Preventieve trainingen jeugd gemeente Lansingerland – Aanbestedingsnieuws

Preventieve trainingen jeugd gemeente Lansingerland

Illustratie: pixabay.com

De opdracht betreft de inkoop van de preventieve trainingen jeugd. Het gaat hierbij om groepstrainingen op locatie aan jeugdigen van 6 tot 18 jaar, waarbij ook hun systeem wordt betrokken. De trainingen zetten in op het versterken van beschermende factoren en verminderen van risicofactoren. Doel is om de beschermende factoren te versterken en de risicofactoren te minimaliseren. Zo leren jeugdigen en hun systeem op eigen kracht met de obstakels van het leven om te gaan. Er dient ingezet te worden op een goede balans te tussen de draagkracht en draaglast van de jeugdige en diens systeem. Zo groeit een jeugdige veerkrachtig, kansrijk, gezond en veilig op.

De inhoud van deze inkoop sluit aan bij de ambitie van de gemeente Lansingerland om ‘de beweging naar voren’ te maken. Hiermee zet de gemeente in op gerichte preventie. Dit heeft enerzijds als doel om verergering van problemen te voorkomen, zodat jeugdigen gezond, veerkrachtig, kansrijk en veilig kunnen opgroeien. Anderzijds wordt voorkomen dat jeugdigen niet onnodig in zware trajecten terecht komen. Met de beweging naar voren wordt verbreed wat binnen ‘de norm’ valt. ‘Normale’ opgroei- en opvoedproblematiek hoeft zo niet altijd te leiden tot een preventieve training. Bijvoorbeeld, een jeugdige die verlegen is van zichzelf hoeft geen sociale vaardigheden-training te volgen, want als introversie een kind-eigen eigenschap is
dan hoeft dat niet te veranderen. Jeugdigen mogen afwijken van het gemiddelde als dat is hoe zij van zichzelf zijn. Iets drukker of juist iets meer ingetogen hoeven we niet als probleem te zien. Dit is onderdeel van normaliseren. Voor een definitie van het begrip ‘normaliseren’ wordt aangesloten bij de definitie van het Kennisnetwerk jeugd Haaglanden (2021): “normaliseren is het reduceren van de zorgvraag door middel van het benadrukken van de eigen verantwoordelijkheid van jeugdigen, opvoeders en het sociale netwerk en tevens het waken voor onnodig diagnosticeren of problematiseren van incidenten en afwijkingen van het
gemiddelde, ook wel ‘de norm”.

Het resultaat van het succesvol doorlopen van de aanbestedingsprocedure zijn afgesloten (raam)overeenkomsten tussen gemeente Lansingerland en de inschrijvers die de economisch meest voordelige inschrijving met de beste prijs-kwaliteitsverhouding hebben gedaan.

De omvang van de opdracht is in totaal maximaal € 90.000,- per jaar (excl. jaarlijkse indexatie). De verdeling per perceel is als volgt:
– Perceel 1: maximaal €42.500,- per jaar
– Perceel 2: maximaal €42.500,- per jaar
– Perceel 3: maximaal €5.000,- per jaar
Er wordt afgerekend per geleverde training.

De overeenkomst treedt in werking op 1 april 2023 en loopt tot en met 31 maart 2025 met een optie tot eenzijdige verlenging door de aanbestedende dienst van maximaal tweemaal voor telkens de periode van maximaal twaalf maanden. Indien de (raam)overeenkomst met een inschrijver die de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan op enigerlei wijze voortijdig wordt beëindigd, is de gemeente gerechtigd een wachtkamerregeling in te roepen: aan de eerstvolgende in de rangorde van deze aanbesteding wordt gevraagd zijn inschrijving gestand te doen voor de resterende periode van de overeenkomst, inclusief optiejaren, met oorspronkelijke prijzen. In overleg kan worden geïndexeerd naar jaar van uitvoering.  De gemeente volgt bij deze aanbesteding de openbare procedure.

Bron: Tenderned dinsdag 20 december 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/283245

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *