Bouwteam nieuwbouw school Het Schoter Haarlem – Aanbestedingsnieuws

Bouwteam nieuwbouw school Het Schoter Haarlem

Impressie: © Stichting Dunamare Onderwijsgroep

De Dunamare Onderwijsgroep heeft besloten om nieuwbouw te realiseren voor Het Schoter, locatie Sportweg 9 te Haarlem, (ca. 2.600 m2 bvo). De nieuwbouw is een uitbreiding van het bestaande schoolgebouw. De aanbestedende dienst heeft, in het kader van bovengenoemd project, gekozen voor de Europese niet-openbare procedure, de zogenaamde procedure met voorselectie. Het doel is te komen tot een overeenkomst t.b.v. het bouwteam met één aannemer die de inschrijving
met de beste Prijs-Kwaliteitverhouding (PKV) heeft gedaan.

Het Schoter is een middelbare school voor mavo, havo, vwo en tweetalig onderwijs. Een school waar de lerende leerling centraal staat en waar volop aandacht is voor een brede cognitieve, sociale, culturele en sportieve ontwikkeling.
Door een forse stijging van het aantal leerlingen kampt de school al enige tijd met een gebrek aan ruimte. De school is gehuisvest in een gebouw aan de Sportweg 9 in Haarlem. Het is een gebouw uit 1972 met een vloeroppervlakte van circa 6.500 m
2. Met haar huidige aantal van 1.411 leerlingen is op dit moment sprake van een ruimtetekort. Om deze reden maakt de school gebruik van tijdelijke lokalen op het plein (van ruim 1.350 m2 bvo) en in de directe omgeving van de school.
Prognoses laten ziet dat de school een stabiel evenwicht bereikt van 1.350 leerlingen. Voor een toekomstbestendige en werkbare situatie voor de school is uitbreiding van het bestaande gebouw noodzakelijk. Uitgaande van 1.350 leerlingen is een schoolgebouw nodig van circa 9.000 m
2 bvo exclusief gymzalen. Dit betekent een uitbreiding van circa 2.600 m2 bvo onderwijsfunctie. Om de uitbreiding en het bestaande gebouw te integreren en op een goede manier aan te sluiten zijn ook aanpassingen in het bestaande pand noodzakelijk. Zo zal de uitbreiding op een goede manier ontsloten moeten worden en zal
de bestaande entree een grotere capaciteit en een betere logistiek moeten krijgen.

De aanbestedende dienst zal de nieuwbouw in een bouwteam ontwikkelen. Dit houdt in dat een ontwerpteam, bestaande uit verschillende adviseurs het ontwerp ontwikkeld heeft t/m een DO+ (definitief ontwerp + werkomschrijvingen). Het is de wens om samen met de opdrachtnemer in de bouwteamfase het DO+ uit te werken tot een TO. Van de opdrachtnemer wordt vervolgens verwacht dat deze op basis van het TO een UO oplevert. In de bouwteamfase wordt aan de aannemer verzocht zijn kennis over het bouwen, faseren en bouwkosten in te brengen. In de bouwteamfase worden de risico’s (voor de bouw maar ook voor de omgeving etc.) tijdens de uitvoering besproken en wordt bepaald op welke wijze deze risico’s worden beheerst. De betrokken adviseurs dragen de ontwerpverantwoordelijkheid tot en met de TO-fase.
Na de bouwteam fase heeft de aannemer het recht als eerste een prijsaanbieding doen voor de uitvoering van het werk.

Samenvattend is de te contracteren aannemer verantwoordelijk voor:
Het meedoen in het bouwteam en zijn kennis op het gebied van bouwen, faseren, en bouwkosten in te brengen.
Bij te dragen aan het tot stand komen van het Technisch ontwerp (TO) en planning op basis van het reeds opgestelde DO+.
Belangrijk is dat aannemer bijdraagt aan het budgetbewust (uit)ontwerpen van de nieuwbouw hier samen in optrekken met de ontwerpende architect en adviseurs. Van aannemer wordt verwacht dat hij een proactieve houding heeft en een positieve bijdrage levert aan het ontwerp, maakbaarheid en het beperken van overlast voor gebruikers en omgeving.
Indien er overeenstemming wordt bereikt over de prijs voor de realisatie, het opstellen van een uitvoeringsontwerp (UO), het uitvoeren van het werk op basis van het opgestelde TO, bestek en overige gestelde randvoorwaarden, waaronder V&G-coördinatie gedurende de bouwfase.

De Europese niet-openbare procedure is vanaf aanmelding tot en met gunning onderverdeeld in drie fasen:
1. Aanmelden, beoordelen en selecteren;
2. Informeren, inschrijven en de aanbesteding;
3. Beoordelen en gunnen.
Fase 2 en 3 worden uitgewerkt in de inschrijvingsleidraad vóór start van de inschrijvingsfase die met geselecteerde gegadigden, na afronding van fase 1 wordt doorlopen.
Een partij die meent te voldoen aan de gestelde eisen wordt in de gelegenheid gesteld zich als gegadigde aan te melden.

Bron: Tenderned 23 februari 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/220341

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *