Peperkliplocatie, Schiedam – Aanbestedingsnieuws

Peperkliplocatie, Schiedam

Impressie: © Gemeente Schiedam

De gemeente Schiedam  heeft het voornemen om de Peperkliplocatie te herontwikkelen. De Peperkliplocatie bevindt zich in de vooroorlogse wijk Schiedam-Oost. De huidige school en sportvoorzieningen zijn toe aan nieuwbouw. Dit biedt de kans om op de Peperkliplocatie een programmatisch ‘Hart van de Wijk’ te realiseren.  Dit biedt de kans om op de Peperkliplocatie een
programmatisch ‘Hart van de Wijk’ te realiseren. Het hart van de wijk is een multifunctionele plek die zowel in programmatische als in fysieke zin uitnodigt tot ontmoeting.  Daarnaast speelt de Peperkliplocatie een belangrijke rol binnen de gebiedsontwikkeling Schiedistrict in Schiedam. De Peperkliplocatie moet een brug slaan tussen de omliggende wijken, zowel ruimtelijk als programmatisch. De opgave is daarmee veelomvattend, het programma complex en de plot is krap. Het hart van de wijk bestaat uit een maatschappelijk deel, waarin een nieuw schoolgebouw, een sportzaal zorgfuncties zoals een huisartsenpost, fysio en apotheek zijn gevestigd. In het hart is ook het wijkondersteuningsteam (WOT) ondergebracht. Daarnaast bestaat de ambitie om te verdichten door woningen toe te voegen en daarmee wooncarrière in de wijk mogelijk te maken. Tot slot moet goed ingerichte openbare ruimte bijdragen aan de beleving en het functioneren van deze plek en haar omgeving. De functies die nu versnipperd door de wijk zitten, krijgen door de ontwikkeling van de Peperkliplocatie goede huisvesting. Ook moet de clustering van alle functies in programmatische zin leiden tot betere dienstverlening aan de bewoners van Oost en later Schieveste. Door de openbare ruimte mee te nemen in de herontwikkeling ontstaat de kans op een betere en groenere buitenruimte. De ontwikkeling moet nieuwe energie geven aan de omliggende wijk en zal een belangrijke ‘halte’ vormen op de corridor tussen M4H (Rotterdam), Schieveste en locaties ten noorden van de A20. Om deze uitdagende en veelomvattende opgave richting uitvoer te brengen, zoekt de gemeente een partner. Een partner om gezamenlijk een haalbaar plan mee vorm te geven. Een partner die ervaring heeft met soortgelijke opgaven en verschil durft te maken op deze plek. Een partner die met creativiteit en ambitie invulling geeft aan de opgave en verbinding legt tussen (toekomstige) gebruikers, de buurt en andere belanghebbenden. Met deze partnerselectie kiest de gemeente voor het vroegtijdig betrekken van specifieke (markt)kennis om gezamenlijk te werken aan de haalbaarheid van dit unieke project.

Er wordt een concurentiegerichte dialoog doorlopen. Deze aanbestedingsprocedure bestaat uit drie fasen: de selectiefase, de dialoogfase en de gunningsfase. De gemeente wil met de geselecteerde partner en bij een haalbaar plan een koop- en ontwikkelovereenkomst te sluiten voor het commerciële vastgoed. Voor het maatschappelijk vastgoed en de openbare ruimte worden bouwteamovereenkomsten gesloten. De peperkliplocatie is het gebied tussen de Horvathweg (parallel aan het spoor), de Fahrenheitstraat, de Lorentzlaan en de Celsiusstraat. Het plangebied bestaat uit twee bouwblokken en wordt verdeeld door de Daltonstraat. Het bestaande sportveld aan de Celsiusstraat vormt geen onderdeel van het plangebied, wel van de scope. Het tankstation dat aan de overzijde van de Horvathweg aanwezig is gesitueerd, zal verplaatst worden ten behoeve van de beoogde nieuwe passage naar Schieveste. De werkzaamheden rondom de verplaatsing vallen buiten deze opgave, maar in de fasering moet er wel rekening mee worden gehouden.

Er is gekozen voor een veelomvattend programma op de Peperkliplocatie. Een basisschool, kinderdagopvang, sportvoorziening, maatschappelijk centrum, een plek voor welzijnsorganisaties (huisarts, fysio), woningbouw en verbeteren en aanpassen van de openbare ruimte. Een maatschappelijk relevant programma dat bestaat uit verschillende onderdelen die in samenhang moeten worden ontworpen en gerealiseerd. Er is daarom gekozen voor een integrale benadering en aanpak van het gebied. Vanwege de verschillende onderdelen, eigendomsverhoudingen en exploitatievormen, dient de beheersbaarheid al in de ontwerpfase te worden meegenomen.
Voor de ontwikkeling van de Peperkliplocatie zijn twee hoofddoelstellingen geformuleerd:
– Bijdrage leveren aan de verbetering van de leefbaarheid van Schiedam-Oost
– De Peperkliplocatie vormt een ‘halte’ op de corridor Schiedam-Oost (tussen M4H, Schieveste en locaties ten noorden van de A20).

Voor de Peperkliplocatie is een veelomvattend programma beoogd, terwijl het plot niet heel groot is. Dit betekent dat er efficiënt moet worden omgegaan met de beschikbare ruimte. Zowel op gebiedsniveau, als op vastgoedniveau. Dat betekent bijvoorbeeld dubbel en flexibel ruimtegebruik (waar mogelijk en logisch), gedeelde ruimtes en voorzieningen voor verschillende functies en waar mogelijk combineren van ambities. Dit kan op een zeker moment ook vragen om het maken van keuzes en het prioriteren van ambities. Er is op dit moment geen alternatieve locatie voor de basisschool. Het streven is om overlast
voor de school door bijvoorbeeld een extra verhuizing, te beperken. Dat betekent dat slimme bouwfasering waarbij de school in bedrijf kan blijven, de voorkeur geniet. Daarnaast is nog niet zeker wanneer de werkzaamheden aan de onderdoorgang onder het spoor van start gaan. Dit vraagt enerzijds (mogelijk) om goede afstemming van bouwstromen. Anderzijds is het niet het streven om de onderdoorgang een afhankelijkheid in de plannen te laten zijn.

De opdrachtgever zoekt een inschrijver voor de herontwikkeling van de Peperkliplocatie. Het concrete programma dient gezamenlijk met de inschrijver te worden onderzocht in de haalbaarheidsfase. Indien de haalbaarheidsfase wordt afgesloten met een haalbaar plan, zal de uiteindelijke opdracht aan de winnende inschrijver op basis van het vorenstaande in elk geval de navolgende elementen omvatten:

De winnende inschrijver werkt gezamenlijk met de gemeente, stichting Primo en andere stakeholders aan de verdere haalbaarheid van het plan. Hiertoe sluit de gemeente een samenwerkingsovereenkomst met de winnende inschrijver.
Indien het haalbaarheidsonderzoek leidt tot een haalbaar plan en de samenwerking naar verwachting functioneert, wordt een vervolgopdracht gegeven waarbij de volgende elementen worden onderscheiden:
1. Uitwerking van een integraal plan, bestaande uit de ontwikkeling van het vastgoed en openbare ruimte in het ontwikkelgebied en openbare ruimte in het beheergebied – met oog op realisatie;
2. Aanvragen van de benodigde omgevingsvergunningen;
3. Gezamenlijk met gemeente verantwoordelijk voor participatietraject voor het integrale plan en de navolgende elementen.
4. Sloop van bestaande opstallen in opdracht van de gemeente (fasering nader te bepalen in verband met al dan niet tijdelijke huisvesting basisschool);
5. Bouwrijp maken van het Plangebied ten behoeve van de vastgoedontwikkeling;
6. Realisatie van onderwijshuisvesting, maatschappelijk programma en sportzaal in opdracht van de gemeente.
7. Sloop van bestaande opstallen in opdracht van de gemeente (fasering nader te bepalen in verband met al dan niet tijdelijke huisvesting basisschool);
8. Bouwrijp maken van het Plangebied ten behoeve van de vastgoedontwikkeling;
9. Onvoorwaardelijke koop en afname bouwrijpe grond ten behoeve van het voor eigen rekening en risico realiseren van duurzame vrije sector woningbouw;
10. Onvoorwaardelijke koop en afname bouwrijpe grond ten behoeve van het voor eigen rekening en risico realiseren van het commerciële vastgoed dat onderdeel vormt van het ‘hart van de wijk’.
11. Duurzame (her)inrichting en realisatie (c.q. bouw- en Woonrijp maken) van openbaar gebied;

Een nadere uitwerking en detaillering van de opdracht vindt plaats tijdens het haalbaarheidsonderzoek. Met de winnende inschrijver wordt uiterlijk één maand na gunning een samenwerkingsovereenkomst gesloten, waarin afspraken worden gemaakt over de samenwerking gedurende de haalbaarheidsfase. De start van de opdracht is gepland vanaf de datum van ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst tussen de aanbestedende dienst en de winnende inschrijver.De geselecteerde gegadigden krijgen na het definitieve selectiebesluit de dialoogleidraad, gunningsleidraad en overige relevante stukken toegestuurd. Indien de geselecteerde gegadigde wegens moverende redeneren alsnog wenst af te zien van inschrijving, dient zij dit uiterlijk binnen zeven kalenderdagen na ontvangst van de uitnodiging tot deelneming aan de dialoog schriftelijk kenbaar te maken aan de aanbestedende dienst.

Voor de te verrichten werkzaamheden in het kader van het indienen van de visie op de opgave, massastudie en het plan van aanpak in de gunningsfase, ontvangen de geselecteerde gegadigden, een vergoeding ter hoogte van €25.000,- exclusief btw, mits de geselecteerde gegadigde niet is uitgesloten op basis van de gestelde eisen in de gunningsleidraad. Dat wil zeggen dat de visie op de opgave, massastudie en het plan van aanpak meegenomen moeten zijn in de inhoudelijke beoordeling door de beoordelingscommissies om voor de vergoeding in aanmerking te komen.

Bron: Tenderned zondag 12 december 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/246427

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *