Raamovereenkomst Drainage Rijksvastgoedbedrijf – Aanbestedingsnieuws

Raamovereenkomst Drainage Rijksvastgoedbedrijf

Foto: Pixabay.com

Het werk bestaat uit het reinigen, inspecteren, herstellen, verwijderen, vervangen en aanleg van (delen van) drainagesystemen op Defensie terreinen in geheel Nederland. De drainage systemen bestaan uit hoofddrains, gewoonlijk gesloten rioolleidingen, en zuigdrains, de officiële drainage leidingen, met bijbehorende onderdelen. Het bestek betreft reinigen en inspecteren van zuigdrains, reinigen van hoofddrains
en herstellen/repareren, verwijderen, vervangen en aanbrengen van enkel zuigdrains, niet zijnde hoofddrains. Werkzaamheden voor het repareren/herstellen, vervangen en aanleg van de hoofddrains vallen buiten deze RAWRaamovereenkomst.
De reiniging en inspectie van hoofddrains welke zijn uitgevoerd in (gesloten) rioolleidingen van PVC, beton of overige materialen vallen eveneens onder de scope van deze overeenkomst. Het doel van de RAW-Raamovereenkomst is te komen tot structurele uitvoering van het onderhoud van de drainage systemen, welke bijdraagt aan het behouden en verbeteren van de bestaande toestand van de drainage systemen op Defensie
terreinen.

De scope van de opdracht bestaat in hoofdlijnen uit het:

 • reinigen van (delen van) drainageleidingen/-systemen;
 • inspecteren van (delen van) drainageleidingen/-systemen;
 • herstellen van (delen van) drainageleidingen/-systemen;
 • verwijderen van (delen van) drainageleidingen/-systemen;
 • vervangen van (delen van) drainageleidingen/-systemen;
 • aanbrengen van (delen van) drainageleidingen/-systemen;
 • zoeken, openen en terugplaatsen van doorspuit-/controle-/inspectieputten en – deksels;
 • zoeken, openen en afsluiten van doorspuit-/controle-/inspectieputten;
 • aanbrengen van taludbakken bij lozingspunten op oppervlaktewateren;
 • eventueel vervangen/verbeteren van doorspuit-/controle-/inspectieputten en/of deksels;
 • overleg voeren met vertegenwoordigers/gebruikers van de werklocaties;
 • verzorgen van verkeersmaatregelen;
 • afvoeren en (laten) verwerken van vrijkomende materialen;
 • vastleggen van de doorspuitputten en lozingspunten op oppervlaktewateren in GPS;
 • berekenen van bestaande en nieuwe (delen van) drainageleidingen/-systemen;
 • opstellen van rapportages;
 • vervaardigen van revisietekeningen;
 • uitvoeren van bijkomende werkzaamheden op Defensie objecten in geheel Nederland.

De raamovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van één  jaar met drie maal een optie tot verlenging van twaalf maanden. De optie tot verlenging betreft een eenzijdig in te roepen optie van het Rijksvastgoedbedrijf. 

De landelijke werkzaamheden op diverse objecten en terreinen, worden verdeeld in twee percelen (geografische verdeling Noord en Zuid). De indicatieve omvang van de percelen wordt in het bestek nader toegelicht.
Perceel 1 – Noord
Perceel 2 – Zuid

Binnen het programma PO (programmeerbaar onderhoud) van het RVB staat voor de komende 4 jaar per jaar een bedrag van ongeveer 1 miljoen euro gereserveerd voor drainage werkzaamheden in geheel Nederland. Het kan echter zijn dat er geen of minder deelopdrachten gegeven worden.  De aanbesteding verloopt volgens de Europese openbare procedure uit hoofdstuk 2 van het ARW 2016.
Het doel van de aanbestedingsprocedure is om te komen tot één winnende inschrijver per perceel waarmee een raamovereenkomst gesloten kan worden voor de uitvoering van nadere opdrachten. Het doel van de aanbestedingsprocedure is om voor beide percelen te komen tot één
winnende inschrijver waarmee een raamovereenkomst gesloten kan worden. Inschrijvers worden uitgenodigd op beide percelen in te schrijven. Er is geen limiet op het aantal te winnen percelen. Dezelfde inschrijver kan beide percelen winnen.

Gunning van de opdracht geschiedt op grond van de economische meest voordelige inschrijving. De economisch meest voordelige inschrijving wordt vastgesteld op basis van de laagste prijs en wordt bepaald door financiële criteria.

Bron: Tenderned 6 oktober 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/207515

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *