Openbare verlichting OVL-beheerders Zeeland 2021-2024 – Aanbestedingsnieuws

Openbare verlichting OVL-beheerders Zeeland 2021-2024

Muggenburg ©Schagen 2018

Openbare verlichting is een specialistisch vakgebied dat zich kenmerkt door innovaties, waarbij de ontwikkelingen elkaar snel opvolgen. Door samen te werken op het gebied van nieuwe aanleg, beheer en onderhoud, kunnen de OVL- beheerders de benodigde capaciteit van personeel delen. Ook biedt samenwerking de mogelijkheid om de specialistische kennis te waarborgen en efficiency te behalen. De werkzaamheden aan de OVL binnen het werkgebied van de deelnemende OVL-beheerders wordt in opdracht van de verantwoordelijke OVL-beheerders en netwerkbedrijf Enduris, voorbereid en aangestuurd vanuit het Bureau Openbare Verlichting Zeeland (hierna BOVZ). Dit bureau is gehuisvest
bij de gemeente Middelburg en bestaat uit een aantal medewerkers van de samenwerkende OVLbeheerders en Enduris. Het BOVZ is een ondersteunende dienst, zonder rechtspersoonlijkheid. Het BOVZ is verantwoordelijk voor het beheer van de openbare verlichting, het voorbereiden van (onderhouds)werkzaamheden en het verlenen van de opdrachten en contractmanagement. De OVL-beheerders en ook Enduris blijven opdrachtgever en hebben derhalve ook hun afzonderlijke verantwoordelijkheid. Enduris heeft daarbij een afwijkende rol.

De beheerders van de openbare verlichtingsinstallaties in Zeeland werken al geruime tijd samen bij nieuwe aanleg, beheer en onderhoud van de openbare verlichtingsinstallaties (OVL). De netwerkbeheerder maakt deel uit van dit samenwerkingsverband, omdat het gewenst is dat de
aansluitwerkzaamheden worden afgestemd op werkzaamheden aan de openbare verlichtingsinstallaties. Door het samenvoegen van de bovengrondse en ondergrondse werkzaamheden wordt bewerkstelligd dat de werkzaamheden gelijktijdig en door één partij kunnen worden uitgevoerd. Voor zowel de OVL beheerders als de inschrijver(s) heeft samenvoeging voordelen. De OVL beheerders hoeven maar één aanbestedingsprocedure te organiseren en de transactiekosten voor de inschrijver en de OVL beheerders worden teruggedrongen. Voor de OVL beheerders levert de samenvoeging voordelen op, op het gebied van contractmanagement. Contacten lopen via het BOVZ. Dit heeft zowel voor opdrachtgever als opdrachtnemer voordelen: De opdrachtnemer heeft immers ook één centraal aanspreekpunt.

In het onderhavige geval achten de OVL- beheerders een opdeling van de opdracht in percelen passend. Het splitsen van deze opdracht in percelen biedt meer (MKB) ondernemingen de mogelijkheid tot deelname. Het beheersgebied is daartoe ingedeeld in 3 geografisch percelen:

  • Perceel 1: Zeeuws-Vlaanderen (gemeenten Hulst, Terneuzen, Sluis);
  • Perceel 2: Walcheren (gemeenten Middelburg, Veere, North Sea Port en het areaal van Waterschap Scheldestromen en Provincie Zeeland dat binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Vlissingen valt);
  • Perceel 3: Beveland (gemeenten Noord-Beveland, Goes, Kapelle, Borsele, Tholen, Reimerswaal en het en het areaal van Waterschap Scheldestromen en Provincie Zeeland dat binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Schouwen-Duiveland valt).

In alle percelen zijn werkzaamheden besloten voor de Provincie Zeeland, Waterschap Scheldestromen en Enduris. De gemeenten Schouwen-Duiveland en Vlissingen nemen niet deel aan de onderhavige aanbesteding; de werkzaamheden aan de verlichtingsinstallaties van deze gemeenten maken derhalve géén deel uit van de scope van de opdracht.

De totale opdracht omhelst het uitvoeren van werkzaamheden aan een areaal van totaal van (thans) ongeveer 72.800 lichtmasten. Voor perceel 1 is dit 28.553 masten, voor perceel 2 15.801 masten en voor perceel 3 28.425 masten. Het staat de inschrijvers vrij om voor één of meerdere percelen in te schrijven. Gegadigden kunnen echter slechts één perceel gegund krijgen. Hiermee wordt de kwetsbaarheid en afhankelijkheid van één partij voor de opdrachtgever voorkomen. Tevens worden de aanrijtijden hierdoor aanzienlijk beperkt. Indien voor meerdere percelen wordt ingeschreven dient de inschrijver aan te geven naar welk perceel de voorkeur uitgaat. Indien de inschrijver op meerdere percelen de beste prijs kwaliteitverhouding heeft behaald, krijgt deze alleen het voorkeursperceel gegund. Indien een inschrijver op meerdere percelen (geldig) heeft ingeschreven en de opdracht voor zijn voorkeursperceel gegund heeft gekregen, terwijl er naast de inschrijving van deze inschrijver op één
van de andere percelen geen andere (geldige) inschrijvingen zijn ontvangen, is aanbesteder bevoegd dit perceel (of die percelen) alsnog aan de inschrijver te gunnen, aan wie reeds een voorkeursperceel is gegund. De aanbesteder is daartoe echter niet verplicht. Het opdragen van meer dan één perceel aan een inschrijver behoeft bovendien de instemming van die betreffende inschrijver.

De maximale waarde van deze raamovereenkomst bedraagt ca. €10.500.000,- over de gehele looptijd (excl. verlengingen).
Dit bedrag is gebaseerd op een gemiddelde van verstrekte opdrachten over de afgelopen drie jaar. Daar bovenop is een marge opgenomen van 25%. Deze marge is noodzakelijk omdat er beperkt zicht is op investeringsprogramma’s van aangesloten beheerders over de gehele contractperiode en de huidige onzekere economische situatie die impact zal hebben op investeringen vanuit beheerders.

De datum van aanvang van de werkzaamheden wordt door de directie vastgesteld op 19 maart 2021. De overeenkomsten eindigen op 1 april 2024. De overeenkomst(en) kunnen twee maal met twee jaar worden verlengd. Het betreft een eenzijdige door de OVL beheerders per perceel in te roepen optie. De beslissing om de overeenkomst al dan niet te verlengen wordt gezamenlijk door de betreffende OVL beheerders per perceel genomen en zal uiterlijk twaalf maanden voorafgaand schriftelijk kenbaar worden gemaakt.

Bron: Tenderned 31 december 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/215548

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *