Bouw kindcentrum Hoogezand-West – Aanbestedingsnieuws

Bouw kindcentrum Hoogezand-West

Impressie: ©Inkoop Midden-Groningen

In het Scholenprogramma Midden-Groningen wordt gewerkt aan aardbevingsbestendige en toekomstbestendige scholen in de gemeente Midden-Groningen. Hierbij wordt de noodzaak van het bevingsbestendig maken, gecombineerd met het krimp-proof, flexibel, duurzaam en daarmee toekomstbestendig maken van deze scholen. Eén van de projecten uit het scholenprogramma is het kindcentrum Hoogezand-West (werktitel). Een nieuw kindcentrum waarin OBS de Achtbaan, CBS de Hoeksteen en GBS de Gerardus Majellaschool worden gehuisvest samen met kinderopvang KaKa, wijkcentrum Spokie en een gymzaal. Op de huidige locatie van RSG het Rehoboth aan de Erasmusweg 1 te Hoogezand zal de nieuwbouw gerealiseerd worden. Midden in het stedelijk gebied wordt gebruik gemaakt van bestaande locaties van de scholen om één nieuw kindcentrum te realiseren waar onder andere leren, ontmoeten en sporten gezamenlijk gehuisvest wordt. De omgeving moet aangepast worden aan de verkeersstromen en het gebruik van de nieuwbouw, dit maakt echter geen deel uit van deze uitvraag. De nieuwbouwlocatie staat midden in het stedelijk gebied in de wijk Spoorstraat – Kieldiep, aan een
hoofd ontsluitingsader in de wijk, nabij een spoorlijn en treinstation (station Martenshoek), naast een tijdens de bouw in gebruik zijnde basisschool (CBS de Hoeksteen) en in gebruik zijnde wijkcentrum (Spokie). In de nabije omgeving staat een vestiging van OBS de Achtbaan met naastgelegen gymzaal, ook deze is in gebruik tijdens de bouw. Kortom het nieuwe kindcentrum wordt in een drukke wijk gerealiseerd.

Het doel van de aanbesteding is het sluiten van een overeenkomst met één opdrachtnemer, in een niet-openbare procedure, voor de realisatie van het nieuwe kindcentrum Hoogezand-West (de Opdracht). De bouwkundig aannemer wordt hoofdaannemer waarbij de aannemer voor installaties als onderaannemer van de hoofdaannemer zal fungeren. De opdrachtnemer zal samen met alle kernpartners zorgdragen voor de realisatie van het nieuwe kindcentrum waardoor een duurzame en bevings- en toekomstbestendige
onderwijsvoorziening wordt gerealiseerd in de gemeente Midden-Groningen. In het eerste kwartaal 2022 moet het nieuwe kindcentrum gereed zijn om gebruikt te worden door de nieuwe gebruikers en een impuls geven aan het onderwijs, de buitenschoolse activiteiten en de activiteiten vanuit de wijk. Op deze manier wordt een forse impuls geven aan de leefbaarheid van deze wijk van Hoogezand en de gemeente Midden-Groningen.

Het werk betreft de complete nieuwbouw van het kindcentrum Hoogezand-West en wordt in de gunningsfase middels een bestek met de inschrijvers gedeeld. Het is een gebouw met vele functies, primair ter ondersteuning van het onderwijs van kinderen van 0 tot 13 jaar. Dit in de vorm van 3 basisscholen, kinderopvang en een gymzaal. Daarbij komt er een
wijkcentrum in het gebouw om de koppeling met de wijk en het onderwijs te versterken. Het werk omvat het bouwkundig en installatietechnisch realiseren van het kindcentrum HoogezandWest. Het ontwerp is samen met de alle direct betrokken participanten (Relevante Stakeholders) tot stand gekomen. Hierdoor zijn de wensen van de gebruikers grondig verwerkt in het ontwerp. 
Het kindcentrum heeft een BVO van ca. 4060 m2 verdeeld over 2 bouwlagen waarvan 945 m2 op de
verdieping. Het onderwijs gedeelte is ca 2800 m2, het wijkcentrum ca. 300 m2, kinderopvang ca. 150 m2 en de gymzaal 810.
Het ambitieniveau is gasloos en energieneutraal. De kaders voor Frisse Scholen minimaal klasse B zijn van toepassing.

Er vindt een selectie van gegadigden plaats op basis van de informatie als door gegadigde ingediend in de aanvraag tot deelname. Hierbij wordt beoordeeld op basis van een aantal minimumeisen en selectiecriteria. Via deze criteria wordt de geschiktheid van de gegadigde vastgesteld voor het uitvoeren van de diensten voor de opdrachtgever. Op basis van deze beoordeling wordt een ranking gemaakt van gegadigden en worden maximaal vijf geselecteerde gegadigden uitgenodigd voor fase 2, voor zover er voldoende gekwalificeerde gegadigden zijn. Gegadigden die niet zijn uitgesloten in fase 1 ontvangen de gunningsleidraad op basis waarvan zij hun inschrijving kunnen indienen. Beoordeling van deze inschrijvingen geschiedt op grond van de naar het oordeel van de opdrachtgever economisch meest voordeling inschrijving (EMVI). De inschrijver
die door zijn/haar Inschrijving vanuit het oogpunt van de opdrachtgever de economisch meest voordeling inschrijving (EMVI) heeft gedaan, komt in beginsel in aanmerking voor de gunning van de opdracht. De gunning zal gedaan worden op laagste prijs.

Bron: Tenderned 1 februari 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/218387

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *