Raamovereenkomst onderhoud bomen Goirle – Aanbestedingsnieuws

Raamovereenkomst onderhoud bomen Goirle

Foto: Pexels.com

Het doel van de aanbesteding is de in het bestek omschreven werkzaamheden in opdracht te geven aan een marktpartij. De opdracht wordt gegund op basis van de laagste prijs. De aanbestedende dienst is in het kader van onderhavige aanbesteding voornemens één overeenkomst met één onderneming af te sluiten. Het werk ligt binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Goirle. Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a) Snoeien van bomen incl. specifieke (vorm) snoei;
b) Verwijderen van bomen en stobben;
c) Planten van bomen incl. groeiplaatsverbetering;
d) Verwijderen en aanbrengen van verhardingen bij verwijderen en planten bomen;
e) Bestrijden luizen;
f) Calamiteiten/stormschade;
g) Inzetten medewerkers voor afhandeling meldingen;
h) Digitaal registreren uitgevoerde werkzaamheden;
i) Bijkomende werkzaamheden.

De aanbestedende dienst heeft ervoor gekozen om de totale dienstverlening in één aanbesteding te publiceren omdat de kosten voor de aanbestedende dienst hierdoor geminimaliseerd worden. Tevens wordt de marktwerking door deze indeling niet belemmerd omdat de omvang van de opdracht de toegang tot de opdracht voor het MKB garandeert. Onderhavige aanbesteding bestaat derhalve uit één perceel. Voor deze aanbesteding is er gekozen voor een Europese openbare procedure conform de Aanbestedingswet 2012 en het Aanbestedingsreglement Werken 2016.

Voor de genoemde diensten zal door de aanbestedende dienst met één onderneming een overeenkomst worden afgesloten. De overeenkomst heeft een ingangsdatum van 1 mei 2021 en een einddatum van 31 december 2022. Na het verstrijken van de initiële looptijd van de overeenkomst kan de gemeente, twee keer, de overeenkomst verlengen met één jaar.

Een inschrijver kan zijn inschrijving na het tijdstip van de aanbesteding niet wijzigen, aanvullen en/of verduidelijken, tenzij de opdrachtgever daartoe een verzoek heeft gedaan. In uitzonderlijke gevallen kan de opdrachtgever een mogelijkheid tot herstel bieden, onder andere wanneer een inschrijving klaarblijkelijk een eenvoudige verduidelijking behoeft, en het gebrek eenvoudig te herstellen is. Nadrukkelijk wordt opgemerkt dat geen sprake is van een herkansing. Een verduidelijking of een aanvulling veronderstelt dat de inschrijving inhoudelijk ongewijzigd blijft en dat de inschrijver zijn inschrijving uitsluitend
op de gevraagde onderdelen nader concretiseert zodat de opdrachtgever een duidelijker beeld krijgt van hetgeen is aangeboden. Het is de verantwoordelijkheid van de inschrijvers om hetgeen in het aanbestedingsdocument wordt gevraagd
zo volledig en duidelijk mogelijk te beantwoorden.

Bron: Tenderned 16 februari 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/219732

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *