Ontwerpteam transformatie schoolgebouw Beatrijsstraat 8-12 Den Haag – Aanbestedingsnieuws

Ontwerpteam transformatie schoolgebouw Beatrijsstraat 8-12 Den Haag

De ontwikkeling van betaalbare kleinschalige bedrijfsruimte voor de maakindustrie wordt niet voldoende opgepakt door de markt. Door deze marktsituatie en de ambitie van de gemeente Den Haag om een inclusieve stad (voor zowel ondernemers als inwoners) te zijn en de economie te verbreden pakt de gemeente deze taak op zich. Met het Actieprogramma Kleinschalige bedrijfsruimte wordt ingezet op de toevoeging van deze type bedrijfsruimtes in de wijken. Het doel van dit project is het leveren van een bijdrage aan het tekort aan betaalbare bedrijfsruimte, door de Beatrijsstraat 8-12 te transformeren van een verouderde onderwijslocatie tot een economische broedplaats, een bedrijfsverzamelgebouw voor ondernemers en ondernemende
kunstenaars. Dit zijn vaak ondernemers in de ambachtelijke hoek, waarbij (kleinschalige) productie belangrijk is. Zij hebben baat bij ruimtes waar zij kunnen klussen en die veel begane grond hebben om zo goed bereikbaar te zijn voor bijvoorbeeld busjes. Dit betekent ook dat het werkruimtes moeten zijn voor een betaalbare prijs, waar mensen kunnen ‘maken’ en reuring kan ontstaan. Het doel is om de buurt Moerwijk Noord, en heel stadsdeel Zuidwest, een economische en sociale impuls te geven door middel van het creëren van circa veertig bedrijfsunits en het toevoegen van een gebiedsversterkende functie in het pand aan de Beatrijsstraat 8-12.

De voormalige onderwijslocatie aan de Beatrijsstraat omvat 4.850 m2 BVO in twee bouwlagen. De functie onderwijs wordt circa tien  jaar niet meer op de locatie uitgeoefend. Het pand is ruim zes jaar in gebruik gegeven aan twee collectieven op bruikleen basis. Er is nauwelijks – op het wind en waterdicht houden na – onderhoud gepleegd. Een deel van de school is in de jaren ’50 gebouwd, het tweede deel in de jaren ’80. Het uitgangspunt is het gebouw sober en doelmatig transformeren voor de doelgroep ambachtelijke makers/ondernemers. Het doel is om straks circa 40 schakelbare bedrijfsunits te realiseren die
geschikt zijn voor de maakindustrie. Op de begane grond moet sprake zijn van zelfstandige units met eigen ingangen, op de verdieping zal de ontsluiting gaan via de reeds aanwezige gezamenlijke gangpartijen. Er is een goederenlift die weer gangbaar gemaakt moet worden om bedrijvigheid op de verdieping mogelijk te maken. Het project bevindt zich thans in de overgang van initiatieffase naar SO fase. In de komende periode zal het ruimtelijk programma van eisen worden vertaald naar een technisch programma van eisen wat als input dient voor het te selecteren ontwerpteam. Het ontwerpteam zal vervolgens het technisch
programma van eisen uitwerken tot een SO, VO en DO. Op basis hiervan kunnen de benodigde vergunningen worden aangevraagd. Tevens is – naar verwachting- het DO input voor de aanbesteding voor de bouwteam-opdracht. Deze aanbesteding voorziet in de uitvraag naar een ontwerpteam, inclusief directievoering en toezicht tijdens de uitvoering. Er wordt een marktpartij gezocht welke ontwerp en adviezen in het voortraject kan verzorgen, deel kan nemen in het bouwteam met de aannemer en de directievoering & toezicht tijdens de realisatie van het project kan voeren.

De werkzaamheden omvatten het architectonische, constructieve en installatietechnische ontwerp, inclusief de benodigde bouwfysische en duurzaamheidsadviezen en uitwerkingen (inclusief circulariteit). Ten behoeve van de realisatie van het werk zal het (op basis van het ontwerp te vervaardigen) ontwerp via een afzonderlijke aanbesteding in de markt gezet worden, waarna het ontwerp in bouwteamverband wordt afgerond. De afweging om het werk aan te besteden in bouwteamverband is
in principe reeds gemaakt en participatie in het bouwteam is in dat geval onderdeel van de opdracht. Het is ook mogelijk dat het ontwerpteam het ontwerp tot en met bestek uitwerkt en het werk op basis van bestek wordt aanbesteed.

De opdracht wordt aanbesteed volgens de Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure, de aanbesteding vindt in twee fasen plaats:
Fase 1: Selectie
In deze fase kunnen Gegadigden zich aanmelden voor de Aanbesteding. Er zullen maximaal vijf gegadigden worden uitgenodigd voor fase 2.
Fase 2: Gunning
De Geselecteerde gegadigden uit fase 1 ontvangen de ‘gunningsleidraad’ en overige aanbestedingsdocumenten op basis waarvan zij worden uitgenodigd om hun inschrijving in te dienen. De aanbesteder gunt de opdracht (in voorkomend geval van gunning) op grond van de naar het oordeel van de Aanbesteder economisch meest voordelige Inschrijving.

Bron: Tenderned donderdag 12 mei 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/261189

1 thought on “Ontwerpteam transformatie schoolgebouw Beatrijsstraat 8-12 Den Haag

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *