Partnerschap sociale huurwoningen op de Velst, Heemskerk – Aanbestedingsnieuws

Partnerschap sociale huurwoningen op de Velst, Heemskerk

Foto: © Gemeente Heemskerk

Woonopmaat is een woningcorporatie die ca. 9.000 woningen beheert in de noordelijke IJmond, in Heemskerk en Beverwijk. De corporatie is er voor mensen met een bescheiden portemonnee. Woonopmaat staat voor een enorme opgave om haar bezit toekomstbestendig te maken en waar mogelijk uit te breiden; de behoefte aan een goede en betaalbare woning is ook in de
noordelijke IJmond onverminderd groot. Daarbij hebben we te maken met voor een groot deel ouder bezit uit de jaren vijftig-zeventig van de vorige eeuw. Dit geldt ook voor het project ‘De Velst’.

Woonopmaat wenst daarnaast haar bezit op de Velst uit te breiden met zo’n 150 woningen. Daarbij wordt gedacht aan het optoppen van- en aanbouw naast de bestaande flats van zo’n 100 woningen. Dit in combinatie met de (hoog niveau) renovatie van de flats en aanvullende nieuwbouw van 50 woningen elders op De Velst. Woonopmaat is op zoek naar een projectpartner die samen met haar de bestaande woningen kan renoveren en de nieuw te bouwen woningen kan ontwerpen en realiseren.
De daarbij behorende bewonersbegeleiding in iedere fase van het project is een essentieel onderdeel van de opdracht. Woonopmaat is op zoek naar de opdrachtnemer die dit binnen de gestelde kaders het beste kan.

De Europese Commissie is van mening dat woningcorporaties onder de Europese aanbestedingsplicht moeten vallen en stapt vermoedelijk voor een uitspraak naar het Hof van Justitie van de Europese Unie. De Nederlandse overheid en Aedes zijn van mening dat woningcorporaties niet aanbestedingsplichtig zijn. Woonopmaat volgt deze lijn en stelt zich op het standpunt geen aanbestedende dienst te zijn. Op deze opdracht is de aanbestedingswet- en regelgeving dus niet van toepassing. Wel vindt deze uitvraag plaats in lijn met ons inkoopbeleid, waarmee Woonopmaat haar inkoop op professionele en transparante wijze vorm geeft.

De Velst is een wijk in Heemskerk waar voorheen een grote scholengemeenschap gevestigd was. Enkele jaren geleden is deze gesloopt en vervangen door een nieuwe school van instituut Heliomare. Op dit moment worden er aan de zuidoost rand van de Velst en de aanliggende woonwijk 24 luxe eengezinswoningen gebouwd. ln de Velst behelst het bezit van Woonopmaat 3 MUWI flatgebouwen met in totaal 144 appartementen. Verder staan er in de wijk nog een dansschool, de openbare basisschool de Zevenhoeven, een appartementengebouw van Woonzorg Nederland en een woonwagenkamp. Twee jaar geleden liet de gemeente Heemskerk een plan voor uitbreiding van het aantal woningen op de Velst maken. Dit plan werd aan bewoners en omwonenden gepresenteerd, zonder voorafgaande participatie. Dit heeft de nodige protesten veroorzaakt. De gemeente
heeft daarop haar plannen teruggetrokken. Mede op suggestie van Woonopmaat is een nieuw plantraject ingezet, ditmaal wel met uitgebreide participatie. Met veel moeite is het aanvankelijke wantrouwen weggenomen en is in samenwerking met een klankbordgroep van bewoners en omwonenden van de Velst (klankbordgroep De Velst) een nieuw initiatief gestart. Dit initiatief heeft de ecologische waarde van het gebied de Velst als uitgangspunt en inspiratiebron gekregen. Terecht, want
de Velst ligt in het centrum van de hoofdgroenstructuur die dwars door het dorp Heemskerk loopt. De gemeenteraad van Heemskerk heeft in 2018 bepaald dat de Velst een van de wijken is waar door verdichting het aantal woningen toe moet nemen. Daartoe is een projectgroep opgericht waarin alle in het gebied aanwezige stakeholders zijn vertegenwoordigd en waarmee plannen worden gemaakt. Als stedenbouwkundige adviseur is daarvoor RROG aangesteld. De plannen en ideeën worden getoetst door de klankbordgroep De Velst. Eind 2021 heeft de gemeenteraad van Heemskerk de stedenbouwkundige verkenningen vastgesteld. Deze zijn vervolgens verwerkt in een concept stedenbouwkundig plan. In2022 is vervolgens een bestemmingsplan met verruimde reikwijdte, als voorloper op het omgevingsplan, gemaakt.

Vanwege de grote opgave op verschillende locaties in ons bezit heeft Woonopmaat besloten om dit project uit te voeren vanuit een “regierol”. Dat houdt in dat het projectteam de verantwoordelijkheid heeft om vanuit de regisseurspositie een projectpartner te zoeken die onder leiding van Woonopmaat aan de slag gaat met het onderzoeken, ontwerpen, organiseren en bouwen (en mogelijk toekomstig onderhoud) van de verschillende deelprojecten. Daarbij gaat het niet alleen om het renoveren van de bestaande bebouwing en nieuwbouw, maar juist ook om het betrekken van de bewoners die met dergelijke ingrepen geconfronteerd gaan worden. Het mede organiseren van de bewonersparticipatie, communicatie en het verzorgen van een groot deel van de noodzakelijke verhuisbewegingen is een essentieel onderdeel van onze uitvraag. Met dit project dienen de volgende projectresultaten te worden behaald:
1-. Optimale bewonersbegeleiding (gemiddelde klanttevredenheid van 8,5)
2. Op toekomstbestendige wijze renoveren van bestaande bebouwing
3. Op toekomstbestendige wijze realiseren van de nieuwbouw
4. Optimaal omgevingsmanagement.

Deze procedure is opgebouwd uit twee fases, een selectiefase en een inschrijvingsfase. ln de inschrijvingsfase is ruimte voor een dialoog. Om in aanmerking te komen voor een uitnodiging tot de inschrijvingsfase, dient u zich uiterlijk op 3 oktober 2022 voor 16:00 uur aan te melden bij Woonopmaat.

Bron: Tenderned maandag 22 augustus 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/270151

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *