Personenvervoer ontheemden – Nederlands Instituut Publieke Veiligheid – Aanbestedingsnieuws

Personenvervoer ontheemden – Nederlands Instituut Publieke Veiligheid

©ZAZ

Momenteel speelt er een landelijke crisis in de opvang van ontheemden. NIPV is belast met het verzorgen van de bedrijfsvoering ten bate van het KCIO en LCVS. Het LCVS heeft als taak om de ontheemden te spreiden over de vijfentwintig veiligheidsregio’s waarvoor personenvervoer noodzakelijk is.  De aanbestedende dienst is op zoek naar een opdrachtnemer die het personenvervoer van ontheemden, inclusief het vervoer van hun bagage, kan verzorgen. Dit betreft ook het rolstoel- en mindervalidenvervoer. Huisdieren die kunnen meereizen in de handbagage of in een bench van de reiziger dienen eveneens te worden vervoerd. Het vervoer dient naar iedere plek in Nederland te kunnen plaatsvinden. De inschrijver verzorgt naast het vervoer ook een regiecentrale (regiefunctie) voor de volledige planning van het vervoer inclusief bijvoorbeeld het handhaven van de rijtijdenwet.

Binnen de diensten kan ook op verzoek van de aanbestedende dienst worden gevraagd om het leveren van structurele, direct beschikbare vervoerscapaciteit voor enkele strategische posities in het land. Dit door bijvoorbeeld op een locatie permanent meerdere bussen stand-by te hebben staan die vrijwel direct ingezet kunnen worden Dit met het doel om de druk van het aantal ontheemden op een locatie zo spoedig en zoveel mogelijk te reduceren. Dit is inclusief het single point of contact uit het het Programma van Eisen.

De aanbestedende dienst wenst een raamovereenkomst aan te gaan met één opdrachtnemer. Opdrachtnemer dient op basis van deze raamovereenkomst het vervoer te verzorgen, indien aanbestedende dienst daarom verzoekt. De beoogde ingangsdatum van de raamovereenkomst is 1 januari 2023. De raamovereenkomst wordt aangegaan voor een initiële duur van twaalf maanden. Opdrachtgever heeft de mogelijkheid om de raamovereenkomst drie keer onder dezelfde voorwaarden te verlengen met een  periode van ieder maximaal twaalf maanden.  De maximale omvang van de totale opdracht, inclusief optionele verlengingen, is €12.960.000,- exclusief btw en is gebaseerd op de uitgaven van de maanden juli en augustus 2022. Bij het bereiken van deze maximale waarde, mag aanbestedende dienst de raamovereenkomst beëindigen. De genoemde omvang betreft een indicatie c.q. schatting waaraan inschrijver geen rechten kan ontlenen. Voor de aanbesteding van de opdracht hanteert de aanbestedende dienst de Europese openbare aanbestedingsprocedure. Alle inschrijvingen die niet zijn uitgesloten van de aanbestedingsprocedure en die door de aanbestedende dienst geldig zijn bevonden, worden beoordeeld aan de hand van het gunningscriterium: de economisch meest voordelige inschrijving op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned zondag 23 oktober 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/276888

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *