Heraanbesteding nieuwbouw Nicolaasschool Rotterdam – Aanbestedingsnieuws

Heraanbesteding nieuwbouw Nicolaasschool Rotterdam

Deze aanbesteding wordt uitgevoerd door de Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs (RVKO). De doelstelling van de opdracht in deze aanbesteding is een gebruiksklaar opgeleverd bouwwerk in juni 2024 waarin de onderwijsactiviteiten van de Nicolaasschool kunnen gaan plaatsvinden. Waarom de eerdere aanbesteding vroegtijdig is geëindigd is niet bekend.

De aan te besteden opdracht wordt als volgt gedefinieerd:
▪ Vormgeven van het Uitvoeringsgereed Ontwerp.
▪ Realisatie van alle benodigde bouwkundige, installatietechnische en terreinwerkzaamheden ten behoeve van het project.

Het bouwbudget voor de renovatie van de Nicolaasschool van 2.516 m² BVO is ten tijde van de aanbesteding vastgesteld op €5.330.000,- excl. BTW, incl. BENG.
Het budget is opgebouwd uit de volgende kosten (niet uitputtend):
▪ Voorbereidings- / engineeringskosten en coördinerende werkzaamheden voor eigen werk
▪ Bouwrijp maken terrein, voor zover noodzakelijk
▪ Bouwkundige werkzaamheden
▪ Installatietechnische werkzaamheden
▪ (Organiseren van het) aansluiten nutsvoorzieningen
▪ Aanleg schoolplein

De volgende kosten maken geen onderdeel uit van de opdracht (de hieronder genoemde onderdelen zijn niet uitputtend):
▪ Kosten voor tijdelijke huisvesting
▪ Inrichtingskosten
▪ Leges en precario van gemeente en overheden
▪ Aansluitkosten van nutsvoorzieningen

De intentie is dat de geselecteerde aannemer zowel de uitvoeringsgereed ontwerp-, als de realisatiefase doorloopt. De
aannemer dient een aanbieding te doen, die past binnen zowel de financiële kaders als de eisen die gesteld zijn in deze
aanbesteding. Overeenstemming over planning en budget en het verkrijgen van een onherroepelijke omgevingsvergunning zijn benodigd voordat er tot gunning van de realisatiefase kan worden overgegaan.

De toe te passen aanbestedingsprocedure is Europees niet-openbaar. De procedure bestaat uit twee fasen, de selectiefase en de gunningsfase. In de selectiefase worden maximaal vijf gegadigden geselecteerd die worden uitgenodigd voor de gunningsfase. In de gunningsfase doen de geselecteerde gegadigden een inschrijving. Uit die inschrijvingen wordt op basis van de in de gunningsleidraad vastgelegde criteria de opdrachtnemer geselecteerd, aan wie de RVKO voornemens is de opdracht te gunnen.

Bron: Tenderned vrijdag 7 oktober 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/274970

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *