Raamovereenkomst klein onderhoud verhardingen, riolering en cultuurtechnische werken Gorinchem – Aanbestedingsnieuws

Raamovereenkomst klein onderhoud verhardingen, riolering en cultuurtechnische werken Gorinchem

Gorinchem. Foto: © Gemeente Gorinchem

Gorinchem is een stad met 36.000 inwoners en heeft een historische binnenstad welke met haar groene vestingwallen de grootste vesting van Nederland vormt. De stad ligt zeer centraal in Nederland aan de A15 en A27, waterwegen als de Merwede en de Linge en het spoor via de MerwedeLingelijn. Gorinchem heeft een belangrijke centrumfunctie voor de Alblasserwaard, Vijfheerenlanden en het land van Heusden en Altena. Een stad en een omgeving met veel dynamiek en diversiteit. De kenmerken van de Hollands Waterlinie, waar Gorinchem deel vanuit maakt, zijn duidelijk zichtbaar in de vesting en de monumentale panden.

De uit te voeren werkzaamheden onder de af te sluiten raamovereenkomst betreffen:

  • uitvoeren van klein onderhoud aan verhardingen met een geschatte jaaromzet van €200.000,-
  • dichtstraten van kabel en leidingsleuven (gegraven door derden) met een jaaromzet van €100.000,-
  • uitvoeren van kleine bestratingsprojecten, zoals bv. het aanleggen van een drempel, inritconstructie of het herstraten van een trottoir met een jaaromzet van €40.000,-
  • ter beschikking stellen van personeel en materieel met en jaaromzet van €50.000,-
  • leveren van bestratingsproducten t.b.v. de uitvoering van de uit te voeren opdrachten
  • uitvoeren van cultuurtechnische werkzaamheden t.b.v. de groenvoorziening met een geschatte jaaromzet van €150.000,-.

U wordt er uitdrukkelijk op gewezen dat de hierboven opgenomen jaaromzetten ervaringsgetallen zijn van de afgelopen jaren, deze kunnen (sterk) fluctueren. U kan aan deze bedragen op geen enkele wijzen rechten ontlenen.

Deze aanbestedingsprocedure heeft tot doel een raamovereenkomst met één opdrachtnemer voor een periode van één jaar met een optie om nog eens driemaal met één jaar te verlengen. Indien de raamovereenkomst na één jaar niet wordt verlengd, is de aanbesteder niet verplicht de reden hiervan kenbaar te maken. De aanbesteder is voornemens om 1 april 2021 te hanteren als startdatum van de raamovereenkomst.
Indien de aanbesteder besluit de overeenkomst te verlengen wordt de opdrachtnemer hier uiterlijk twee maanden voor het einde van de dan geldende contractperiode schriftelijk van de op de hoogte gesteld. Verlenging vind plaatst onder gelijkblijvende voorwaarden rekening houdend met de indexering van de prijzen zoals omschreven in het bestek.

Na het beoordelen van de Inschrijvingen belegt de aanbesteder een verificatievergadering met de inschrijver die de economisch meest voordelige inschrijving heeft uitgebracht. Deze vergadering heeft onder meer als doel de tijdens de inschrijving ingediende informatie en (eigen) verklaringen van de inschrijver te controleren aan de hand van officiële verklaringen/bewijsstukken. De aanbesteder kan besluiten om de verificatie geheel of gedeeltelijk schriftelijk te laten verlopen. Van het verificatieproces wordt een verslag opgemaakt. De inschrijver ontvangt hiervan een afschrift.
U wordt er uitdrukkelijk op gewezen dan een uitnodiging voor een verificatiegesprek géén gunningsbesluit betreft en dit ook niet impliceert.

Na het beoordelen van de inschrijvingen en het doorlopen van het verificatieproces, wordt er een gunningsbesluit opgesteld, onder de opschortende voorwaarde dat binnen een termijn van twintig kalenderdagen na bekendmaking van het gunningsbesluit, door andere belanghebbenden geen rechtsmiddelen tegen deze beslissing worden ingesteld. De inschrijver met de meest economisch voordelige inschrijving ontvangt een voornemen tot gunning. Deze brief bevat een korte motivatie hoe uw inschrijving is beoordeeld. Gelijktijdig worden de afgewezen inschrijvers geïnformeerd. Zij ontvangen daarover een brief met een korte motivering over de redenen van de afwijzing en de naam van de begunstigde.

Bron: Tenderned 9 december 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/213885

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *