Parkeerinstallaties parkeergarage Pieter Vreedeplein Tilburg – Aanbestedingsnieuws

Parkeerinstallaties parkeergarage Pieter Vreedeplein Tilburg

Ingang parkeergarage P.Vreedeplein (ingang Telegraafstraat Tilburg). Foto: Google Streetview

De gemeente Tilburg beheert en exploiteert een zevental gebouwde parkeervoorzieningen ten behoeve van burgers, bedrijven en bezoekers van de gemeente Tilburg. Om gecontroleerde en selectieve toegang tot de parkeervoorzieningen mogelijk te maken, maakt de gemeente gebruik van parkeerapparatuur, die in de regel bestaat uit een Parkeer Management Systeem, in- en uitgang terminals, slagbomen en betaalautomaten. Het beheer van de voorzieningen en de dienstverlening aan bezoekers vindt plaats vanuit een Centrale Meldkamer met behulp van CCTV en intercom apparatuur. De parkeerapparatuur in deze locaties is in de loop der tijd vervangen door apparatuur van IP Parking, met uitzondering van parkeergarage Pieter Vreedeplein. De Centrale Meldkamer op de locatie Pieter Vreedeplein is voorzien van intercom apparatuur van Commend en CCTV apparatuur van Mirasys. De meldkamer maakt gebruik van Flinq (Controlbase van IP Parking). Alle locaties, met uitzondering van Rankenstraat, zijn/ worden aangesloten op het glasvezelnet. In de parkeergarage P. Vreedeplein is de glasvezel bekabeling doorgetrokken tot de betaalautomaat op parkeerlaag -3.

Het af te sluiten contract ziet toe op het leveren, plaatsen, in bedrijf stellen, in stand houden en onderhouden van de hieronder vermelde Parkeersystemen, inclusief de systemen, verbindingen (voeding-, sturing- en databekabeling en netwerk componenten) en apparatuur die nodig zijn om het beheer op afstand te kunnen verzorgen (intercom nevenposten, Pinhole camera’s in terminals en CCTV camera’s. Daarnaast dienen enkele eilanden bij de in- en uitgang te worden
aangepast. Tevens dient op alle geleverde systemen, inclusief de installatie daarvan, een garantie van ten minste 2 jaren te worden afgegeven en dienen alle gevraagde producten gedurende een periode van minimaal 12 jaar (na-) leverbaar te zijn.
Het betreft de vervanging van bestaande parkeersystemen. Het demonteren en op verantwoorde en duurzame wijze afvoeren van de oude parkeerapparatuur, inclusief oude bekabeling en oude CCTV en CCTV installatie onderdelen, naar een locatie van opdrachtnemer, behoren tot de opdracht. Datadragers met privacy gevoelige data, zoals harde schijven, vallen hier niet onder en dienen te worden overgedragen aan opdrachtgever. Opdrachtnemer wordt eigenaar van de
verwijderde onderdelen na schriftelijke eigendomsoverdracht door opdrachtgever en dient zorg te dragen voor duurzame afvoer van de vrijgekomen materialen.

Deze aanbesteding behelst in eerste instantie de parkeersystemen voor locatie Pieter Vreedeplein, exclusief de fietsenstalling. Zodra de exacte behoefte voor de nieuwbouw locatie Zwijsen bekend is, zal door opdrachtgever een gespecificeerde uitvraag worden gedaan aan de opdrachtnemer aan wie onderhavige opdracht is gegund. Opdrachtnemer kan dan op basis van onderhavige aanbestedingsdocumenten en zijn inschrijving een aanvullende aanbieding doen. Het is daarom van belang dat uit de open begroting, die deel uitmaakt van de inschrijving, de kosten voor locatie Zwijsen kunnen worden herleid. De gemeente Tilburg kan echter op voorhand geen enkele garantie geven voor het exacte aantal te verstrekken opdrachten. Tot de scope behoren:

  • Het demonteren, verwijderen en afvoeren van de bestaande bekabeling en elementen van de oude parkeer installaties, besturingskasten en componenten die niet worden hergebruikt.
  • Het leveren, plaatsen en bedrijfsklaar opleveren, in stand houden en onderhouden van een Parkeer Management Systeem (software en hardware) en de hierna gespecificeerde parkeerapparatuur, inclusief de systemen, verbindingen (bekabeling en netwerk componenten) en apparatuur die nodig zijn om het beheer op afstand te kunnen verzorgen (intercom hoofdpost en nevenposten, pinhole camera’s in terminals, CCTV camera’s en VMS apparatuur).
  • Het aanpassen van eilanden bij de in- en uitgang.
  • Het koppelen met het door de gemeente Tilburg gebruikte vergunningensysteem van de externe beheerder, waarin toegangsrechten en passen van vergunninghouders worden uitgegeven en geadministreerd.
  • Een Commend centrale, VMS recorder en Flinq meldkamer applicatie ten behoeve van de gemeente Tilburg, waarmee intercom oproepen kunnen worden beantwoord, CCTV beelden kunnen worden opgeroepen en parkeerapparatuur kan worden aangestuurd. Dit omvat tevens een bestaande koppeling met de meldkamer van de externe beheerder in Den Haag.
  • De planning en coördinatie van werkzaamheden.
  • Het verzorgen van een training m.b.t. de werking en bediening van het geleverde Parkeer Management Systeem, de parkeerapparatuur en het eerstelijns onderhoud van de parkeerapparatuur.
  • Een onderhoudsovereenkomst voor drie jaar, daarna jaarlijks te verlengen tot maximaal 12 jaar na oplevering (inclusief 2 jaar garantie).

De opdrachtnemer wordt verantwoordelijk voor de aanleg, installatie en gebruiksklare oplevering van de voor de
parkeerapparatuur benodigde infra van de Hoofd Verdeel Inrichting naar de apparatuur op de parkeerlocaties. Een en ander nader te bezien tijdens de schouw. Parkeergarage P. Vreedeplein is reeds aangesloten op het glasvezel netwerk en wordt ontsloten op de switch van breedband Tilburg. Op deze switch is tevens de ontsluiting voor de meldkamerapparatuur voorzien.

Geïnteresseerden (maximaal 1 persoon per ondernemer) worden op 8 februari 2021 in de gelegenheid gesteld een bezoek te brengen aan parkeergarage P. Vreedeplein te Tilburg. Opdrachtgever zal ter plaatse een rondleiding verzorgen. Deze rondleiding begint om 10.00 uur en eindigt uiterlijk om 1 3.00 uur. U wordt verzocht zich hiervoor te melden bij de meldkamer van parkeergarage P. Vreedeplein. Om bij de schouwing van 8 februari 2021 aanwezig te kunnen zijn dient u zich per e-mail aan te aanmelden via aanbestedingen@tilburg.nl. Per inschrijver kunnen tot uiterlijk 5 februari 2021, 16:00 uur maximaal 1 persoon worden aangemeld voor de schouwing. Na aanmelding ontvangt u verdere informatie over de schouwing.

Gunning vindt plaats aan de inschrijver die instemt met de aanvullende voorwaarden voor gunning en de economisch meest voordelige inschrijving heeft ingediend en heeft voldaan aan de Proof of Concept. Voor de beoordeling van de inschrijving op economisch meest voordelige Inschrijving komen alleen die offertes in aanmerking:
• Die voldoen aan alle geschiktheidscriteria;
• Waarin expliciet is verklaard dat de inschrijver onvoorwaardelijk akkoord gaat met de concept overeenkomst en bijbehorende bijlagen. Door in te schrijven verklaart inschrijver aan dit criterium te voldoen.
 De economisch meest voordelige aanbieding wordt in deze aanbesteding bepaald middels het gunningscriterium Beste Prijs-Kwaliteit Verhouding (Beste PKV). In het bijbehorende Programma van Eisen en Wensen vindt u alle informatie over de voor deze aanbesteding gekozen nadere invulling van dit gunningscriterium, de onderliggende (sub)criteria, de gekozen gunningssystematiek, alsmede de onderlinge wegingen.

Bron: Tenderned 29 januari 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/218240;

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *