Raamovereenkomst circulaire sloopwerkzaamheden Crailo – Aanbestedingsnieuws

Raamovereenkomst circulaire sloopwerkzaamheden Crailo

Foto: www. crailo.nl

In 2017 hebben de gemeenten Gooise Meren, Hilversum en Laren het 40 hectare tellende gebied Crailo aangekocht van de provincie Noord-Holland. Voor de uitvoering van de plannen is per 1 mei 2018 GEMCrailo B.V. opgericht. De Gemeenschappelijke Exploitatiemaatschappij is een Besloten Vennootschap die als een zelfstandige organisatie in opdracht van en namens de drie gemeenten de voorbereiding en uitvoering van de planontwikkeling begeleidt.

De beoogde herontwikkeling van Crailo behelst een buurtschap met ca. 500 woningen en 50.000 mbedrijvigheid en een daarbij behorend voorzieningenniveau. De gemeenten hebben gezamenlijk de ambities voor de herontwikkeling van Crailo vastgelegd. Met name op het gebied van duurzaamheid zijn deze ambities hoog en wil de aanbestedende dienst zich onderscheiden. Dit ambitieniveau wil de aanbestedende dienst niet alleen bij de realisatie van nieuwe ontwikkelingen tot uiting brengen, maar ook al bij de sloop van bestaande gebouwen.
Met betrekking tot deze ambities wordt verwezen naar het Ambitiedocument Buurtschap Crailo (2017) en het stedenbouwkundig- en landschapsplan Buurtschap Crailo (2020). Beide documenten zijn digitaal beschikbaar op
https://crailo.nl onder het kopje ‘wonen’. 

Een groot deel van de gebouwen die nu nog op Crailo staan wordt niet geschikt geacht om behouden te blijven. Omdat de kosten voor instandhouding niet opwegen tegen het huidige nut van de gebouwen dienen deze vanuit beheeroogpunt gesloopt te worden om ruimte te maken voor de herontwikkeling van het terrein.
Met deze aanbesteding en de daaruit voortvloeiende raamovereenkomst beoogt de aanbestedende dienst de volgende doelen te bereiken:

  • De werkzaamheden dienen op een duurzame, circulaire en doelmatige wijze plaats te vinden.
  • De omwonenden en gebruikers van de omliggende terreinen en de door opdrachtnemer te gebruiken wegen ervaren geen of zo weinig mogelijk hinder en alle belanghebbenden zijn tevreden over de uitvoering van het werk.
  • De werkzaamheden dienen binnen de genoemde uitvoeringstermijn te zijn afgerond en de aanbestedende dienst wordt maximaal ontzorgd.

Deze doelstellingen zijn door de aanbestedende dienst vertaald naar de afbakening van de opdracht, de eisen die aan de uitvoering ervan gesteld worden, de eisen die aan Inschrijvers worden gesteld om voor de opdracht in aanmerking te komen en de wijze waarop de economisch meest voordelige inschrijving wordt geselecteerd.

De omvang van de gehele Opdracht is geraamd op circa 3 miljoen exclusief btw. De hierboven genoemde omvang is slechts bedoeld als indicatie, waarbij sprake is van de nodige onzekerheid omdat bijv. nog niet alle objecten volledig op de aanwezigheid van asbest zijn onderzocht. Opdrachtnemer kan hier daarom op geen enkele wijze rechten aan ontlenen. De Aanbestedende dienst heeft geen afnameverplichting en geeftgeen omzetgarantie. Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw.

Bron: Tenderned 10 april 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/192361

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *