Raamovereenkomst Onderhoud Installaties Netwerkruimtes Defensie – Aanbestedingsnieuws

Raamovereenkomst Onderhoud Installaties Netwerkruimtes Defensie

Rijksvastgoedbedrijf heeft een aanbesteding uitgeschreven voor Installaties van netwerkruimtes van defensie. De werkzaamheden betreffen het inspecteren, keuren en onderhouden van installaties in beveiligde netwerkruimtes op Defensielocaties. Hiertoe behoren ook het melden en verhelpen van manco’s en het uitvoeren van projecten ten behoeve van deze installaties. Tot de werkzaamheden van deze projecten kunnen behoren het planmatig vervangen van de beschreven installaties of delen daarvan, het verrichten van aanpassingen aan-, het leveren/demonteren/saneren van- en aanbrengen van nieuwe installaties.

In de Werkomschrijving Bijlage W.26 van de Installaties gegevens netwerkruimtes is de omvang weergegeven, gebaseerd op de Componentenlijsten. In de bij de overeenkomst behorende werkomschrijving is een overzicht opgenomen met het aantal activiteiten per regio. Ook is in paragraaf 8.5 van de Bijlage R.03 Werkomschrijving een indicatie opgenomen van de administratieve werklast.

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst.

De geschatte omvang van de raamovereenkomst uitgedrukt in euro’s bedraagt €12.000.000,- Deze omvang geldt voor de looptijd van de raamovereenkomst. De maximale omvang van de raamovereenkomst uitgedrukt in euro’s is vastgesteld op €150.000.000,- Deze maximale omvang geldt voor de looptijd van de raamovereenkomst.

Met deze opdracht moet het overzicht van alle installaties in netwerkruimtes van Defensie verder in kaart worden gebracht. Dit betreft het aantal en de staat van de installaties. Pas daarna kunnen de installaties op peil worden gehouden. Bovendien wil het Rijksvastgoedbedrijf met deze opdracht een impuls geven aan de circulaire economie en aannemers de gelegenheid geven in hun ambities.

Het wordt noodzakelijk en proportioneel geacht de looptijd van deze raamovereenkomst te verlengen omdat:

1. De ca 148 installaties worden de komende 8 jaar vervangen of aangepast. Dit vraagt veel van de betrokken partijen waarbij de installaties in bedrijf moeten blijven met minimale uitval.

2. Marktspanning is hoog en daarom is spreiding van de werkzaamheden over een langere looptijd wenselijk;

3. De markt heeft tijdens aangegeven een langdurige samenwerking op prijs te stellen;

4. De aanbesteding van een overeenkomst met een langere looptijd brengt een lagere administratieve last met zich mee: er is immers slechts één aanbesteding benodigd voor een langere periode. Daarnaast heeft een langere looptijd als voordeel dat de inschrijver beter invulling kan geven aan de circulaire uitgangspunten die worden uitgevraagd bij deze opdracht;

5. Voor dit contract worden bijzondere beveiligingseisen gesteld (ABDO). Door deze eisen moet de aannemer kosten maken welke hij door de langere looptijd kan terug verdienen;

6. Er zijn specifieke eisen gesteld aan inschrijvers waar (nieuwe) samenwerkingsverbanden op zouden kunnen inschrijven. Een langere looptijd biedt de kans om de noodzakelijke investeringen terug te verdienen.

Bron: TenderNed, 5 juni 2023

fragment ©Wikicommons 2017

Zie ook:

4130860 Raamovereenkomst Onderhoud Installaties Netwerkruimtes Defensie

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *