Plaatsen en beheren van laadpalen – Gemeente Groningen – Aanbestedingsnieuws

Plaatsen en beheren van laadpalen – Gemeente Groningen

Laatst geupdate op april 5, 2023 door redactie

©gelderland 2018

Het doel van deze aanbesteding van de gemeente Groningen is een opdrachtnemer te contracteren voor het leveren, plaatsen en beheren van nieuwe laadpalen in de gemeente Groningen en het verrekenen van laadtransacties op deze laadpalen, die
maximaal bijdraagt aan de doelstellingen van de gemeente. De plaatsingstermijn van de concessie die de gemeente samen met andere gemeenten uit de provincies Groningen en Drenthe heeft verleend, loopt in 2023 af. De gemeente Groningen heeft er nadrukkelijk voor gekozen om niet opnieuw een concessie aan te besteden, maar de werkzaamheden in de vorm van een overheidsopdracht conform het opdrachtenmodel aan te besteden.
In deze aanbesteding is sprake van clustering als bedoeld in artikel 1.5 van de Aanbestedingswet, namelijk van
het Plaatsen en Beheren van publieke laadinfrastructuur.

De gemeente Groningen is er alles aan gelegen dat de transitie naar elektrisch rijden binnen de gemeente vlot verloopt. Daarbij mogen een gebrek aan laadpalen of negatieve ervaringen rond het gebruik van laadpalen geen redenen zijn om de keuze voor elektrisch rijden uit te stellen. Voor elektrische rijders en bezoekers die geen gebruik kunnen maken van laadinfrastructuur op eigen terrein, ontwikkelt de gemeente daarvoor een publiek laadnetwerk. De gemeente hecht grote waarde aan het voeren van regie op de ontwikkeling van het laadnetwerk en neemt de ontwikkeling van het laadnetwerk daarom in eigen hand. Dit
betekent dat de gemeente als opdrachtgever bepaalt wanneer en waar uitbreiding van het laadnetwerk plaatsvindt, de laadprijs vaststelt en ook anderszins de kaders bepaalt. Daarbij komen de nieuwe publieke laadpalen (inclusief netaansluiting) in eigendom van de gemeente, draagt de gemeente de kosten en ontvangt de gemeente de opbrengsten uit het gebruik van de laadpalen.

Het doel van de opdracht is:
• Op verzoek van de opdrachtgever uitbreiden van het publieke laadnetwerk in de gemeente Groningen.
• Ervoor zorgen dat de laadpalen die door de opdrachtnemer zijn geplaatst, hoogwaardig functioneren en beschikbaar zijn voor gebruikers om elektrische voertuigen te laden.
• Verzorgen van een backoffice ten behoeve van het registreren en verhelpen van storingen, verwerken van financiële transacties en het verzorgen van gepaste communicatie naar omwonenden en gebruikers over de kerntaken van opdrachtnemer.
Het beoogde resultaat is een hoogwaardig en dekkend publiek laadnetwerk voor gebruikers van elektrische voertuigen in de gemeente Groningen. Hiermee vormt de beschikbaarheid van laadpalen geen belemmering voor de transitie naar elektrisch rijden in de gemeente Groningen. De opdracht betreft het leveren, plaatsen en beheren van laadpalen en het verrekenen van laadtransacties. Via plaatsingsopdrachten verzoekt de opdrachtgever aan de opdrachtnemer om laadpalen te leveren en te plaatsen en na oplevering te beheren en daarop de laadtransacties te verrekenen.

De initiële looptijd van de overeenkomst is drie-en-een-half  jaar, en bestaat uit twee termijnen:
• De plaatsingstermijn: De plaatsingstermijn heeft een looptijd van drie jaar, en start vanaf het moment van ondertekening.
• De overdrachtstermijn: dit is de periode waarin de opdrachtnemer voor de laadpalen die zij in beheer heeft meewerkt aan een overdracht van de laadpalen aan de opdrachtgever of een door de opdrachtgever aan te wijzen derde partij. De overdrachtstermijn heeft een looptijd van een half jaar en start op het moment dat de plaatsingstermijn eindigt. Tijdens de looptijd blijft de opdrachtnemer verantwoordelijk voor het beheren van de laadpalen en het verrekenen van de laadtransacties voor laadpalen die nog niet zijn overgedragen. De overdrachtstermijn eindigt zodra alle laadpalen zijn overgedragen, dit kan eerder zijn dan de maximale duur van zes maanden van de overdrachtstermijn.
De plaatsingstermijn kan eenzijdig door opdrachtgever achtereenvolgens één keer met twee jaar en daarna één keer met één jaar verlengd worden.

Op donderdag 6 april 2023 van 14:00 uur tot 16:00 uur zal de aanbestedende dienst een algemene inlichtingenbijeenkomst houden. De bijeenkomst is toegankelijk voor alle geïnteresseerde ondernemingen. Mocht u deel willen nemen aan de bijeenkomst, dan wordt u verzocht u daarvoor via Mercell aan te melden en daarbij de namen op te geven van de personen die namens uw onderneming aanwezig zullen zijn. We verzoeken u maximaal drie personen naar de bijeenkomst af te vaardigen. U zult vervolgens een uitnodiging ontvangen. Let op: houd rekening met looptijd tussen de beschikbare parkeerruimte en de locatie. Tijdens deze bijeenkomst zal de aanbestedende dienst een algemene toelichting geven op de opdracht en de
aanbestedingsprocedure. Daarbij is er gelegenheid tot het stellen van vragen. De antwoorden die de aanbestedende dienst tijdens de bijeenkomst geeft, zijn echter indicatief. Ze hebben geen bindend karakter. Voor een bindend antwoord dient u alsnog een schriftelijke vraag te stellen. Van de bijeenkomst wordt geen verslag gemaakt. Wel wordt de presentatie die de aanbestedende dienst heeft gegeven, via Mercell beschikbaar gesteld.

Aanbesteder hanteert de openbare procedure en gunt op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned zaterdag 1 april 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/293236

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 3 april 2023

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *