Herontwikkeling Marathonweg-Noord Vlaardingen – Aanbestedingsnieuws

Herontwikkeling Marathonweg-Noord Vlaardingen

In Vlaardingen West heeft de zone van de Marathonweg een bijzondere positie. Ten tijde van de ontwikkeling van de Westwijk in de jaren ’50 van de vorige eeuw was de strook ten westen van het Van Heutszpark en de Indische Buurt gereserveerd voor de aanleg van een aantakking op de spoorlijn Hoek van Holland – Rotterdam. De ruim 100 meter brede zone kreeg een invulling met ‘zachte’ groene functies, die samen een intermediair zijn tussen twee typen naoorlogse stedelijke uitleg.

Vanaf het begin van deze eeuw is de Marathonwegzone van kleur aan het verschieten. In de eerder zo eenduidige groene zone gevuld met sportvelden en volkstuincomplexen ontstaat nu een patchwork van verschillende, door groen geflankeerde, typen bebouwing met een eigen schaal, maat en architectonische uitstraling. Met name aan de kop van de zone, bij de entree van Vlaardingen West vanaf de A20 is de groene sfeer van weleer nog goed voelbaar en wordt een deel van de ruimtelijke kwaliteit door de aanwezige groen- en waterelementen bepaald.

Aansluitend bij haar beleid wil de aanbesteder tussen 220 en 250 woningen realiseren op de locatie Marathonweg Noord. Met het oog op de gunstige ligging bij de entree van de stad, de autonome positie tussen de Westwijk en het vooroorlogse Vlaardingen, de ruimtelijke en groene kwaliteit ligt hier een uitgelezen kans een woonbuurt te ontwikkelen met een duidelijke eigen signatuur.

De opdracht in deze aanbesteding betreft de ontwikkeling van de locatie Marathonweg-Noord in Vlaardingen. Het betreft de planontwikkeling en de realisatie van de bebouwing en de inrichting van de buitenruimte. De Opdrachtgever wil met de nieuwbouwlocatie inspelen op een duurzame en toekomstbestendige woningbouwprogrammering en meer inzetten op (grondgebonden) koopwoningen. Binnen het plangebied mogen minimaal 220 en maximaal 250 woningen gerealiseerd worden.
– Van het totaal aantal woningen moet minimaal 30% en maximaal 50% een appartement zijn.
– Alle woningen hebben minimaal een oppervlakte van 50 m² GBO:
– Appartementen hebben minimaal een oppervlakte van 50 m² GBO.
– Eengezinswoningen hebben minimaal een oppervlakte van 100 m² GBO.
– De woningbouwontwikkeling wordt voor het grootste deel in het middeldure segment ( tot € 519.000) gebouwd.
– In het plan moeten 50 huurwoningen in de sociale sector ontwikkeld worden. Het ontwikkelen van sociale huurwoningen is een losstaand onderdeel van deze woningbouwontwikkeling en zal door één van de Vlaardingse woningcorporaties worden uitgevoerd.
In het IPvE wordt nader ingegaan op het woningbouw programma. Tot de inrichting van de buitenruimte behoort ook het aanleggen van de gebiedsontsluiting tot aan de Blois van Treslongstraat, inclusief de brug. Ook de aanleg van een ingang voor autoverkeer aan de Marathonweg behoort tot de opgave.
   De scope van de opgave omvat de volgende onderdelen:
1. Bouwrijp maken;
2. Eventuele uitvoeringen van bodemsanering (op kosten van de aanbesteder);
3. Opstellen van een integraal plan voor toekomstbestendige woningen en buitenruimte;
4. Ontwerp en aanleg van de woonomgeving incl. waterberging en de toegangswegen;
5. Ontwerp en realisatie van toekomstbestendige appartementen en grondgebonden woningen. De sociale huurwoningen worden nul-op-de-meter;
6. Opstellen benodigde planologische maatregel met de daarbij behorende onderzoeken (uitwerking bestemmingsplan/omgevingsplan) en doorlopen procedure;
7. Aanvragen vergunningen;
8. Realiseren van de woningbouw, verkoop en kopersbegeleiding;
9. Onderhoud en beheer van het buitenruimte/plangebied gedurende twee jaar na oplevering van de totale ontwikkeling.
Aan de voorgaande indicatie van de scope van de opgave kunnen geen rechten worden ontleend. De indicatie dient louter om potentiële gegadigden een globaal beeld te geven van de omvang van de opdracht.
De aanbesteder heeft een Integraal Programma van Eisen (IPvE) opgesteld waaraan de plannen getoetst zullen worden. 

De aanbestedingsprocedure hier gevolgd, bestaat uit drie fasen: de selectiefase, de dialoogfase en de gunningsfase.

Bron: Tenderned zaterdag 26 februari 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/253549

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *