Particuliere woningverbetering gemeente Vlaardingen – Aanbestedingsnieuws

Particuliere woningverbetering gemeente Vlaardingen

Het project Particuliere Woningverbetering (PWV)  in Vlaardingen gaat begin 2023 van start en loopt door tot en met 2026. Verenigingen van Eigenaren (VvE) worden in de wijken Vettenoordse Polder en Centrum noord primair aangespoord tot het aanpakken van achterstallig onderhoud en secundair om de uitstraling te verbeteren en energiebesparing te realiseren van het onroerend goed. Hiervoor is vanuit de aanbestedende dienst (via SVn, Stimuleringsfonds Volkshuisvesting ) onder bepaalde voorwaarden een goedkope lening beschikbaar voor de VvE’s in deze twee wijken. De gemeente heeft via SVn de
unieke mogelijkheid om VvE’s met twee of meer eigenaren een zakelijke lening aan te bieden op naam van de VvE in plaats van op de namen van de individuele eigenaren. Dit maakt het voor vele kleine VvE’s in deze wijk makkelijker en aantrekkelijker om een lening af te sluiten en met onderhoudsplannen aan de slag te gaan.  Naast het inzetten van de lening dienen VvE’s gestimuleerd te worden om deze slim te combineren met beschikbare (rijks)subsidies op het gebied van bijvoorbeeld verduurzaming. De begeleidende partij dient VvE’s hierop te attenderen en in te adviseren.

De Vettenoordse Polder kenmerkt zicht door een aantal grote appartement complexen afgewisseld met voornamelijk,
portiekwoningen en kleine VvE’s (beneden, midden en boven). Dit betekent dat er zich veel VvE’s in de wijk bevinden. Dit zijn veelal kleine VvE’s.

De aanbestedende dienst is opzoek naar een Opdrachtnemer die de VvE’s in de wijken Vettenoordse Polder en Centrum noord begeleidt bij het proces van de particuliere woningverbetering. De Opdrachtnemer richt zich op de individuele eigenaren, de VvE’s, beheerders en haar bestuurders. Uitgangspunt bij de aanpak is het aanzetten van eigenaren tot investeringen in hun appartementen. Eigenaren bepalen zelf waar ze in investeren en hoe hoog ze de lat leggen. De basis is een goede samenwerking tussen de opdrachtnemer en de VvE’s. Het werkgebied omvat voor de wijk Vettenoordse Polder 317 VvE’s waarvan er 231 zijn
ingeschreven bij KvK en voor de wijk Centrum noord 184 VvE’s waarvan er 127 zijn  ingeschreven bij KvK.
De onderhoudstoestand varieert en de VvE’s zijn in meerdere of mindere mate actief. De uitgangspunten bij de aanpak is het aanzetten van eigenaren tot investeringen in hun appartementen volgens de werkwijze zoals omschreven in het  Programma van Eisen.

De gevraagde dienstverlening omvat:
• VvE’s uit de wijken VOP en Centrum noord actief benaderen en over de lening informeren en de nut en noodzaak van onderhoud plegen in VvE-verband;
• Wensen van de VvE’s en de financiële situatie verkennen;
• Opname van de VvE: DMJOP o.b.v. de NEN 2767 maken en energiescan uitvoeren;
• Toelichting geven over DMJOP en energiescan en op basis hiervan een aantal onderhoudsscenario’s opstellen incl. indicatie kostenplaatje (VvE-bijdrage, lening, subsidie etc.);
• Offertes opvragen en vergelijken;
• VvE helpen met uitschrijven ALV en besluitvorming over uit te voeren onderhoud;
• Probleemgericht te werk gaan bij stagnatie of als er een oplossing nodig is;
• Het opleveren van het verrichte werk, het DMJOP en energiescan in acht nemend;
• Opleveringsformulier maken;
• Samenwerken met het Servicepunt Woningverbetering van de gemeente en gegevensdeling;
• Gemeente maandelijks informeren over verloop van het traject;
• Doorlopend communicatie met alle belanghebbenden en op hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van financiering;
• Indien het per 2023 beschikbaar te komen budget vanuit het Nationale Isolatieprogramma (NIP) in het werkgebied van de lening komt te vervallen: een separate offerte opstellen hoe de NIP-gelden bij de VvE’s in het leninggebied aan de man te brengen al dan niet in combinatie met de lening vanuit de gemeente.
• De resultaten en bevindingen van het project per VvE vastleggen en doorgeven aan de gemeente.

Er zal een raamovereenkomst worden afgesloten met één opdrachtnemer voor een periode van twee jaar met een optie om nog eens tweemaal, één jaar te verlengen. De aanbestedende dienst is van plan om 5 april 2023 te hanteren als startdatum van de
raamovereenkomst. Gunning vindt plaats op basis van het gunningcriterium ‘economisch meest voordelige inschrijving’,
die wordt vastgesteld op basis van ‘beste prijs-kwaliteitsverhouding’

Bron: Tenderned woensdag 21 december 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/283220

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *