gebruik kan maken. De overeenkomst na deze periode nog twee maal met telkens 12 maanden worden verlengd. De totale duur van de overeenkomst zal niet meer dan vijftig maanden bedragen en eindigt aan het einde van de looptijd, dus 31 juli 2026, van rechtswege.

Bron: Tenderned zaterdag 22 januari 2022 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/250218

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *