Levering (houtige) biomassa Eindhoven – Aanbestedingsnieuws

Levering (houtige) biomassa Eindhoven

©ZaZ 2017, niet zo duurzaam maar wel lokaal geproduceerde biomassa, Leenderheide 22-10-2017

De gemeente Eindhoven heeft twee bio energie centrales, één in Meerhoven en één in het ir Ottenbad. De bio energie centrale in Meerhoven (Parkforum 896-898, Eindhoven) verbruikt jaarlijks circa 21.000 ton aan houtige biomassa ten behoeve van de
productie van warmte en elektriciteit voor een deel van de huishoudens in Eindhoven. Over de inzet van de bio energie centrale van het ir Ottenbad (Vijfkamplaan 12, Eindhoven) is nog geen volledige duidelijkheid. Om die reden wordt het verbruik van deze centrale als optioneel meegenomen in deze uitvraag. Het verbruik aan houtige biomassa van de bio energiecentrale van het ir Ottenbad ten behoeve van de verwarming van het zwemwater, wordt ingeschat op jaarlijks 1.500 ton.
Om aan deze totale vraag aan houtige biomassa te voldoen is opdrachtgever voornemens om meerdere ondernemers te
contracteren die opdrachtgever gezamenlijk voorzien in de benodigde hoeveelheid houtchips.
Gezien de sterk prijsstijging van (houtige)biomassa in de laatste periode is het voor opdrachtgever vrijwel onmogelijk een
waarde toe te kennen aan deze raamovereenkomst. Daarentegen is het verbruik van (houtige) biomassa stabiel. Gerekend
over de totale looptijd van de raamovereenkomst is de omvang ervan geraamd op circa 126.000 ton (houtige) biomassa en
optioneel 9.000 ton ten behoeve van het ir Ottenbad. Aan genoemde aantallen en/of bedragen kunnen geen rechten worden ontleend.

Aanbestedende dienst wenst middels deze aanbesteding een brandstof in te kopen voor de hout gestookte bioenergiecentrale(s) die technisch en economisch optimaal rendeert. Onder technisch optimaal wordt verstaan:
• Deeltjesgrootte en -verdeling
• Vocht en calorische waarde
• As en verontreinigingen
Onder economisch optimaal wordt verstaan:
• Optimale prijs/kwaliteit verhouding
• Beschikbaarheid voor de jaren 2023 – 2026
• Continuïteit (leveringsbetrouwbaarheid)
Onder “duurzaam” optimaal wordt verstaan:
• Herkomst houtchips (lokaal/regionaal)
• Waarborging Better Biomass (NTA-8080)
• NTA classificatie “schoon en onbehandeld (snoei)hout (NTA 8003)”
Om deze doelstelling te realiseren en het functioneren van de bio energiecentrales te garanderen wil opdrachtgever
raamovereenkomsten sluiten met toeleverancier waarin kwaliteit en (lever)condities voor de komende jaren worden
vastgelegd en op basis waarvan op een eenduidige, transparante en flexibele wijze nadere opdrachten voor levering van
(houtige) biomassa kunnen worden verstrekt.

De te sluiten overeenkomst moet worden gekwalificeerd als raamovereenkomst in de zin van de Aanbestedingswet 2012.
De overeenkomst heeft een initiële looptijd van vierentwintig maanden en gaat in per 1 januari 2023. De initiële contracttermijn eindigt op 31 december 2024 waarbij opdrachtgever de mogelijkheid heeft de raamovereenkomst met tweemaal vierentwintig maanden onder dezelfde condities te verlengen.

Bron: Tenderned woensdag 19 oktober 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/276334

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *