Ontwikkeling locatie oude mavo Haarlemmermeer – Aanbestedingsnieuws

Ontwikkeling locatie oude mavo Haarlemmermeer

Oude MAVO Zwanenburg. Foto: Google Streetview,

De gemeente Haarlemmermeer heeft het voornemen in de dorpskern Zwanenburg, ter plaatse van de oude MAVO aan de
kruising Dennenlaan/Nolenslaan, een appartementencomplex te laten realiseren. De gemeente verkoopt het voor de ontwikkeling bedoelde perceel aan een ontwikkelaar die conform de in het algemeen geldende normen en de specifiek voor deze locatie gestelde randvoorwaarden het complex ontwikkelt en vermarkt. De gemeente selecteert in deze aanbesteding de inschrijving met de beste prijs-kwaliteitsverhouding. De inschrijvingen worden beoordeeld op de hoogte van het grondbod dat de inschrijver doet en op een aantal kwaliteitscriteria.

Het gaat om de realisatie van 18 woningen, waarvan naar verwachting zestien in het midden-dure en (op de bovenste verdieping) twee in het dure segment. De ontwikkelaar dient zelf het aantal bij de door hem voorgenomen ontwikkeling benodigde parkeerplaatsen te berekenen aan de hand van de geldende parkeernorm. De randvoorwaarden voor de ontwikkeling zijn – naast het vigerende bestemmingsplan – weergegeven in het kavelpaspoort voor de locatie, dat via Tenderned beschikbaar is. Het appartementencomplex bevindt zich op eigen grond en is dus niet noodzakelijk openbaar
toegankelijk. Wel dient vanuit het Dorpshuis een calamiteitenroute beschikbaar te zijn, die is aangegeven op de uitgiftetekening. Het ontwerp wordt in de gunningsfase beoordeeld op de mate waarin het complex een openbare en toegankelijke uitstraling heeft. De koper is verantwoordelijk voor het bouw- en woonrijp maken van de uitgeefbare kavel. De grond is vrij van verontreiniging en geschikt voor functie wonen. De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg van het hoofdtracé van de nutsvoorzieningen. De koper draagt zorg voor de huisaansluitingen van de nutsvoorzieningen.

Voor de ontwikkeling gelden de volgende voorwaarden en termijnen:
voor de kavel dient tenminste €1.800.000,- geboden te worden;
de ontwikkelaar dient zich bij de ontwikkeling te houden aan alle wettelijke, gemeentelijke en contractuele voorwaarden die voor de locatie gelden alsmede aan hetgeen hij in zijn eigen winnende inschrijving heeft aangeboden;
bij het ondertekenen van de koopovereenkomst dient 10% van de koopsom als waarborgsom voldaan te worden;
uiterlijk twaalf weken na ondertekening van de koopovereenkomst dient door de koper de aanvraag omgevingsvergunning te worden ingediend;
uiterlijk vier weken nadat de omgevingsvergunning onherroepelijk is geworden dient de juridische levering van de grond plaats te vinden, waarbij de rest van de koopsom betaald wordt:
uiterlijk drie maanden na de juridische levering van de grond dienen de bouwwerkzaamheden ter plaatse van de kavel te starten;
uiterlijk achttien maanden na start bouw dienen de woningen opgeleverd te worden. 

In deze aanbestedingsprocedure is gekozen voor de Europese niet-openbare procedure overeenkomstig hoofdstuk 3 ARW2016, d.w.z. dat de aanbesteding in twee ronden plaatsvindt. Eerst worden voor de ontwikkeling geschikte partijen geselecteerd, daarna wordt aan maximaal vijf geschikt bevonden partijen een inschrijving gevraagd. De gunning vindt vervolgens plaats door de inschrijvingen die voldoen aan de inschrijvingsvoorwaarden te beoordelen op het gunningscriterium beste prijs-kwaliteitsverhouding. De aangeboden koopsom telt voor 25% mee en de kwaliteitscriteria voor 75%. 

Bron: Tenderned woensdag 2 januari 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/253824

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *