Projectmanagementbureau nieuwbouw Drenthe College Emmen – Aanbestedingsnieuws

Projectmanagementbureau nieuwbouw Drenthe College Emmen

Drenthe College. Object voor plaatsvervangende nieuwbouw. Foto: Google Streetview

Drenthe College is een regionaal opleidingen centrum (ROC) dat middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie verzorgt in de provincie Drenthe. Zij heeft het onderwijs georganiseerd in drie regio´s: Assen, Emmen en Meppel. Binnen deze regio´s
wordt het gehele onderwijsaanbod van Drenthe College verzorgd: beroepsopleidingen in BOL en BBL, Inburgeringscursussen, Basisvaardigheden en VAVO. Ondersteunende stafdiensten zijn voor een belangrijk deel in de regio ondergebracht. Daar waar het DC-brede ontwikkelingen betreft is er ook een centrale staf: HRM, Facilities, Finance & Control en Onderwijsbeleid en ICT.

Drenthe College heeft op dit moment vijf vestigingen in Emmen. Vier vestigingen zullen worden afgestoten en plaatsmaken voor een nieuw te bouwen school. Drenthe College heeft besloten een compleet nieuwe vestiging te bouwen. Zoals de plannen er nu liggen, komt deze nieuw te bouwen vestiging aan de Van Schaikweg 98 in Emmen. De nieuwbouw van de school  betreft ongeveer 18.000 vierkante meter BVO.

De aanbestedende dienst zoekt een projectmanagementbureau dat in staat is om de aanbestedende dienst te ontzorgen en professioneel te begeleiden bij nieuwbouw van het schoolgebouw vanaf de planfase tot en met de oplevering/nazorg van het project. Werkzaamheden die worden weggezet bij het projectmanagementbureau zijn het algehele projectmanagement, contractmanagement, directievoering en kwaliteitsmanagement, zowel tijdens de voorbereiding van het project alsook tijdens de daadwerkelijke uitvoering. De opdracht voor het bouwprojectmanagement omvat het gehele projectmanagement voor
de realisatie van een nieuwe vestiging voor Drenthe College te Emmen. De opdracht omvat onder meer de onderstaande werkzaamheden. In de volgende fase van de aanbesteding zal dit nader worden uitgewerkt.
• Algeheel projectmanagement tijdens de voorbereiding en realisatie van het project namens Drenthe College.
Zitting nemen in, en eventueel voorzitten van, diverse overlegstructuren (in de inschrijvingsfase wordt dit nader toegelicht hoe de overlegstructuren er uit zien).
• Advies geven in en het begeleiden van een contractkeuze/bouworganisatievorm voor de uitvoering.
• Opstellen projectplanning voor het ontwerp en de bouw.
• Opstellen projectorganisatie.
• Het opstellen van een projectbeheersplan.
• Het verder complementeren van de vraagspecificatie (functioneel/operationeel/technisch Programma van Eisen) t.b.v. ontwerpende/adviserende partijen en uitvoerende partij(en).
• Organiseren en uitvoeren aanbestedingsprocedure, inclusief het opstellen van de aanbestedingsdocumenten, voor DB(M)-aannemer (naar alle waarschijnlijkheid Europees niet-openbaar).
• Het inbrengen van de bouwtechnische expertise, tijdens de aanbestedingsprocedure van de DB(M)-aannemer die wordt aangetrokken voor de nieuwbouw van Drenthe College.
• Plannen, bewaken en coördineren ontwerp- en voorbereidingsproces.
• Opstellen informatie/communicatieplan.
• Het uitvoeren van risicomanagement.
• Het bewaken van de kwaliteit en kosten.
• Opstellen/rapporteren fasedocumenten op GROTIK aspecten.

• Het adequaat adviseren van opdrachtgever met betrekking tot aspecten zoals duurzaamheid.
• Plannen, bewaken en coördineren uitvoeringsproces.
• Het samenwerken met eventueel door opdrachtgever aan te wijzen/aan te trekken derden deskundigen.
• Het namens opdrachtgever toetsen en eventueel bijsturen van de door de DB(M)- aannemer voorgestelde respectievelijk uitgevoerde werkzaamheden (zoals ontwerp, financiële verantwoording/kostenmanagement, bewaken en voorkomen
meerwerk(discussies) ed.).
• Het adviseren/ontzorgen van opdrachtgever bij de uitvoering van het contractbeheer van de integrale overeenkomst tussen de aanbestedende dienst en de DB(M)- aannemer; het adequaat en proactief adviseren van opdrachtgever met betrekking tot
overige aspecten die in het kader van de opdracht van een bouwprojectmanager mogen worden verwacht.

Er is om de volgende redenen gekozen voor het volgen van een niet-openbare procedure:
Hoog aantal potentiële inschrijvers in de markt.
Concurrentie tussen potentiële inschrijvers is hoog.
Zorgvuldig kiezen van de juiste partij(en) door middel van twee beoordelingsrondes.

Het gunningscriterium in de inschrijvingsfase is de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) op basis van beste prijs-kwaliteitsverhouding (BKPV), waarbij de nadruk zal liggen op kwaliteit. Onder voorbehoud van wijzigingen gelden de onderstaande gunningscriteria:
o Prijs (inschrijfsom en uurtarieven functionarissen);
o Visie op projectmanagement;
o Bewaking en borging van kwaliteit en continuïteit;
o Plan van aanpak omtrent projectmanagement en bouwtoezicht;
o Interview met sleutelfunctionarissen.

Bron: Tenderned 26 maart 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/223381

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *