Ontwikkeling locatie voormalige brandweerkazerne Haarlemmermeer – Aanbestedingsnieuws

Ontwikkeling locatie voormalige brandweerkazerne Haarlemmermeer

Foto: Google Streetview

De gemeente Haarlemmermeer is van plan in de dorpskern Zwanenburg, ter plaatse van de voormalige brandweerkazerne aan de kruising Dennenlaan/Olmenlaan, een appartementencomplex te laten realiseren. De gemeente verkoopt het voor de ontwikkeling bedoelde perceel aan een woningcorporatie die, conform de in het algemeen geldende normen en de specifiek voor deze locatie gestelde randvoorwaarden, de gerealiseerde huurwoningen ontwikkelt en verhuurt. De gemeente selecteert in
deze aanbesteding de inschrijving met de beste prijs-kwaliteitsverhouding. De inschrijvingen worden beoordeeld op de hoogte van het grondbod dat de inschrijver doet en op een aantal kwaliteitscriteria. Het gaat om de realisatie van 17 sociale huurwoningen. De randvoorwaarden voor de ontwikkeling zijn – naast het vigerende bestemmingsplan – weergegeven in het kavelpaspoort voor de locatie, dat via Tenderned beschikbaar is. De koper dient voor een drietal huurders die op dit moment in het gebouw wonen, voor de duur van het bouwproces vervangende woonruimte te verzorgen en vervolgens deze huurders aan te bieden om als huurders in het nieuwe gebouw terug te komen. De koper is verantwoordelijk voor de sloop van het bestaande gebouw (de luifel die het gebouw met het belendende gebouw verbindt dient ter plaatse van het belendende gebouw te worden aangeheeld) en het bouw- en woonrijp maken van het gehele perceel, ook voor wat betreft de openbare ruimte (het plantsoen naast het gebouw en de aanleg van de afvalcontainers), die aan de gemeente terug geleverd wordt. De kosten van deze werkzaamheden en materialen dienen in de koopsom te worden verdisconteerd. De grond is vrij van verontreiniging en geschikt voor functie Wonen.

Voor de ontwikkeling gelden de volgende voorwaarden en termijnen:
voor de kavel dient tenminste €240.000,- geboden te worden;
de ontwikkelaar dient zich bij de ontwikkeling te houden aan alle wettelijke, gemeentelijke en contractuele voorwaarden die voor de locatie gelden alsmede aan hetgeen hij in zijn eigen winnende inschrijving heeft aangeboden;
bij het ondertekenen van de koopovereenkomst dient 10% van de koopsom voldaan te worden;
uiterlijk twaalf weken na ondertekening van de koopovereenkomst dient door de koper de inschrijving omgevingsvergunning te worden ingediend;
uiterlijk vier weken nadat de omgevingsvergunning onherroepelijk is geworden dient de juridische overdracht van de grond plaats te vinden, waarbij de rest van de koopsom betaald wordt;
uiterlijk drie maanden na de juridische overdracht van de grond dienen de sloop/bouwrijpwerkzaamheden ter plaatse van de kavel te starten;
uiterlijk drie maanden na de aanvang van de sloop/bouwrijp-werkzaamheden dienen de bouwwerkzaamheden ter plaatse van de kavel te starten;
uiterlijk achttien maanden na start bouw dienen de woningen in gebruik genomen te kunnen worden. 

De ontwikkeling wordt gegund in de vorm van een overeenkomst voor gronduitgifte. Op de koop en de ontwikkeling zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden voor Gronduitgifte van de gemeente Haarlemmermeer. Leverings-, betalings- en andere algemene voorwaarden van de koper worden in deze overeenkomst uitdrukkelijk van de hand gewezen. In deze aanbestedingsprocedure is gekozen voor de Europese openbare procedure overeenkomstig hoofdstuk 2 van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016). 

Bron: Tenderned zaterdag 26 februari 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/253553

 

1 thought on “Ontwikkeling locatie voormalige brandweerkazerne Haarlemmermeer

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *