Raamovereenkomst laboratoriumapparatuur Hogeschool Zeeland – Aanbestedingsnieuws

Raamovereenkomst laboratoriumapparatuur Hogeschool Zeeland

Foto: Pixabay.com

Het project in deze aanbesteding betreft de nieuwbouw van een onderwijs-, laboratorium- en onderzoeksfaciliteit op Het Groene Woud 1-3 van HZ UAS te Middelburg, genaamd Joint Research Center Zeeland, afgekort JRCZ. De oplevering van dit gebouw wordt vooralsnog gepland op september 2022.

Het project ziet toe op de realisatie van de nieuwbouw JRCZ met een totaal oppervlak van ca. 4.300 m2. De in het kader van Project te realiseren dan wel de reeds gerealiseerde onderzoekslaboratoria en practicumruimtes van het Joint Research center dienen ingericht te worden met laboratoriumapparatuur. Er wordt een piek voorzien in afname van laboratoriumapparatuur in de periode voor de inhuizing, die voorlopig rond juli/augustus 2022 gepland staat. Voor een deel van de laboratoriumapparatuur geldt ook dat zij geleverd en/of operationeel moet zijn ten tijde van de gebouwopening. Daarnaast wordt verwacht dat bestaande apparatuur van opdrachtgever de komende jaren moet worden vervangen en/of dat er behoefte zal ontstaan aan aanvullende/nieuwe apparatuur. Daarvoor wenst de aanbestedende dienst een raamovereenkomst aan te gaan op basis waarvan zij gedurende een bepaalde periode overheidsopdrachten voor leveringen kan plaatsen en waarbij zij op dat moment concreet kan inspelen op de dan bestaande behoefte. Doel van deze aanbestedingsprocedure is te komen tot het sluiten van een raamovereenkomst met maximaal vier geschikte leveranciers voor de levering van hoogwaardige gebruikersapparatuur voor de laboratoriumruimtes in de nieuwbouw van het JRCZ te Middelburg.Het selecteren van een leverancier per opdracht is niet efficiënt nu daarmee naar verwachting meer tijd en hoge(re) kosten gemoeid zullen zijn. Het sluiten van raamovereenkomsten zal naar verwachting bijdragen aan een efficiënt contractmanagement.

De maximale hoeveelheid prestaties die onder de (gezamenlijke) raamovereenkomst(en) kunnen worden afgenomen bedraagt €1.750.000,- over de totale looptijd van de raamovereenkomst (inclusief verlengingen). Dit bedrag wordt jaarlijks (voor het eerst per 1 januari 2023) geïndexeerd met de consumentenprijsindex (CPI), reeks alle huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De aanbestedende dienst merkt nadrukkelijk op dat dit bedrag alleen bepalend is voor de vraag wanneer de raamovereenkomst geen effect meer ressorteert. Het betekent nadrukkelijk niet dat opdrachtgever nu reeds voor het volledige bedrag, budget beschikbaar heeft. De raamovereenkomst zal worden aangegaan tussen HZ en de winnende inschrijvers. Tijdens de duur van de overeenkomst is de Stichting University College Roosevelt (UCR) bevoegd om toe te treden tot de raamovereenkomst en opdrachten te plaatsen. In geval van toetreding van de UCR zal zij tot 10% van de maximale waarde als genoemd aan opdrachten plaatsen.

Na het doorlopen van de aanbestedingsprocedure zal naar verwachting op 25 februari 2022 een definitieve gunning kunnen plaatsvinden. Gunning geschiedt onder voorbehoud van instemming van het College van Bestuur van de HZ. De raamovereenkomsten met de winnende inschrijvers zullen worden gesloten na definitieve gunning. Aanbestedende dienst houdt zich te allen tijde het recht voor om van de planning af te wijken. De raamovereenkomsten kennen een looptijd van vier jaar na de ingangsdatum. De raamovereenkomst kan twee jaar, nadat deze is gesloten, eenzijdig door de opdrachtgever worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. Opdrachtgever is niet gehouden om bij opzegging jegens een van de opdrachtnemers, de raamovereenkomst tevens met de andere opdrachtnemers te beëindigen, mits er tenminste twee opdrachtnemers over blijven. De raamovereenkomst kan eenmaal eenzijdig door de opdrachtgever worden verlengd met een periode van één jaar. Het verstrekken van opdrachten onder de raamovereenkomst zal gebeuren via een nadere offerteaanvraag. Opdrachten worden geplaatst via een minicompetitie. De aanbestedingsprocedure vindt in één fase plaats. De inschrijvingen worden getoetst en beoordeeld op basis van de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) vastgesteld op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV).

Bron: Tenderned zondag 12 december 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/246689

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *