Raamovereenkomst omgevingsplan Uithoorn – Aanbestedingsnieuws

Raamovereenkomst omgevingsplan Uithoorn

De gemeente Uithoorn bereidt zich voor op de invoering van de Omgevingswet. De omgevingsvisie ligt ter vaststelling voor bij de gemeenteraad. Daarnaast is de gemeente bezig met de voorbereidingen voor het opstellen van het omgevingsplan door de analyse van de bruidsschatregels en verordeningregels te bundelen in de vorm van een handboek. De gemeente wenst een bureau te contracteren dat de gemeente ondersteunt bij het opstellen van het omgevingsplan vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Op de invoeringsdatum van de Omgevingswet krijgen alle gemeenten van rechtswege een tijdelijk omgevingsplan. Dit bestaat uit de bestaande planologische regels (bestemmingsplannen, beheersverordeningen, e.d.), de regels uit de bruidsschat
(rijksregels die gedecentraliseerd worden) en bepalingen uit gemeentelijke verordeningen die de fysieke leefomgeving betreffen. Alle gemeenten hebben de taak om dit tijdelijke omgevingsplan om te bouwen naar een omgevingsplan in de geest van de Omgevingswet. Dit houdt in ieder geval in dat functies op een evenwichtige manier zijn toebedeeld aan locaties door het regelen van de verschillende activiteiten die al dan niet zijn toegestaan binnen functies. De oude planologische regels kunnen gebiedsgewijs en themagewijs omgezet worden naar het definitieve plan. De transitiefase duurt tot en met 31 december 2029. Op die datum moet de gemeenteraad een omgevingsplan vastgesteld hebben dat geheel voldoet aan de eisen van de Omgevingswet. Op dat moment moeten ook de bepalingen uit de gemeentelijke verordeningen die de fysieke leefomgeving betreffen, opgenomen zijn in het omgevingsplan. Gedurende de transitiefase moet de gemeente natuurlijk wel ‘open blijven’. Initiatieven (via een vergunning of via wijziging van het omgevingsplan) moeten in behandeling genomen worden en worden afgehandeld. De gemeente zoekt een bureau dat samen met de gemeente:
1. Gebiedsgewijs en themagewijs het tijdelijke omgevingsplan omzet naar het definitieve omgevingsplan.
2. Ontwikkelingen faciliteert door het opstellen van een wijziging van het omgevingsplan.
3. Kan meedenken en adviseren over de wijze van regelgeving in het omgevingsplan.
4. Tot het omgevingsplan komt waarbij de gemeente leert van het proces teneinde het zelfstandig te kunnen opstellen en wijzigen.

De resultaten van de opdracht zijn:
1. Een omgevingsplan dat voldoet aan de eisen van de Omgevingswet, dat is gebaseerd op de uitgangspunten voor het uitwerken voor het omgevingsplan, zoals geformuleerd in een door de gemeente op te stellen plan van aanpak en
gebaseerd is op het gemeentelijke en provinciale beleid.
2. Wijziging van het omgevingsplan voor concrete ontwikkelingen die voldoet aan de eisen van de Omgevingswet en geen verandering teweeg brengt in het overige deel van het (tijdelijke) omgevingsplan.
Het is voor de uitvoering van de opdracht goed om te weten dat de gemeente werkt met de Omgevingswetsoftware van Roxit. Bij het opstellen van de hiervoor genoemde producten dient hiermee rekening te worden gehouden.

Deze raamovereenkomst wordt afgesloten voor een periode van maximaal vier jaar. De beoogde looptijd van de overeenkomst is van 01 maart 2023 tot en met 28 februari 2025 met een optie tot eenzijdige verlenging door de gemeente van twee keer één jaar. De maximale waarde van de raamovereenkomst bedraagt €150.000,-. Bij het overschrijden van dit bedrag komt de overeenkomst van rechtswege te vervallen, ook als de maximale looptijd nog niet is behaald. Gunning vindt plaats aan de inschrijver die niet is uitgesloten en de economisch meest voordelige inschrijving op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding heeft ingediend.

Bron: Tenderned dinsdag 18 oktober 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/276441

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *