Overkluizing Grotiusplaats Den Haag, dure geranium in een potje – Aanbestedingsnieuws

Overkluizing Grotiusplaats Den Haag, dure geranium in een potje

Foto: © DenHaag.nl

De gemeente Den Haag heeft het voornemen een opdrachtnemer te contracteren voor de realisatie overkluizing Grotiusplaats, een overkluizing over een deel van de Utrechtsebaan. De Utrechtsebaan is een verdiept aangelegd deel van de Rijksweg A12, tussen Voorburg en de Zuid Hollandlaan in Centrum Den Haag. Naast de Utrechtsebaan zijn in 2021 en 2022 twee woontorens gebouwd (Grotius I en Grotius II) met 655 woningen. Om de woningen te beschermen tegen geluid van het verkeer vanuit de Utrechtsebaan èn om de mogelijkheid te creëren voor de aanleg van een groene uitstraling op de overkluizing wordt de overkluizing Grotiusplaats gerealiseerd.

De overkluizing is circa 120 meter lang en overkapt in de breedte de gehele Utrechtsebaan met prefabliggers (2.400 m2), overspanning liggers ongeveer 10m. Aan beide zijden sluit de nieuwe overkluizing aan op bestaande overkluizingen, wat leidt tot een totale overkluizing van circa 213 meter. Het dek wordt afgesteund op de wanden van de bak van de Utrechtsebaan en een aan te brengen middenkanaal. Langs de zijwanden van de bestaande bak op maaiveld wordt mogelijk beperkt ontgraven en licht materiaal aangebracht (500 m3). Het middenkanaal in het midden van de bak wordt gerealiseerd door middel van een (traditioneel) gestorte betonnen vluchtwegconstructie. In het middenkanaal wordt overdruk (lucht) gerealiseerd tijdens noodsituaties. De constructie wordt als DO opgedragen binnen de scope en zal na gunning tot een uitvoeringsgereed ontwerp uitgewerkt moeten worden. Het project voorziet verder in communicatiemiddelen, file- en rookdetectie, matrixborden,
camera’s, vluchtdeuren en alarmering (C2000). Het installatie deel van de scope is bij aanbesteding uitgewerkt op VO-niveau en zal na gunning tot een Definitief Ontwerp uitgewerkt moeten worden. Op de overkluizing wordt het maaiveld ingericht door toepassen van infiltratiekratten, grond, voetpaden, laag struikgewas en gras. Het maaiveld wordt als DO opgedragen binnen de scope en zal, zonder verdere ontwerpvrijheid, binnen gestelde randvoorwaarden uitgewerkt worden tot uitvoeringsgereed ontwerp en daarna gerealiseerd.

Na een voorbereidingsperiode (uitwerken VO-installaties tot DO, constructief DO tot UO, werkvoorbereiding, inkoop) van zes maanden start de realisatie eind maart 2024 of begin april 2024. Eind 2024 is realisatie van het constructieve deel van de opgave gereed; het maaiveld is beoogd gereed einde eerste kwartaal 2025. Deze opdracht wordt uitgevoerd op basis van een geïntegreerd contract waarop de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor Geïntegreerde Contractvormen 2005 (UAV-gc 2005) van toepassing zijn. Er is een ontwerpopgave (UO en detailengineering), werkvoorbereiding, uitvoering van toepassing.

Voor het ontwerp en de bijbehorende realisatie- en beheer en onderhoud begroting van de overkluizing Grotiusplaats moet bestuurlijke goedkeuring worden verkregen. Dit moment van goedkeuring staat vooralsnog gepland medio december 2022. De gunningsfase kan van start gaan na het verkrijgen van deze bestuurlijke goedkeuring.

De opdracht wordt aanbesteed volgens de Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure. De Aanbesteding vindt in twee  fasen plaats:
Fase 1: Selectie
In deze fase kunnen gegadigden zich aanmelden voor de aanbesteding. Er zullen maximaal vijf gegadigden worden
uitgenodigd voor fase 2.
Fase 2: Gunning
De geselecteerde gegadigden uit fase 1 ontvangen de ‘gunningsleidraad’ en overige aanbestedingsdocumenten op basis waarvan zij worden uitgenodigd om hun inschrijving in te dienen. De aanbesteder gunt de opdracht (in voorkomend geval van gunning) op grond van de naar het oordeel van de aanbesteder economisch meest voordelige inschrijving.

NDR. oftewel noot der redactie. 

Het lijkt ons als Aanbestedingsnieuws prettig voor de gegadigden als ze een klein beetje weten in welk wespennest ze gaan graaien. Daarom het volgende:

In 2017 heeft de gemeente Den Haag een overeenkomst gesloten met Pro-Vastgoed BV, waarin is vastgelegd dat de gemeente de Utrechtsebaan, ter hoogte van de Grotiusplaats, zal overkappen. Het doel hiervan is onder andere het terugdringen van de geluidbelasting en het realiseren van een groene buitenruimte. In 2019 is berekend dat de constructie van de overkluizing met een groene inrichting ongeveer €12.000.000,- zou kosten. De oplossing die toen bedacht is bleek echter niet haalbaar. De investeringen die horen bij de nu voorgestelde oplossing bedragen €25.000.000,- Dit is substantieel meer dan de eerder gebudgetteerde kosten. Dat komt naast de extra eisen op het gebied van techniek en veiligheidsvoorschriften ook doordat de bouwkosten de afgelopen jaren flink zijn gestegen. Om die 655 hoogbouwwoningen dus een beetje leefbaar te maken moet er ruim €38.000,-  per woning geïnvesteerd worden, zonder overschrijdingen dan, want die zullen er ook nog wel komen.

De teneur in de raad is duidelijk. De PvdA was niet te spreken over het voorstel. De partij noemde het duur, zonder fatsoenlijke bomen, en miste perspectief over hoe het voorstel past in de groenplannen voor de omgeving. Dit voelt voor de partij als een moetje, en de PvdA hield daar een nare nasmaak aan over. De PVV noemde dit project een grote aanfluiting, de gemeente gaat met dit plan voor miljoenen het schip in. De partij stelde dat de gemeente Eneco niet hiervoor heeft verkocht, en hoopte dat de wethouder dat inzicht inmiddels ook had. De Partij voor de Dieren memoreerde dat er in de commissie uitgebreid gesproken is over dit project. De partij noemde het een grote prestatie om een project van oorspronkelijk 2,5 miljoen zo uit de klauwen te laten lopen. Wat leren we hiervan, vroeg de partij zich af. De Haagse Stadspartij benoemde dat de kosten van het project vertienvoudigd zijn: van 2,5 miljoen via 12 miljoen naar 25 miljoen. De partij vond het onverantwoord dat deze package deal met de projectontwikkelaar is gemaakt, en benoemde dat de gemeente blijkbaar ook niet kan plannen en budgetteren. GroenLinks benoemde het belang van goede leefbaarheid voor de bewoners van de woningen aan de Grotiusplaats, die is volgens de partij nog niet op orde. Daarom moet de overkluizing Utrechtsebaan goed worden ingericht. Nu deze overkluizing veel duurder wordt dan begroot is het voor GroenLinks belangrijk dat de gemeente waar voor haar geld krijgt. Volgens Hart voor Den Haag is de voorgestelde overkluizing te duur en biedt deze minder kwaliteit dan afgesproken. De partij is teleurgesteld dat er geen mogelijkheid is om een volwaardig park te realiseren en betreurt dat het voorstel nu met een beroep op boetes en juridische clausules door de raad wordt gedrukt. De SP herhaalde dat de wethouder er in de commissie geen doekjes om wond en ronduit stelde dat het college heeft geblunderd. Dat blunderen past volgens de partij helaas in een patroon. De wethouder heeft ook gezegd dat het niet goedkoper kan dan in het huidige voorstel. Daar had de SP twijfels bij. Het CDA stelde de vraag hoe aan Den Haag uitgelegd kan worden dat dit project maar liefst 25 miljoen gaat kosten, met het risico dat het zelfs nog meer wordt? D66 benoemde dat kosteninschattingen en risico-inschattingen complex zijn. Dat blijkt ook uit dit dossier. Toch moeten raadsleden uit kunnen gaan van de inschattingen van het college. En die blijken in dit dossier niet te kloppen. De overkluizing is volgens D66 een verplichting die de gemeente is aangegaan. De ChristenUnie/SGP stelde dat de raad een draak van een besluit moest nemen, slikken of stikken. Als de raad het voorstel zou verwerpen staan de bewoners van de Grotiusplaats met lege handen en krijgt gemeente een flinke claim. Als de raad het voorstel goedkeurt is de gemeente 30 miljoen kwijt voor een overkluizing waar geen volwaardig stadspark op kan worden gerealiseerd. De afdronk die de ChristenUnie/SGP hieraan overhoudt is dat de raad niet betrokken is bij de afwegingen die zijn gemaakt en nu geconfronteerd wordt met compromis waar niemand echt gelukkig mee is.

Dit lezende komt het volgende nogal onverwacht: Het raadsvoorstel over de gewijzigde scope en ontwerp overkluizing Utrechtsebaan met bijbehorende financiële besluiten is aangenomen.

Maar wat is er nu werkelijk aan de hand? Ooit heeft Den Haag het plan van de Utrechtsebaan erdoor gedrukt en dwars door de stad een autosnelweg aangelegd. Het koste een stuk van het Haagse bos, het Malieveld en een deel van het Bezuidenhout, waar vroeger toch zoveel mensen plezierig woonden. Tja dat bombardement, dat was er natuurlijk wel, maar uit een kaart in het Gemeentearchief blijkt dat het best meevalt. De brandweer had de schade opgenomen en het volledig van de kaart afvegen van het restant was, is en blijft de verantwoording van het stadsbestuur. Sinds ongeveer 1850 is steeds gewerkt aan de bereikbaarheid. Talloze doorbraken waren het gevolg, de meeste (later) volkomen overbodig zoals de Kettingstraat, de Gravenstraat, De Jan Hendrikstraat, Torenstraat, Dronkemansstraat, Visserstraat, Vondelstraat, Prins Bernhard Viaduct, Kalvermarkt, Hofweg en Grote Marktstraat. De laatste is door de tramtunnel gereduceerd tot fiets en voetgangersgebied, maar de fietsers rijden de winkelende mensen steeds omver, ook rijwielen zullen moeten gaan omrijden. En dan wordt er ook even een A12 aangelegd. Naast een industriegebied dat wel. Maar de industrie is allang vertrokken V.d. Heem, Ed Laurens, PTT en vele anderen hielden het er voor gezien. Er restte nog een katholieke begraafplaats en een ondergesneeuwd kasteeltje, o ja en een Macdonalds. En zo werden er maar huizen gebouwd. Projectontwikkelaars kregen bijna vrij spel en dat betekent al snel rücksichtsloos de hoogte in. Die weg was immers vrijgemaakt door de Groningse wethouder Norder, die ook voorzitter was van de stichting hoogbouw. Pal naast de A12 verrezen twee woontorens met 655 woningen onder voorwaarde dat de A12 overkluist zou worden. En die overkluizing kost nu tien keer zoveel (op zijn minst) en dan heb je een grote plantenbak met geraniums. Eén waar de bewoners met hun verrekijker in hun dure appartementjes van kunnen genieten.

Ergo wanbeleid inzake verkeersstromen. Maar dat is niet alles, iets dat blijkbaar niemand durft te benoemen is de overbevolking. , De mensen worden blijkbaar de hoogte in gejaagd en daar is niet iedereen tevreden over. Jongeren en middelbaren die er hun werkomgeving hebben kunnen niet anders maar zodra de AOW begint te gloren ….. In Den Haag daalde het aandeel 65-plussers van 17,1 naar 12,9 procent. Dat is opvallend omdat dat aandeel in de rest van Nederland in diezelfde periode juist toenam van 13,3 naar 15,6 procent. Ze maken dat ze wegkomen. En de jongere? Ach facebook ontplofte zowat nadat een portiekwoning van 76 m2 op de vierde verdieping aan de Goeverneurlaan werd aangeboden voor €1700,- per maand. Tja dan geldt voor de economisch van de stad  afhankelijken niets anders dan net als van Speijk te roepen “Dan liever de lucht in”.

En dat is de teneur ook in de aanbesteding. Gegadigden hebben de gelegenheid tot het stellen van vragen. Deze dienen altijd schriftelijk aan de aanbesteder via Tenderned gesteld te worden. Van de gegadigden wordt een proactieve houding verwacht.
Gegadigden dienen de aanbesteder tijdig (dat wil zeggen uiterlijk op de sluitingsdatum en tijdstip voor
het indienen van vragen) op de hoogte te stellen via Tenderned van onduidelijkheden,
onvolkomenheden, tegenstrijdigheden of disproportionaliteit in de aanbestedingsdocumenten of in de aanbestedingsprocedure. Vlug lezen dus, want de sluitingstermijn ligt al op 21 oktober 2022 14.00u. Indien een gegadigde dit tijdens de vragenronde nalaat, verwerkt ( bedoeld wordt natuurlijk verwerpt) gegadigde zijn rechten om daar later tegen op te komen. Na de (laatste) Nota van Inlichtingen wordt verondersteld dat alle documenten helder en eenduidig zijn.

De onduidelijkheid over de bestuurlijke beslissing zal niet lang op zich laten wachten, daar hoeft u niet bang voor te zijn. We hebben al geschreven over het negatieve gevoel bij dit project, maar er zal wel weer braaf vóór worden gestemd. Dat afwijzend karakter was voor de bühne maar overbodig want in de zaal zit allang niemand meer.

Bronnen: denhaag.nl, CBS, allecijfers.nl, theroofs.nl en natuurlijk Tenderned vrijdag 7 oktober 2022

https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/275073

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *