Ontwikkelen, leveren en instandhouding van overwegbeveiligingsinstallaties – Aanbestedingsnieuws

Ontwikkelen, leveren en instandhouding van overwegbeveiligingsinstallaties

Foto: Pixabay.com/pvpv63

ProRail heeft behoefte aan een viertal systemen die weggebruikers tijdig waarschuwen voor een trein die gaat passeren op de gelijkvloerse kruising van de weg met de spoorweg (AHOB met hangwerk, AHOB met achterpadboom, PAG en waarschuwingslicht). Dit ten behoeve van de vervanging van de bestaande AHOB-, PAG- en Waarschuwingslicht-samenstellingen in centraal bediend gebied (CBG) en de bestaande circa 10 handbediende overwegen met AHOB-, PAG- en
Waarschuwingslicht-samenstellingen in niet-centraal bediend gebied (NCBG). Het doel van deze aanbesteding is om met één partij voor elk van deze vier samenstellingen (AHOB met hangwerk, AHOB met achterpadboom, PAG en Waarschuwingslicht) als apart Systeem een raamovereenkomst af te sluiten. De definitie van een overwegbeveiligingsinstallatie die ProRail aanhoudt in deze aanbesteding betreft: “een systeem dat visuele, auditieve en fysieke waarschuwingen geeft aan weggebruikers die de spoorweg veilig willen kruisen”.

Het doel is per samenstelling en per raamovereenkomst verschillend:
1.
Automatische halve overwegbomen met hangwerk (AHOB): Het Systeem heeft tot doel weggebruikers tijdig visueel, akoestisch en fysiek (met een barrière) te waarschuwen voor een trein die gaat passeren op de gelijkvloerse kruising van de weg met de spoorweg.
2.
Automatische halve overwegbomen met achterpadboom (AHOB): Het Systeem heeft tot doel weggebruikers tijdig visueel, akoestisch en fysiek (met een barrière) te waarschuwen voor een trein die gaat passeren op de gelijkvloerse kruising van de weg met de spoorweg
3.
Pre Advanced Signal (PAG): Het systeem heeft tot doel weggebruikers tijdig, met geel knipperend licht te waarschuwen dat de overweg, gelegen op een afstand van circa 80m na het Systeem, wordt geactiveerd of geactiveerd is door een trein die gaat passeren op de gelijkvloerse kruising van de weg met de spoorweg.
4.
Waarschuwingslicht: Het Systeem heeft tot doel weggebruikers tijdig visueel en eventueel akoestisch te waarschuwen voor een trein die gaat passeren op de gelijkvloerse kruising van de weg met de spoorweg.

ProRail is verantwoordelijk voor de beschikbaarheid en veiligheid van het spoorwegnet om vervoerders in  staat te stellen de reizigers en goederen tijdig en veilig op hun plaats van bestemming te laten komen. Hiervoor vertrouwt ProRail op de kwaliteit van de partijen en systemen die haar ondersteunen dit te realiseren. De raamovereenkomsten zijn daarom gebaseerd op een prestatiegarantie van het systeem, die inhoudt dat het systeem gedurende de bepaalde termijn (de gebruiksduur) zal moeten voldoen aan de gestelde (prestatie-)eisen. ProRail heeft onderhoudswerkzaamheden belegd door prestatiecontracten met
onderhoudsaannemers die verantwoordelijk zijn voor het eerstelijns onderhoud aan het spoorwegnet. 


Deze aanbesteding betreft een wezenlijk gewijzigde heraanbesteding van de aanbestedingsprocedure “Landelijk – Ontwikkelen, leveren en instandhouden van overwegbeveiligingsinstallaties, TN257549”. Deze aanbesteding is afgebroken door ProRail omdat tijdens de beoordeling van de inschrijvingen een ernstig procedureel gebrek is vastgesteld. De eisen omtrent de aanbiedingsbegroting waren niet op een duidelijke, precieze en ondubbelzinnige wijze geformuleerd, met als gevolg dat de inschrijvingen onderling niet vergelijkbaar waren. Hierdoor kon ProRail niet tot gunning overgaan.

De raamovereenkomsten omvatten het leveren van het systeem voor de hiervoor bedoelde vervanging en/of daarin opgenomen vervangbare onderdelen, bijbehorende systeemgebruiksdocumentatie en hulpmiddelen om het systeem gedurende de gebruiksduur te kunnen gebruiken (waaronder hulpmiddelen ten behoeve van het installeren en bedrijfsvaardig opleveren en onderhoudswerkzaamheden). Daarnaast behoort ook ondersteunende dienstverlening ten behoeve van de instandhouding tot de af te sluiten raamovereenkomsten. Indien werkzaamheden in het spoor gedaan dienen te worden zal opdrachtnemer
werkzaam zijn onder het veiligheids- en gezondheidsmanagement van de projectaannemer of onderhoudsaannemer. Dit wil niet zeggen dat de opdrachtnemer niets hoeft te doen ten aanzien van veiligheid- en gezondheidsmanagement, maar wat zij moet doen bepaald wordt door de afroeper die dit in zijn deelopdracht dient te vermelden.

De raamovereenkomsten kennen een aantal belangrijke termijnen, achtereenvolgens voor systeemacceptatie, levering van nieuwe systemen en de gebruiksduur. De raamovereenkomsten vangen aan met een fatale termijn van 24 maanden waarbinnen door de opdrachtnemer aangetoond dient te worden dat de organisatie van opdrachtnemer en het systeem
gedurende de looptijd van de overeenkomst zal voldoen aan de gestelde eisen. Zie hiervoor o.a. de werkpakketten systeemacceptatie en het kwaliteitsmanagementplan. Nadat deze periode met goed gevolg doorlopen is, start een periode van zes jaar waarbinnen onder de raamovereenkomsten complete systemen besteld kunnen worden. Deze periode kan eenzijdig door ProRail één keer voor een periode van twee jaar verlengd worden. De ontwikkel- en acceptatietijd zal maximaal 24
maanden in beslag nemen. De raamovereenkomsten kennen geen gegarandeerde afname van complete systemen.

De maximale waarde van de raamovereenkomsten samen bedraagt €100.000.000,-.
De vier raamovereenkomsten zullen aan dezelfde partij worden gegund en hangen onderling samen voor wat betreft:
– Ingangsdatum en duur;
– Systeemacceptatie (De fatale termijn van 24 maanden voor systeemacceptatie geldt voor alle vier de systemen. Elk van die systemen moet binnen deze termijn geaccepteerd zijn anders eindigen alle vier de overeenkomsten.
– Maximumvolume (dit geldt voor de overeenkomsten samen);
– Beperking van aansprakelijkheid (deze geldt voor de overeenkomsten samen);
– Opschortings- en ontbindingsrechten (deze gelden voor de overeenkomsten samen).

Er zal een digitale startbijeenkomst worden georganiseerd. Hierin wordt een toelichting gegeven op onder meer de aanbiedingsbegroting en worden foto’s getoond van de systemen. Deze digitale startbijeenkomst via MS Teams vindt donderdag 27 mei 2021 plaats om 13:30 uur. Uw aanwezigheid wordt op prijs gesteld. Graag verzoeken wij u zo spoedig mogelijk doch uiterlijk twee dagen voor de digitale startbijeenkomst door te geven met hoeveel personen u aanwezig zult zijn (maximaal 2 personen) via de module ‘Berichten’ van TenderNed. Hierbij dient u het e-mailadres van de personen door te geven. De informatiebijeenkomst zal worden opgenomen. De startbijeenkomst/aanwijzing heeft enkel een informatief karakter. Vragen zullen, om onderdeel te gaan uitmaken van het aanbestedingsdossier, altijd ook als verzoek tot inlichting moeten
worden ingediend. 

NDR. Ten aanzien van de startbijeenkomst lijkt het ons raadzaam voor aanbesteder om de de aanmeldings periode iets te verruimen daar de aanbesteding is geplaatst op de vrijdag voor Pinksteren 2021 en de eerste werkdag hierna valt samen met de uiterste aanmelddatum.

Bron: Tenderned 21 mei 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/228391

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *