Openbaar vervoerterminal Amsterdam Zuid RWS – Aanbestedingsnieuws

Openbaar vervoerterminal Amsterdam Zuid RWS

Project Zuidasdok
Foto: RWS

Op 15 februari 2017 hebben Rijkswaterstaat en een aannemerscombinatie een overeenkomst gesloten voor de realisatie van het project Zuidasdok. Dit project omvatte de verbreding van de A10 inclusief ondertunneling, de reconstructie en uitbreiding van de knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel, de reconstructie en uitbreiding van de Openbaar Vervoerterminal Amsterdam Zuid, de verbreding en
(her)inrichting van de openbare ruimte in het gebied, onderhoud tijdens de realisatie aan assets van Rijkswaterstaat en meerjarig onderhoud van de tunnel. Per 15 juni 2020 is de hiervoor bedoelde overeenkomst tussen Rijkswaterstaat en de aannemerscombinatie beëindigd, behoudens voor zover deze betrekking heeft op uitvoeringswerkzaamheden ten behoeve van in 2021 geplande buitendienststellingen
(buitendienststellingen hierna: BDS). Voor de aanleiding en achtergrond van de beëindiging van deze overeenkomst wordt verwezen naar de brief aan de Tweede Kamer van de minister van Infrastructuur en Waterstaat over project Zuidasdok van 26 maart 2020.
Door de gezamenlijke opdrachtgevers – Rijkswaterstaat, ProRail en gemeente Amsterdam – is besloten om de scope van project Zuidasdok niet meer integraal, maar in verschillende werkpakketten opnieuw op de markt te zetten. De scope van het project Zuidasdok is ondergebracht in het programma Zuidasdok. De werkzaamheden met betrekking tot de OVT vormen onderdeel van dit programma en zijn verdeeld in
de volgende drie werkpakketten:
• OVT 1: realisatie van de (nieuwe) Brittenpassage en omklappen metroperrons en stijgpunten metro in de Minervapassage.
• OVT 2: verbreden en vernieuwen van de (bestaande) Minervapassage en verbreden bestaande treinperrons.
• OVT 3: realisatie koppen van de stationspassages, de noordelijke stationsplint met commerciële voorzieningen en de zuidelijke stationsplint met commerciële voorzieningen en aanleg openbare ruimte.

De scope van onderhavige opdracht omvat 2 werkpakketten:

  • OVT 1: Realisatie van de (nieuwe) Brittenpassage en omklappen metroperrons en stijgpunten metro in de Minervapassage.
  • OVT 2: Verbreden en vernieuwen van de (bestaande) Minervapassage en verbreden bestaande treinperrons.

Het derde werkpakket OVT 3 (realisatie koppen van de stationspassages, de noordelijke stationsplint met commerciële voorzieningen en de zuidelijke stationsplint met commerciële voorzieningen en aanleg openbare ruimte) maakt geen onderdeel uit van de scope van onderhavige opdracht.

Uit de scope van de OVT 1 is een aantal werkzaamheden gedestilleerd welke vooruitlopend op de overige werkzaamheden van OVT 1 uitgevoerd dienen te worden. Deze werkzaamheden vinden plaats in een 11-daagse buitendienststelling (BDS) in de zomer van 2022. Deze werkzaamheden zijn onderdeel van onderhavige opdracht en worden aangeduid met “BDS zomer 2022”. Het niet benutten van deze reeds
aangevraagde en afgestemde BDS zomer 2022 zou leiden tot een vertraging van circa
1 jaar op de doelstelling om de Brittenpassage in 2025 open te kunnen stellen. Op hoofdlijnen betreffen de werkzaamheden het realiseren van funderingen en hulpwerk ten behoeve van het inschuiven van twee meest zuidelijke treindekken ter hoogte van de Brittenpassage. Voor zowel OVT 1 als OVT 2 betreft het veelal werkzaamheden welke alleen gefaseerd en in buitendienststellingen uitgevoerd kunnen worden. Voor alle werkzaamheden geldt dat opdrachtgever een definitief ontwerp (DO) ter beschikking stelt en dat opdrachtnemer het uitvoeringsontwerp (UO) uitwerkt.

De concurrentiegerichte dialoog is vanaf het bekendmaken van de aankondiging tot en met de opdrachtverlening onderverdeeld in drie fasen:
1. Aanmelden en selecteren;
2. Dialoog en inschrijven;
3. Beoordelen en gunnen.

Bron: Tenderned 3 november 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/210474

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *