Ontwerpteam nieuwbouw en renovatie basisschool De Wereldwijzer Utrecht – Aanbestedingsnieuws

Ontwerpteam nieuwbouw en renovatie basisschool De Wereldwijzer Utrecht

Foto: © Willibrord Stichting

De Wereldwijzer is een school aan de Lingestraat in de Rivierenwijk Utrecht. De Wereldwijzer is opgenomen in het
Meerjarenperspectief Onderwijshuisvesting (MPOHV) van de gemeente Utrecht en komt derhalve in aanmerking voor vervangende nieuwbouw. Van het originele schoolgebouw uit 1908 is een klein deel, namelijk het entreegebouw aan de Jutfaseweg, behouden gebleven en aanwezen als monument. Dit deel zal dan ook niet gesloopt worden maar een onderdeel zijn van de vervangende nieuwbouw. De overige bebouwing dateert uit de jaren ’80 en wordt niet tot het monument gerekend. Dit deel zal plaatsmaken voor vervangende nieuwbouw. Het huidige schoolgebouw voldoet niet meer aan de eisen en wensen van deze tijd. De Wereldwijzer wenst dan ook een nieuw ontwerp wat economisch, energetisch en ruimtelijk meer oplevert. Ook wordt de huidige gymzaal vervangen en dient deze op een nette manier in het ontwerp van het onderwijsgebouw verwerkt te
worden. Een deel van het schoolplein is onderdeel van een kunstwerk. Het betreft een straatmozaïek in de vorm van een Perzisch tapijt, inclusief enkele objecten zoals bronzen lammetjes en speeltoestellen. De Afdeling Culturele Zaken van de gemeente Utrecht heeft het voornemen een participatietraject te starten om samen met de kunstenaar en de bewoners van de wijk in gesprek te gaan over een nieuwe invulling van het plein waarbij de wens is om meer groen te voegen.

De focus ligt voornamelijk op het creëren van meer openheid tussen ruimten, een verbetering van de veiligheid en het borgen van de huiselijke en wereldse sfeer in de school. Er wordt veel waarde gehecht aan de ruime lokalen en de karakteristieke uitstraling van de school (met name monumentale deel). Op basis van de normatief toegekende meters op basis van de leerlingprognose van Pronexus (131 leerlingen) geldt een BVO van 883 m2 voor de school. De totale opgave gaat uit van de ruimtebehoefte voor de school plus de voorschoolse educatie: 998 m2 bvo. Dit is exclusief de gymzaal van 455 m2 bvo.
De maximale toekomstige omvang voor het onderwijs is bepaald op basis van de groeiambitie (225 leerlingen – 9 groepen) resulterend in een ruimtebehoefte voor de school plus de voorschoolse educatie: 1471 m2 bvo. Dit is exclusief gymzaal van 455 m2 bvo. Vanuit de ambitie toekomstgericht onderwijs aan te bieden en kansengelijkheid te bevorderen, wordt verdergaande samenwerking gezocht met kinderopvang en zorg. Deze samenwerking krijgt vorm in de ontwikkeling van integrale kindcentra, waar onderwijs en tenminste kinderopvang integraal worden aangeboden. Er is op dit moment nog geen kindcentrum in de wijk en dit biedt dus kansen. Hier is 250 m2 bvo geraamd, maar nog niet beschikt. De exacte omvang van de opdracht en de opgave nieuwbouw of combinatie nieuwbouw/renovatie wordt in de Gunningsleidraad beschreven.

De aanbestedende dienst is op zoek naar één contractpartij die onder haar verantwoordelijkheid en aansturing de uitvoering voor alle bij de opdracht behorende ontwerp- en adviesdiensten voor haar rekening neemt. De total engineer borgt de volgende ontwerp- en adviesdisciplines om te komen tot een compleet afgestemd en integraal ontwerp:
▪ Architect
▪ Adviseur Installaties
▪ Adviseur Constructies
▪ Adviseur Geotechniek
▪ Adviseur Bouwfysica (incl. energieadvies)
▪ Adviseur Brandveiligheid
▪ Adviseur Akoestiek

En wel in de navolgende fasen:
▪ Structuurontwerp;
▪ Voorontwerp;
▪ Definitief Ontwerp;
▪ Prijs- en contractvorming;
▪ Technisch Ontwerp;
▪ Uitvoeringsgereed ontwerp;
▪ Uitvoering (ondersteuning directievoering en toezicht);
▪ Nazorg.

Na het doorlopen van de aanbestedingsprocedure zal naar verwachting, en indien tot gunning wordt besloten, in januari 2023 opdracht worden verstrekt zodat in januari 2023 met de werkzaamheden kan worden gestart. De verwachte oplevering is in april 2025.

De aanbesteding vindt plaats volgens een Europese niet-openbare procedure onder toepasselijkheid van de Aanbestedingswet 2012. De niet-openbare procedure houdt in dat de aanbesteding in twee fasen geschiedt. In de eerste fase vindt een selectie plaats. De aanbestedende dienst beoogt op basis van het gunningscriterium  beste prijs-kwaliteitsverhouding één
inschrijver te selecteren voor de uitvoering van de werkzaamheden. Het gunningscriterium wordt naar verwachting vormgegeven door de volgende sub-gunningscriteria:
▪ Honorarium/Advieskosten;
▪ Visie op de opgave;
▪ Aanpak & Samenwerking;
▪ Bezoek referentieproject.

Bron: Tenderned donderdag 30 juni 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/265721

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *