Openbare sport- en speellocaties Nieuwegein – Aanbestedingsnieuws

Openbare sport- en speellocaties Nieuwegein

Foto: Pixabay

Vanuit ‘Beheerplannen op orde’ heeft het college de raad in 2019 actuele beheerplannen aangeboden, waaronder een beheerplan voor spelen. Het “beheerplan spelen 2020-2023” vormt de basis voor het voorliggend beheerplan spelen en bewegen 2024-2027. Het beheerplan is om, voor de beheerdiscipline spelen en bewegen in de openbare ruimte, aan te geven welke beheer- en onderhoudsmaatregelen met bijbehorende budgetten nodig zijn om de doelstelling van de gemeente gedurende de geldigheid van dit beheerplan te realiseren.

Scope van de opdracht betreft:
Fase 1: Participatie
Voorafgaand aan de realisatie vindt een participatietraject plaats. Het betrekken van belanghebbenden staat centraal bij een succesvolle uitvoering (het principe van “Ja, mits” in plaats van “Nee, tenzij”). Tijdens het participatietraject zal er contact gelegd worden met kinderen en/of jongeren in de betreffende buurt. Samen met deze gebruikers wordt er gekeken naar de hele speelomgeving en wordt er gezocht naar de meest geschikte speeloplossing. We vragen de volgende inspanning van de opdrachtnemer:
• Het analyseren van de demografische samenstelling met de gemeente;
• Het samenbrengen van kinderen uit de buurt;
• Het organiseren van rondgang/inloopmomenten;
• Het verzamelen van ideeën en wensen in de buurt en het creëren van draagvlak;
• Het opstellen van een enquête op basis van de rondgang;
• Het maken van een (voorlopig) schetsontwerp;
• Het presenteren van minimaal twee schetsontwerpen aan de buurt tijdens buurtbijeenkomsten en het
beantwoorden van vragen van aanwezigen.

Fase 2: Realisatie
De gemeente zoekt een gerenommeerde aannemer voor het uitvoeren van grootschalig onderhoud aan sporten speellocaties. Dit omvat ook infrastructuur- en civieltechnische werkzaamheden, zoals het zorgen voor beplanting, drainage, elementenverhardingen, funderingen, hekwerk, ondergronden en verlichting. De gemeente vraagt hierbij het volgende van opdrachtnemer:
• Het maken van een inrichtingsontwerp(en), inclusief beplanting, drainage, elementenverhardingen, funderingen, hekwerk, ondergronden en verlichting;
• Het onderhouden van het contact met de beheerders bij de inhoudelijke werkvoorbereiding en tijdens de uitvoering van de werkzaamheden;
• Civiel- en infra werkzaamheden;
• Maatwerk en plaatsing van toestellen.
Aan bovenstaande opdrachtomschrijving kunnen geen rechten worden ontleend. Alle definitieve eisen aan de
opdracht staan in het ‘Programma van Eisen’.

In totaal zijn er op dit moment circa driehonderdzestien sport- en speelplekken. Het streven is minimaal vijfentwintig speelplekken per jaar te kunnen renoveren. De wens van de opdrachtgever is zo’n honderd speelplekken in de looptijd van een te sluiten raamcontract van vier jaar. De genoemde aantallen dienen ter indicatie van de te verwachten omvang, er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Er geldt derhalve geen afname verplichting.

De gemeente is van plan een raamovereenkomst af te sluiten met één leverancier ten behoeve van openbare sport- en speellocaties ten behoeve van de gemeente Nieuwegein. De duur van de raamovereenkomst is twee jaar en de ingangsdatum is 21 november 2024. Na het einde van de initiële periode, kan de raamovereenkomst tweemaal verlengd worden met één jaar tot en met uiterlijk 21 november 2028. Aanbesteder volgt met deze aanbesteding de openbare procedure.

Bron: Tenderned zondag 9 juni 2024 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/338994

Aanbestedingsnieuws 9e jaargang editie 11 juni 2024

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *