Architect schouwburg Ogterop Meppel – Aanbestedingsnieuws

Architect schouwburg Ogterop Meppel

Foto: © Schouwburg Ogterop

Schouwburg Ogterop vervult een belangrijke culturele rol in Meppel en omgeving. Het aanbod bestaat uit theatervoorstellingen, concerten, cabaret-, film-, en dansvoorstellingen. Daarnaast biedt Ogterop ruimte voor vergaderingen en congressen.
De schouwburg is ontstaan uit een in 1868 gebouwd “Stationskoffijhuis” met hotel, waar toneelgezelschappen op doorreis soms overnachtten en dan vaak ook hun voorstelling vertoonden. In 1886 werd het hotel uitgebreid met een schouwburgzaal in “Weense stijl”. In 1970 is het oude schouwburggebouw gesloopt en vervangen door een nieuwe schouwburg, waarbij de karakteristieke Grote Zaal behouden bleef. In 1976 breidde Ogterop uit met theaterrestaurant Het Schellinkje en een kleine zaal, de Engelenbak. De klassiek ogende Grote Zaal is tot op heden nagenoeg authentiek gebleven. De zaal wordt zeer
gewaardeerd om de uitstraling en akoestiek, maar heeft ook beperkingen zoals slechte zichtlijnen en zitcomfort. Daarnaast is in het gebouw sprake van een groot aantal andere problemen. Het gebouw voldoet niet meer aan de huidige eisen, er is achterstallig onderhoud en er zijn ernstige knelpunten op het gebied van veiligheid, functionaliteit, logistiek en theatertechniek. Al deze gebreken hebben consequenties voor de exploitatiemogelijkheden van de schouwburg. Een duurzaam en toekomstbestendig perspectief is voor schouwburg Ogterop alleen mogelijk als de accommodatie up-to-date is. Hiertoe dienen de knelpunten te worden opgelost en dient een vernieuwde, duurzame huisvesting te worden gerealiseerd.

Vanwege de ernstige tekortkomingen in de accommodatie van schouwburg Ogterop is eind 2019 in opdracht van de toen zittende interim directie een knelpuntenanalyse en haalbaarheidsonderzoek renovatie schouwburg Ogterop uitgevoerd. De bevindingen hieruit zijn voorgelegd aan de gemeenteraad. Op basis van de onderzoeksresultaten heeft de gemeenteraad op 17
juni 2021 positief besloten en opdracht gegeven het plan en de financiering verder uit te werken. Deze uitwerking vindt plaats in wat de ontwerpfase wordt genoemd. De ontwerpfase moet eind 2022 gereed zijn en als resultaat een ‘kant en klaar’ raadsvoorstel opleveren met daarin:
• een ontwikkeld bouwplan en breed gedragen ontwerp (ontwerp met begroting);
• een uitgewerkte business case met inhoud, investeringslasten en (co-)financiering, vertaald in een vernieuwde exploitatie van schouwburg Ogterop vanaf 2026;
• een advies met beschrijving en planning van de vervolgstappen. 

De aan te besteden opdracht betreft de architectonische advies- en ontwerpwerkzaamheden van het niveau Voorontwerp (VO) tot en met Technisch Ontwerp (TO) voor vernieuwbouw van een schouwburg met een omvang van ca. 4.000 m2 bvo, Uitgangspunt is dat alleen de Grote Zaal van de bestaande schouwburg behouden blijft, de rest van de bestaande schouwburg wordt gesloopt. De Grote Zaal dient te worden ingepast in het ontwerp voor de nieuwe schouwburg. Tot de opdracht behoort tevens:
• de stedenbouwkundige inpassing van de schouwburg in de omgeving;
• de esthetische begeleiding gedurende de uitvoering.
De aanbestedende dienst heeft hoge duurzaamheidsambities voor Schouwburg Ogterop, waaronder circulaire sloop en bouw.

De aanbestedende dienst zal naast de winnaar van de onderhavige aanbestedingsprocedure separaat (in nevenopdrachtneming) een adviseur theatertechniek contracteren. Laatstgenoemde opdrachtnemer zal samen met de winnaar van deze aanbestedingsprocedure deelnemen in het ontwerpteam om een Voorlopig Ontwerp (VO) op te stellen en verder uit te werken tot een Technisch Ontwerp (TO). Na afronding van het Voorlopig Ontwerp (VO) zal het ontwerpteam worden aangevuld met een aantal andere ontwerpende en adviserende partijen:
• een adviseur constructies;
• een adviseur E&W- installaties (en transportinstallaties);
• een adviseur akoestiek, bouwfysica en brandveiligheid;
• een (of meerdere) adviseur(s) duurzaamheid.
Laatstgenoemde adviseurs zullen samen met de winnaar van de onderhavige aanbestedingsprocedure en de adviseur theatertechniek het Voorlopig Ontwerp (VO) verder uitwerken tot een Technisch Ontwerp (TO). De verdeling van werkzaamheden ten opzichte van de overige in te schakelen adviseurs zal worden vastgelegd in een DNR-Kruisjeslijst, die in de gunningsfase samen met de uitnodiging tot inschrijving ter beschikking zal worden gesteld.

 

De te volgen aanbestedingsprocedure is de Europese niet-openbare procedure (aanbesteding met voorafgaande selectie) volgens de Aanbestedingswet, zoals bedoeld in artikel 2.27 Aw. De aanbestedende dienst zal maximaal vijf gegadigden uitnodigen tot inschrijving. Samen met de uitnodiging tot inschrijving ontvangen de geselecteerde gegadigden onder meer,een:
a. gunningsleidraad en -matrix;
b. programma van eisen.

op 1 februari 2022, 10:00 – 12.00 zal een informatiebijeenkomst worden gehouden waarin de aanbestedende dienst een toelichting zal geven op het project Schouwburg Ogterop en de ambities daaromtrent. Deze informatiebijeenkomst geschiedt digitaal.Indien u geïnteresseerd bent de informatiebijeenkomst bij te wonen, dient u een bericht te sturen via de berichtenmodule op TenderNed om uw interesse hiervoor kenbaar te maken. In dit bericht dient te worden vermeld:
a. de naam van het project, te weten: ‘2101019 – Schouwburg Ogterop’;
b. het aantal personen dat namens de onderneming aanwezig zal zijn bij de informatiebijeenkomst;
c. de e-mailadressen van de personen die namens de onderneming aanwezig zullen zijn bij de informatiebijeenkomst.
In reactie daarop ontvangt u een bericht met het tijdstip waarop de informatiebijeenkomst zal plaatsvinden en een uitnodiging om de informatiebijeenkomst digitaal bij te wonen. Vragen die uit deze informatiebijeenkomst voortvloeien, dienen schriftelijk te worden gesteld in het kader van de nota van inlichtingen. De nota(’s) van inlichtingen worden integraal onderdeel van de te sluiten overeenkomst en zullen daar als bijlagen bijgevoegd worden. Mondeling gestelde en beantwoorde vragen worden geen onderdeel van de te sluiten overeenkomst en daar kunnen derhalve geen rechten aan ontleend worden.

Bron: Tenderned zondag 22 januari 2022 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/250149

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *