Ontwerpteam sportzaal Oppenheimstraat Leiden – Aanbestedingsnieuws

Ontwerpteam sportzaal Oppenheimstraat Leiden

Openheimstraat 4a Leiden. Foto: Google Streetview

Het project Oppenheimstraat fase 2 kent een relatief lange planvormingsgeschiedenis. Het oorspronkelijke project kwam eind 2011 tot stand en bestond uit plannen voor de bouw van een gymzaal, een zevental groepsruimten voor kinderopvang met bijbehorend handvaardigheidslokaal en een woonzorgcomplex met 27 zorgwoningen en activiteitencentrum. Uit gesprekken met vertegenwoordigers uit de buurt bleek dat het project op weinig draagvlak kon rekenen. Dit bleek in de zomer van 2016 toen er bijna 300 zienswijzen werden ingediend voor de ontwerp omgevingsvergunning ‘Oppenheimstraat fase 2’. De belangrijkste onderwerpen waren bouwmassa, groen, parkeerdruk en verkeersveiligheid. Ongeveer de helft van de ontvangen
zienswijzen was afkomstig van ouders met kinderen op de St. Josephschool.

In januari 2018 heeft de gemeenteraad de ‘Herijking bouwprogramma Oppenheimstraat’ vastgesteld. Met dit besluit is vastgesteld dat het bouwprogramma, zoals voorgesteld in 2011, niet als zodanig wordt gerealiseerd. De kinderopvang blijft nu gebruik maken van het huidige pand, dat door de gemeente wordt gerenoveerd. De zorgwoningen en activiteitencentrum worden elders gerealiseerd. Voor de Oppenheimstraat fase 2 rest dus de nieuwbouw van een gymzaal met twee vloerdelen.
Eind 2018 is op basis van een integrale afweging besloten de maatvoering van twee vloerdelen te houden en geen extra m2 (tot 2,5 vloerdelen) te creëren ten behoeven van wedstrijden voor zaalhockey.

De werkzaamheden worden uitgevoerd in opdracht van het projectbureau van de gemeente Leiden en maken deel uit van het project ‘realisatie dubbele gymzaal aan de Oppenheimstraat 4A’. Op dit moment staat er een oud school gebouw van de St. Josephschool welke wordt beheerd door leegstandbeheer. Een lokale gym en circus vereniging hebben interesse om de sporthal voor langere tijd buiten de schooluren te huren. Bij het opstellen van het PVE kijkt de architect of de ruimtelijke eisen en wensen van de verenigingen zijn in te passen. Deze eisen en wensen zijn te lezen in de bij de aanbestedingsdocumenten gevoegde stukken van de betreffende partijen. Het is geen vereiste dat deze partijen een plek krijgen in de sportzaal, primair aan de opdracht is een sportzaal voor scholen. Wel is het een ambitie van de gemeente om een flexibel gebouw te maken dat voor meerdere doeleinde gebruikt kan worden. Een mooie gymzaal die ’s avonds leeg staat zou goed gebruikt kunnen worden door de verenigingen mits dit ruimtelijk inpasbaar is (lees; past binnen het bestemmingsplan 898,5m2 max bouwoppervlak).

Ten behoeve van de realisatie van de sportzaal Oppenheimstraat, kiest de gemeente Leiden ervoor om de ontwerp- en advieswerkzaamheden door een integraal ontwerpteam te laten verrichten. In samenwerking tussen dit integraal ontwerpteam en andere door de gemeente in te zetten partijen (te denken aan projectmanagement, een kostenadviseur en uitvoerende partijen) zal worden gewerkt aan het gewenste eindresultaat. Met deze selectie is gemeente Leiden op zoek naar een ontwerpteam die de integrale opdracht aanvaardt voor het geheel van de volgende disciplines:
Discipline 1: Het architectonisch ontwerpen van de sportzaal en het maken van het bouwkundig ontwerp van het project en het mede begeleiden van de uitvoering van het ontwerp
Discipline 2: het ontwerpen, adviseren en gereedmaken van het constructief ontwerp voor het bouwkundig ontwerp
Discipline 3: het ontwerpen, adviseren en gereedmaken van het installatietechnische ontwerp voor het bouwkundig ontwerp en het mede begeleiden van de uitvoering van de installatie conform het ontwerp
Discipline 4: het adviseren over de bouwfysica, duurzaamheid, brandveiligheid en akoestiek van het gebouwontwerp

Het ontwerpteam dient de volgende werkzaamheden uit te voeren en eindproducten op te leveren:
– Het maken van een programma van eisen en het SO ten behoeve van een dubbele gymzaal aan de Oppenheimstraat 4A. Op basis van de volgende uitgangspunten:
o Normen gymzalen vakgroep bewegingsonderwijs Leiden;
o Stedenbouwkundige randvoorwaarden met daarin functioneel PvE inpassing sportzaal Oppenheimstraat 4A
o Nog op te halen wensen vanuit de Stakeholders uit de buurt (gebruikers en omwonenden);
o Passend binnen het fungerende bestemmingsplan;(zie bijlage bestemmingsplan)
o Richtlijnen van de KVLO en NCO NSF (zie link bijlagen op pagina 3 Leidraad)
o Wensen vanuit de Stakeholders uit de buurt (gebruikers en omwonenden); zijn nog niet beschikbaar, maar worden verstrekt na de gunning. De klankbordgroep is in ontwikkeling.
– Het maken van een VO en DO
– Een technisch ontwerp (TO) gezamenlijk met bouwkundige aannemer op basis van het DO, hierin heeft de architect een adviserende rol
– Controle en afstemming van het Uitvoering gereed ontwerp
– Esthetische begeleiding en controle tijdens uitvoering (bouwfase) en realisatie
– Nazorg en revisie

Op basis van de beschikbare kostenraming is een budget beschikbaar gesteld van ongeveer €4.500.000,-.
De gemeente Leiden wil met het DO dat het ontwerpteam oplevert de aanbesteding starten voor de bouwkundige aannemer.

De aanbestedende dienst wenst namens de afdeling projectbureau een overeenkomst af te sluiten met één inschrijver. De uitvoering van de werkzaamheden vindt plaats op basis van de DNR 2011 inclusief de bijgevoegde aanvullingen en afwijkingen DNR 2020.  De Overeenkomst wordt afgesloten voor de duur van de afronding van de werkzaamheden. De opdrachtgever kan te allen tijde de opdracht beëindigen zonder verdere verplichtingen. De aanvangsdatum van de overeenkomst ligt naar huidig inzicht op 9 mei 2022. De opdrachtgever gaat uit van een doorlooptijd van opstellen SO tot DO, afgestemd met welstandscommissie en Leidse Sportfederatie, van ongeveer 32 weken,. Het streven oplevering DO is eind 2022.

Deze Europese niet-openbare selectieprocedure geschiedt op basis van de Aanbestedingswet 2012.

Bron: Tenderned vrijdag 17 december 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/247088

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *