Ontwerpteam nieuwbouw kindcentrum Yunus Emre Den Haag – Aanbestedingsnieuws

Ontwerpteam nieuwbouw kindcentrum Yunus Emre Den Haag

Illustratie: pixabay.com

De gemeente Den Haag, vertegenwoordigd door de afdeling Centrale Vastgoedorganisatie (CVDH), heeft het voornemen
om nieuwbouw te realiseren voor de Islamitische basisschool Yunus Emre aan de Haardstede 1-3 te Den Haag. Het betreft nieuwbouw voor een basisschool met 15-17 groepen inclusief 1-2 speellokalen en een gymnastiekzaal alsmede kinderopvang (KDV) en buitenschoolse opvang (BSO). De schoolnaam betreft ISNO Yunus Emre – Beresteinlaan. De school valt onder de
Islamitische Stichting Nederland voor Onderwijs en Opvoeding (ISNO). ISNO Yunus Emre biedt basisonderwijs op islamitische grondslag, waarbij gestreefd wordt naar een vergroting van de emancipatie van de moslimburger in de Nederlandse samenleving en van het moslim zelfbewustzijn.

Het bestaande pand aan de Haardstede 1-3 te Den Haag wordt gesloopt. De huidige school (Blokpoel) die gebruik maakt van het pand verhuist naar de Twickelstraat. Een deel van de totale kavel wordt afgestoten ten behoeve van een andere ontwikkeling. Ca. 3.000 tot 3.500 m2 van de kavel blijft beschikbaar voor de nieuwbouw van de Islamitische basisschool Yunus Emre inclusief KDV, BSO en gymzaal. De nieuwbouw heeft een omvang van ca. 3.045 m2 bvo. Het bouwheerschap van de
nieuwbouw ligt bij de gemeente. Beoogd wordt om de opdracht vanaf 24 november 2023 te gunnen. De start van uitvoering van de bouwwerkzaamheden kan beginnen in 2025. Het gebouw moet medio 2026 opgeleverd worden.

De opdracht behelst het maken van een ontwerp voor het nieuw te bouwen kindcentrum.  Dit ontwerp zal in fases worden uitgevoerd (SO, VO, DO en TO), waarbij goedkeuring en opdrachtverstrekking per fase geschiedt. De werkzaamheden omvatten
het architectonische/bouwkundige, constructieve en installatietechnische ontwerp, inclusief de benodigde bouwfysische, brandveiligheids- en duurzaamheidsadviezen en uitwerkingen (inclusief circulariteit). Voor het geheel zal een taakstellend budget meegegeven worden (van 5 tot 6 miljoen euro excl. btw, prijspeil 2023, afhankelijk van het definitieve PvE) waarbinnen het ontwerp gerealiseerd moet kunnen worden. Het opstellen van de kostenraming(-en) behoort ook tot de werkzaamheden van het ontwerpteam. Het verkrijgen van de benodigde vergunningen en alle werkzaamheden die daarbij komen kijken behoren ook tot de verantwoordelijkheden van het ontwerpteam.

De basis voor de opdracht wordt gevormd door het ambitiedocument en de programma’s van eisen van Yunus Emre – Beresteinlaan en van de kinderopvangorganisatie. De programma’s van eisen worden in de volgende fase van deze aanbesteding beschikbaar gesteld. Er zijn nog geen stedenbouwkundige randvoorwaarden; hiervoor geldt het vigerende bestemmingsplan en de mogelijkheden voor aanpassing hiervan op basis van de geldende ruimtelijke ordeningsprocedures.
De realisatie van het werk zal op basis van het te vervaardigen bestek via een afzonderlijke aanbesteding in de markt worden gezet. Tijdens de bouw heeft het ontwerpteam een esthetische en controlerende functie en zal het, conform de UAV, de esthetische bouwdirectie voeren. De bouwkundige (hoofd)directievoering wordt bij een specialistisch bureau voor directievoering en toezicht belegd. Na oplevering blijft het ontwerpteam beschikbaar voor de nazorg. De uit te voeren werkzaamheden worden omschreven in de taakbeschrijving, gebaseerd op DNR-STB 2014. Deze opdracht wordt uitgevoerd op basis van een overeenkomst waarop de Algemene voorwaarden Opdrachtgever- Adviseur Den Haag 2013 van toepassing zijn.

De opdracht wordt aanbesteed volgens de Europese niet-openbare procedure. De Aanbesteding vindt in 2 fasen plaats:
Fase 1: Selectie
In deze fase kunnen gegadigden zich aanmelden voor de aanbesteding. Er zullen maximaal vijf gegadigden worden
uitgenodigd voor fase 2.
Fase 2: Gunning
De geselecteerde gegadigden uit fase 1 ontvangen de ‘gunningsleidraad’ en overige aanbestedingsdocumenten op basis waarvan zij worden uitgenodigd om hun inschrijving in te dienen. De aanbesteder gunt de opdracht (in voorkomend geval van gunning) op grond van de naar het oordeel van de aanbesteder economisch meest voordelige inschrijving.

Bron: Tenderned zzondag 18 juni 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/301159

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 20 juni 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *