Ophogen terrein Heveskes Delfzijl – Aanbestedingsnieuws

Ophogen terrein Heveskes Delfzijl

Het Heveskes-terrein vanuit de lucht (foto: Groningen Seaports)

Groningen Seaports gaat ruim €25 miljoen investeren om het bedrijventerrein Heveskes, gelegen tussen Chemie Park Delfzijl en aluminiumfabriek Aldel, geschikt te maken voor uitgifte en in te richten en aan te sluiten op de bestaande wegen, kabels en leidingen. Door het inrichten van het terrein Heveskes geeft Groningen Seaports invulling aan haar brede missie om op duurzame wijze industrieterreinen te ontwikkelen, te exploiteren en bij te dragen aan de werkgelegenheid en duurzame economische groene groei in de regio. Dit deel van het industriegebied zal naar verwachting werk gaan bieden aan 200 tot 250 mensen.

Onlangs maakte Heuvelman GSO bekend zich op dit terrein te gaan vestigen en eerder al hadden SkyNRG en Avantium eveneens hun intentie uitgesproken voor vestiging in Delfzijl. Ook North Water is voornemens haar activiteiten in Delfzijl uit te breiden als gevolg van de vele projecten die nu actueel zijn. Na het bouwrijp maken ligt er een terrein, dat zodanig is ingericht dat het beschikt over uitgeefbare en direct bebouwbare kavels, waarbij zoveel mogelijk rekening is gehouden met de beoogde afnemers van de kavels. Het project zal in fases worden uitgevoerd waardoor de definitieve indeling van het terrein nog flexibel blijft.

De nu gepubliceerde aanbesteding van Groningen Seaports behelst het ophogen van het terrein.  Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

  • het uitvoeren van opruimwerkzaamheden;
  • het ontgraven van watergangen;
  • het verwerken van zand;
  • het plaatsen van zakbakens;
  • het registreren en rapporteren van zetting;
  • het aanbrengen van duikers;
  • het uitvoeren van werkzaamheden onder milieuhygiënische condities
  • overige bijkomende werkzaamheden.

Groningen Seaports wil een overeenkomst afsluiten voor een eenmalige opdracht. De werkzaamheden kunnen worden opgestart vanaf 4 januari 2021. Het werk dient te zijn opgeleverd vóór 16 december 2022 en kent een onderhoudstermijn van 6 maanden. Voor de uitvoering van de opdracht is het UAV 2012 van toepassing. Paragraaf 49 “Beslechting van geschillen” is niet van toepassing. Opdrachtgever wenst niet dat de Raad van Arbitrage voor de Bouw bevoegd is voor geschillen in de uitvoering van het werk, maar de civielrechter.
Voor inhoudelijke informatie over het werk verwijst de aanbesteder u naar het bestek en de daarbij behorende bijlagen en tekeningen  in de aanbestedingsdocumenten.

Deze opdracht wordt op basis van laagste fictieve inschrijfsom ( De inschrijfprijs van de inschrijver verminderd met de toegekende meerwaarde per BPKV-criterium) gegund. Groningen Seaports motiveert dit als volgt:

  • De opdracht dient op een zo spoedig en efficient mogelijke wijze uitgevoerd te worden, waarbij de vraag naar kennis en ervaring bij de inschrijver wordt geplaatst;
  • Opdrachtgever de markt wil belonen voor mogelijk te behalen tijdswinst door de innovatieve werkwijze van de inschrijver.

Bron: Groningen Seaports en Tenderned 24 september 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/206465

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *