Raamovereenkomst rioolrenovatie Den Haag – Aanbestedingsnieuws

Raamovereenkomst rioolrenovatie Den Haag

Foto: www.pixabay.com

De gemeente Den Haag voert periodiek inspecties uit op haar rioleringssysteem. Tijdens de inspectie van de bestaande riolering kunnen gebreken aan het riool aan het licht komen. Afhankelijke van de omgeving (situatie bovengronds, ondergronds en schadebeeld) kan gekozen worden om de schade te herstellen of om het betreffende riool te vervangen.

Deze raamovereenkomst ziet toe op het uitvoeren van rioolrenovatie door middel van een liner (kous). Het renoveren van het bestaande riool wordt uitgevoerd middels de ‘kousmethode’ waarbij een liner in het riool wordt gebracht, vervolgens wordt deze verhard door stoom, water of UV.
De werkzaamheden vallen onder de CPV-code:
45232400-6 Bouwwerkzaamheden voor riool
45220000-5 Civieltechnische en bouwwerkzaamheden

De gemeente Den Haag wenst een raamovereenkomst af te sluiten met één partij die in staat is bovengenoemde werkzaamheden uit te voeren. De raamovereenkomst wordt afgesloten voor een initiële periode van twee jaar. Opdrachtgever heeft daarbij het recht om de raamovereenkomst eenzijdig met tweemaal één jaar te verlengen. Binnen Raamovereenkomst worden de nadere opdrachten verstrekt.

De opdracht wordt aanbesteed volgens de nationale niet-openbare aanbestedingsprocedure, conform (hoofdstuk 3 van) het ARW 2016, voorzover in deze Selectieleidraad niet van het ARW 2016 is afgeweken. De aanbesteding vindt in 2 fasen plaats:
Fase 1: Selectie
In deze fase kunnen gegadigden zich aanmelden voor de aanbesteding. In de selectieleidraad staat vermeld welke informatie gegadigden moeten indienen en welke eisen en criteria gehanteerd worden bij de beoordeling van de aanmeldingen. Er zullen maximaal vijf gegadigden worden uitgenodigd voor fase 2.
Fase 2: Gunning
De geselecteerde gegadigden uit fase 1 ontvangen de ‘gunningsleidraad’ en overige aanbestedingsdocumenten op basis waarvan zij worden uitgenodigd om hun inschrijving in te dienen. De aanbesteder gunt de opdracht (in voorkomend geval van gunning) op grond van de naar het
oordeel van de aanbesteder economisch meest voordelige inschrijving.

Een natuurlijke persoon of rechtspersoon kan (zich) slechts eenmaal aanmelden en inschrijven; hetzij:

  • zelfstandig,
  • als onderdeel van een samenwerkingsverband (Combinant),
  • als Onderaannemer of
  • als Derde.

Bron: Tenderned 18 september 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/205855

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *