Ontwerpteam kindcentrum ‘De Expeditie’ Poeldijk – Aanbestedingsnieuws

Ontwerpteam kindcentrum ‘De Expeditie’ Poeldijk

Projectlocatie ISW Irenestraat. Foto: Google Streetview

Kinderopvang Simba, WSKO De Nieuwe Weg (basisonderwijs) en ISW Irenestraat (voortgezet onderwijs vmbo-(g)t) werken aan de planvorming voor een gezamenlijke nieuwe school ‘de Expeditie’ in Poeldijk voor kinderen van 0 jaar tot en met hun middelbareschooldiploma. Door deze samenwerking kan aan leerlingen een doorlopende ontwikkelingslijn worden geboden tijdens het hele onderwijstraject. Overgangen tussen kinderopvang en het primair onderwijs (PO) en tussen het PO en het voortgezet onderwijs (VO) verlopen door de integrale samenwerking soepel. Leerlingen worden door meer differentiatie en maatwerk beter uitgedaagd en gestimuleerd om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Onderdeel van deze nieuwe school is een Tienercollege, waarin de overgang van PO naar VO centraal staat. Met het Tienercollege wordt de onnatuurlijke knip tussen PO en VO weggenomen en wordt beter aangesloten bij de talenten, de ontwikkelingsfase, de onderwijsbehoeften en de leerstijl van de leerlingen in deze leeftijdscategorie. Ook wordt het moment van de niveaukeuze voor het VO uitgesteld.
De stap van samengaan onder één dak is een logisch vervolg van het willen aanbieden van een drempelvrije doorlopende leerlijn en een jarenlange samenwerking tussen de organisaties. De Interconfessionele Scholengroep Westland (ISW) valt onder Stichting Lucas Onderwijs. Stichting Lucas Onderwijs zal als bouwheer optreden namens de drie partners en de gemeente Westland.

De Expeditie gaat onderdak bieden aan circa 888 kinderen.Stijgende leerlingenprognoses en ook forse woningbouwambities van de gemeente Westland geven aanleiding om met de gemeente in gesprek te gaan over onderstaande kind- en leerlingaantallen. Vooral voor het PO deel in het Tienercollege is op termijn een hoger aantal leerlingen vanwege
zijinstroom in groep 7 te verwachten bovenop de huidige prognose van 300 PO leerlingen.

Vervangende nieuwbouw op de bestaande locatie van ISW Irenestraat in Poeldijk is het uitgangspunt voor dit project. Het vigerende bestemmingsplan stelt dat de maximale bouwhoogte aan de Margrietlaan 3 meter en aan de Irenestraat 11 meter is met een goothoogte van 8 meter. Het maximaal toegestane te bebouwen oppervlak binnen het bouwvlak is 3.500 m2. De bestemming is maatschappelijk. De kavel is 6.780 m2 groot. De verwachting is dat het realiseren van de nieuwbouw binnen het maximaal toegestane te bebouwen oppervlakte wellicht haalbaar kan zijn. De maximale bouwhoogte zal echter naar verwachting in belangrijke mate afwijken van het vigerende bestemmingsplan. Over de te doorlopen bestemmingsplanprocedure en verplichte locatie onderzoeken, rekening houdend met de nieuwe omgevingswet, moet nog afstemming plaatsvinden met de gemeente. De kavel is gesitueerd in een woonwijk in Poeldijk. De goothoogte van de direct omliggende woningen varieert tussen de 3 en 6 meter. In de Irenestraat is ook hoogbouw in de vorm van appartementengebouwen te vinden. In de directe omgeving zijn maatschappelijke voorzieningen zoals een zalencentrum, bibliotheek en gezondheidscentrum gevestigd met parkeerterreinen. De kavel wordt langs twee zijden ontsloten via de Irenestraat en de Margrietlaan. Het verkeer zal vanuit deze twee wegen de nieuwbouw benaderen.

De opdracht betreft de integrale ontwerpopdracht (‘total engineering’) ten behoeve van de sloop en de nieuwbouw van ‘De Expeditie’ in Poeldijk, inclusief de inrichting van het terrein (buitenruimte met speelterreinen, fietsenstallingen, parkeervoorzieningen, ontsluiting en Kiss & Ride). Dit ontwerp zal in fases worden uitgevoerd (schetsontwerp, voorlopig ontwerp, definitief ontwerp en technisch ontwerp/bestek). De werkzaamheden omvatten het architectonische, constructieve en installatietechnische ontwerp, inclusief de benodigde bouwfysische en duurzaamheidsadviezen en uitwerkingen. Voor het geheel zal een taakstellend budget meegegeven worden waarbinnen het ontwerp gerealiseerd moet kunnen worden. Het huidige taakstellende bouwkostenbudget ligt binnen een bandbreedte van circa €11.000.000,-  tot €13.000.000,-  exclusief btw en exclusief de tijdelijke huisvesting en sloopkosten (hierover vindt nog afstemming plaats met de gemeente Westland). Het opstellen van de kostenraming(-en) behoort ook tot de werkzaamheden van het ontwerpteam. Het voorbereiden en indienen van ontvankelijke vergunningaanvragen en daarmee het verkrijgen van de benodigde vergunningen en alle werkzaamheden die daarbij komen kijken behoren ook tot de verantwoordelijkheden van het ontwerpteam.

De realisatie van het werk zal het via een afzonderlijke aanbesteding in de markt worden gezet. Ook de fases met betrekking tot het uitvoeringsgereed ontwerp, realisatie en nazorg behoren tot de opdracht. Tijdens de bouw heeft het integrale ontwerpteam een esthetische en controlerende functie en zal het, conform de UAV 2012, de bouwdirectie voeren. Na oplevering blijft het ontwerpteam beschikbaar voor de nazorg. De uit te voeren werkzaamheden worden omschreven in de taakbeschrijving, gebaseerd op DNR-STB 2014. Deze opdracht wordt uitgevoerd op basis van een overeenkomst waarop de algemene
inkoopvoorwaarden van Stichting Lucas Onderwijs, zoals gedeponeerd op 22-06-2016 bij de Kamer van Koophandel, van toepassing zijn.
Deze Aanbesteding vindt plaats volgens het Europese deel van hoofdstuk 3 van het ARW 2016 (Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure).  De aanbesteding vindt in 2 fasen plaats:
Fase 1: Selectiefase
In deze fase kunnen gegadigden zich aanmelden voor de aanbesteding. Er zullen maximaal 5 gegadigden worden uitgenodigd
voor fase 2.

Fase 2: Gunningsfase
De geselecteerde gegadigden uit fase 1 ontvangen de ‘gunningsleidraad’ en overige aanbestedingsstukken op basis waarvan zij worden uitgenodigd om hun inschrijving in te dienen. Als gunningscriterium wordt gehanteerd: de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned donderdag 19 mei 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/261721

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *