Transferium de Punt Drenthe – Aanbestedingsnieuws

Transferium de Punt Drenthe

Locatie Transferium de Punt. Foto: © Provincie Drenthe

Drenthe zet in op verkeersveiligheid en op goede bereikbaarheid. De manier van reizen verandert. Nu reizen we vaak nog rechtstreeks. In de toekomst zal reizen meer via overstaplocaties gaan. Daar kiest u wat u past: de bus, (deel)auto of e-bike bijvoorbeeld. Om dit mogelijk te maken, creëert de provincie overstapplaatsen rondom steden, hubs genaamd. Zo kunnen reizigers slim en snel op hun plaats van bestemming komen. Transferium De Punt wordt een hub waar verschillende vervoerswijzen samenkomen. Auto’s van de A28 en de N34 komen er samen met bussen vanuit de regio. Vanuit Drenthe kunt u van Transferium De Punt snel en comfortabel reizen. Zo verbindt de provincie de regio met de stad, nu en in de toekomst. Het is een schakel in de reis; ongeacht de wijze van vervoer, de plek van vertrek of de eindbestemming.

De provincie Drenthe is voornemens ter hoogte van aansluiting 37 van de A28 een transferium te realiseren inclusief het aanpassen van de op- en afritten van de A28. Dit transferium dient als reishub waar naast de genoemde aanpassing van op- en afritten de volgende onderdelen deel van uitmaken (niet uitputtend):

Realiseren OV HUB inclusief gebouw;
Aanleggen parkeerplaatsen;
Verleggen en aanleggen fietspaden
Aanleggen rotondes inclusief aanpassing aansluitende infrastructuur.

Het project bestaat uit 2 delen, 1) deelname aan het bouwteam en 2) realisatie van het project. De realisatie van het transferium is afhankelijk van het verkrijgen van de benodigde vergunningen en een goedgekeurd bestemmingsplan.
De opdrachtwaarde van dit project wordt geschat op ca. €10.000.000,-. Deze opdracht wordt verstrekt in de vorm van een bouwteamteamovereenkomst volgens model bouwteam DG 2020, voor de realisatie wordt gebruik gemaakt van de UAV-GC 2005. 

Het project (de opdracht) is niet opgedeeld in percelen. De onderdelen en de werkzaamheden van het contract zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De aanbestedende dienst heeft voor de huidige contractomvang gekozen, aangezien dit een optimale balans tussen projectomvang, samenhang van onderdelen en het beperken van raakvlakrisico’s betekent. Daarnaast is kennis van de markt nodig om het project verder uit te werken & voor te bereiden in relatie tot onder andere PAS de daaraan verbonden vergunningen & procedures.

De opdracht dient te worden uitgevoerd tussen medio 2021 en medio 2023. Waarbij de ontwerpfase halverwege 2021 moet starten. Pas na afronding ontwerpfase en bij het verkrijgen van alle benodigde vergunningen & toestemmingen kan gestart worden met de uitvoeringsfase. Deze data zijn indicatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Europese aanbesteding volgens de niet-openbare procedure overeenkomstig hoofdstuk 3 van het Aanbestedingsreglement Werken 2016, voor zover daarvan niet wordt afgeweken. De niet-openbare procedure onderscheidt de volgende fases:

Selectiefase;
Gunningsfase.

In de selectiefase vindt een beoordeling van de aanmeldingen van gegadigden plaats op basis van uitsluitingsgronden, minimumeisen en, indien nodig, selectiecriteria, met als doel gegadigden te selecteren die zullen worden uitgenodigd deel te nemen aan de gunningsfase.

Het gunningscriterium van de economisch meest voordelige inschrijving, als bedoeld in artikel 3.6.1 van het ARW 2016, is de beste prijs-kwaliteitsverhouding waarbij gegund zal worden op 100% kwaliteit en gebruik wordt gemaakt van een plafondbedrag voor de uitvoeringsfase van het bouwteam. Voor de kosten van de ontwerpfase worden nadere afspraken gemaakt middels de bouwteamovereenkomst. De beoordeling ten aanzien van kwaliteit zal zich focussen op:

Tot stand komen project;
Samenwerking en betrekken Drents MKB;
Duurzaamheid

Zoals nu is voorzien zal de gunningsfase tussen het tweede en derde kwartaal in 2021 plaatsvinden. Een gegadigde verklaart door ondertekening van zijn aanmelding dat zij bij het opstellen van deze aanmelding rekening heeft gehouden met de verplichtingen die gelden op het gebied van het milieu-, sociaal en arbeidsrecht. Specifiek het recht uit hoofde van het recht van de Europese Unie, nationale recht of collectieve arbeidsovereenkomsten of uit hoofde van de in bijlage X van richtlijn 2014/24/EU vermelde bepalingen van internationaal milieu-, sociaal en arbeidsrecht. Gegadigden kunnen informatie over verplichtingen ten aanzien van de bepalingen inzake belastingen, milieubescherming, arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden, als bedoeld in artikel 2.81 Aw 2012, die gelden in Nederland verkrijgen via de volgende instanties:

Met betrekking tot belastingen: het ministerie van Financiën en de belastingdienst;
www.rijksoverheid.nl/ministeries/fin en www.belastingdienst.nl;
Met betrekking tot milieubescherming: het ministerie van Infrastructuur en Milieu;
www.rijksoverheid.nl/ministeries/ienm;
Met betrekking tot arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden: het ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid; www.rijksoverheid.nl/ministeries/szw.

Bron: Tenderned 16 februari 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/219666 

Bron: Provincie Drenthe https://www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/verkeer-vervoer/openbaar-vervoer/transferium-punt/

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *