Marktconsultatie Patiëntreis – Erasmus MC – Aanbestedingsnieuws

Marktconsultatie Patiëntreis – Erasmus MC

Het Erasmus MC wil kennis en expertise van geïnteresseerde marktpartijen graag vroegtijdig betrekken in de voorbereidingen op de aanbesteding. Met deze consultatie wordt onderzocht op welke wijze de markt aan de behoeften van het Erasmus MC kan voldoen en of de huidige specificaties realistisch zijn om aan de markt te vragen. Hiermee wordt getracht te voorkomen dat de markt wordt ondervraagd dan wel overvraagd, waardoor de eventuele aanbesteding niet de gewenste uitkomsten biedt en mogelijk opnieuw uitgevoerd moet worden.

Het Erasmus MC wil patiënten en/of hun naasten zo goed mogelijk informeren en betrekken bij alle fasen van hun zorgtraject. Om dit te kunnen doen is het voor patiënten en hun naasten van belang om te beschikken over de juiste informatie, op de juiste tijd, en het juiste moment, op deze manier worden patiënten gefaciliteerd meer de regie te
pakken over hun zorgtraject. Binnen het Erasmus MC zijn er diverse initiatieven/oplossingen die zich richten op het
verbeteren van informatievoorziening en het betrekken van de patiënt aan zowel de zorgkant, dienstverlenende (facilitaire) kant als op onderdelen van de patiëntreis. Het Erasmus MC ambieert een meer integrale aanpak waarbij initiatieven in relatie tot elkaar worden gebracht (en het proces digitaal ondersteunen). Het gaat hierbij om digitale tools voor patiënten en digitale voorzieningen voor het Erasmus MC om de patiënt in elke stap van zijn reis van de juiste informatie en mogelijkheden te voorzien. De ontwikkeling van het EPD (HIX – Chipsoft) is hier een belangrijk onderdeel in als het gaat om het ondersteunen van de zorgverlener en het zorgproces in het Erasmus
MC en de/een portaalfunctie met functionaliteiten direct gericht op de patiënt. De interactie en integratie tussen patiënt – zorgverlener oplossingen is van wezenlijk belang voor het verkrijgen van de juiste zorg op het juiste moment. Door COVID-19 is de behoefte aan naar huis verplaatste zorg in een stroomversnelling gekomen en ontstaan in de markt diverse applicaties voor de communicatie tussen patiënt en zorgverlener en thuismetingen. Denk aan thuismetingen, signalering en de monitoring hiervan op afstand. Deze ontwikkeling sluit aan bij de Waardegedreven zorg behoefte om de patiënt thuis al te bevragen over zijn kwaliteit van leven en andere onderwerpen die besproken worden tijdens een consult. Daarnaast wil het Erasmus MC niet alleen aan de verwachtingen en wensen van patiënten voldoen, maar ook het Erasmus MC digitaliseren en dienstverlening versterken.

Hoofddoelen

 • Patiënten (en/of hun naasten) zijn optimaal geïnformeerd over en betrokken bij alle fasen van hun zorgtraject (thuis, in het ziekenhuis en erna).
 • Patiënten voelen zich gezien en gehoord en ervaren de mogelijkheid de eigen regie te nemen bij hun behandeling.
 • De uitkomsten van zorg zijn transparant in de spreekkamer, ter ondersteuning van gezamenlijke besluitvorming over het zorgtraject.
 • Patiënten hebben de mogelijkheid om thuisbehandeling en/of monitoring te ontvangen zodat zij in de eigen omgeving hun behandeling kunnen (ver)volgen.

Subdoelen

 • Patiënten zijn beter voorbereid op een consult door inzet van diverse middelen als vragenlijsten, voorlichting op maat en beslissingsondersteunende tools
 • Patiënten beschikken op een toegankelijke en laagdrempelige manier over hun medische gegevens en resultaten zodat zij inzicht hebben in hun behandeltraject.
 • Patiënten en zorgverleners communiceren en wisselen informatie uit ter bevordering van de inzicht in het behandeltraject en een passend behandeling. Patiënten ervaren hierdoor de mogelijkheid de eigen regie te nemen.

Het doel van deze consultatie is om vanuit de markt/keten specifieke, verifieerbare en transparante feedback te verkrijgen over:

 • De interesse van marktpartijen om in te schrijven;
 • De haalbaarheid van het realiseren van de doelen en de beoogde aanpak;
 • De volledigheid van de door het Erasmus MC aangeleverde informatie met betrekking tot de huidige situatie, de beschreven doelen / oplosrichtingen en (minimale) eisen en wensen;
 • De ontwikkelingen/innovaties die de komende jaren beschikbaar komen;
 • De (nog te kiezen) inkoopstrategie en (beoogde) prestatieniveaus
 • Specifieke vragen over de gevraagde dienstverlening.

De feedback die wij nodig hebben dient specifiek genoeg te zijn en (feitelijk) onderbouwd.

De marktconsultatie bestaat uit 2 onderdelen:
1. Een schriftelijke reactie op vragen. De projectgroep ontvangt graag op voorhand schriftelijk antwoorden op de
vragen. Wij vragen u om deze vragen te beantwoorden en uiterlijk op vrijdag 26 februari voor 12:00 uur te retourneren via de berichtenmodule van Tenderned.
2. Een mondelinge toelichting op de antwoorden (alleen op verzoek door het projectteam). 
Wanneer het projectteam toelichting op uw schriftelijke reactie wenst, nodigen wij u uit om uw reactie mondeling toe te komen lichten, door middel van een presentatie. Na het indienen van uw schriftelijke antwoorden op deze marktconsultatie ontvangt u uiterlijk een week voor de presentatie een bericht van het Erasmus MC dat u wordt uitgenodigd voor een mondelinge toelichting. Per leverancier kunnen maximaal 2 personen zich aanmelden. Bij de uitnodiging ontvangt u verdere informatie over de
exacte tijd en locatie. Mits de (corona)situatie het toelaat, zullen de presentaties plaatsvinden op locatie bij het Erasmus MC. Indien dit door eventuele maatregelen niet
mogelijk is kan ervoor gekozen worden om de presentaties digitaal (Microsoft Teams) te laten plaatsvinden.

Bron: Tenderned 29 januari 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/218213

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *