Ontwerpopdracht nieuwe Gemeentewerf West-Betuwe – Aanbestedingsnieuws

Ontwerpopdracht nieuwe Gemeentewerf West-Betuwe

Impressie gemeentehuis: © gemeente West-Betuwe

Op 27 januari 2020 is een intentieovereenkomst gesloten tussen de Provincie Gelderland en de Gemeente West Betuwe. In deze overeenkomst is door beide partijen de intentie uitgesproken om te komen tot een samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot de realisatie van een nieuw steunpunt en een nieuwe gemeentewerf op de beoogde locatie( locatie Rumpt). Door middel van verschillende werkgroepen is vervolgens invulling gegeven aan en overeenstemming bereikt over het Programma van Eisen en inzicht verkregen in het totale investeringsvolume. Deze dienen als basis voor het ontwerp voor locatie Rumpt.

Zowel de huisvesting van het Steunpunt Rumpt (van de Provincie) als de twee bestaande werven van de gemeente zijn verouderd en voldoen niet meer aan de wensen en eisen van de gebruikers. Het huidige steunpunt van de provincie is centraal gelegen in de gemeente. Vanwege deze gunstige ligging én de synergievoordelen van een eventuele samenwerking tussen provincie en gemeente is ervoor gekozen om samen tot een nieuwe invulling van het terrein te komen.

De Gemeente wil een overeenkomst sluiten met één opdrachtnemer die één integraal ontwerpteam vormt voor het duurzaam ontwerpen van de gemeentewerf en steunpunt locatie Rumpt binnen de gestelde kaders van geld, tijd en kwaliteit:
– Geld; de geraamde bouwkosten bedragen ca. €7.500.000,- excl. btw
– Tijd; planning
– Kwaliteit; PvE
De hierboven genoemde kaders zijn bedoeld als indicatie van de omvang, kwaliteit en planning van het uiteindelijk te realiseren werk. De aanbestedende dienst behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om op basis van voortschrijdend inzicht wijzigingen in deze kaders door te voeren. Aan de genoemde informatie kunnen gegadigden dus geen rechten ontlenen.

De opdracht wordt dus als integrale ontwerpopdracht aanbesteed, hetgeen wil zeggen dat de opdrachtgever aan één partij opdracht zal verstrekken, die verantwoordelijk is voor de hele engineering. Deze partij heeft alle disciplines in huis en bestaat al dan niet uit een samenwerkingsverband van partijen waarin de verschillende disciplines zijn vertegenwoordigd. De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor een integraal ontwerp op alle bestaande disciplines, onder andere: architectuur (hoofdgebouw en opstallen), civieltechnisch (terrein, verhardingen, groen), constructies (gebouw, opstallen en verhardingen), installatieadvies (gebouw, opstallen, terrein), bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid (gebouw), duurzaamheid (overall) en
kostendeskundigheid. Een gegadigde kan naar eigen inzicht disciplines toevoegen aan het team als dat zijns inziens noodzakelijk of gewenst is. In het Programma van Eisen wordt uitgegaan van een sober, doelmatig en functioneel gebouw. Dit geldt ook voor de opstallen en de terreininrichting. Hierbij wordt rekening gehouden met de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente West Betuwe en de provincie Gelderland. Dit betekent o.a. een energie- en CO2-neutraal gebouw, toekomstbestendig en passend in de omgeving met aandacht voor flora en fauna.

Het PvE gaat nu uit van een gezamenlijk hoofdgebouw van twee verdiepingen. Met op de begane grond één gezamenlijke entree die toegang biedt tot de meer publieke ruimten zoals kleedruimten kantine/keuken en sanitaire groepen, maar ook bijvoorbeeld de technische ruimten. Op de begane grond zal een gezamenlijke opgang worden gerealiseerd die leidt naar de 1e verdieping. De 1e verdieping zal een gescheiden karakter hebben. Zonering door middel van een (digitaal) toegangssysteem naar de kantoren voor respectievelijk de gemeente en provincie. Vergaderfaciliteiten worden hier ook gesitueerd. Deze kunnen mogelijk ook door beide organisaties worden gedeeld.

De opdrachtnemer werkt het Programma van Eisen uit tot een Definitief Ontwerp (DO) inclusief technische omschrijving (TO). De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de integraliteit van het ontwerp en de beheersing van de financiële kaders. Op basis van het DO en TO wordt de aanbesteding voor een uitvoerende partij uitgeschreven; de opdrachtgever heeft de intentie om de opdracht traditioneel uit te besteden aan een uitvoerende partij. De in dit kader te contracteren aannemer maakt de werktekeningen en opdrachtnemer controleert deze op basis van het afgesproken ontwerp. De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het ontwerp tot en met het DO, inclusief het verkrijgen van een omgevingsvergunning, binnen budget. Daarnaast is opdrachtnemer verantwoordelijk voor de toetsing van de resultaten bij de bouwvoorbereiding, realisatie en oplevering.

Er is sprake van een dienstverleningsovereenkomst met een looptijd die gekoppeld is aan de duur van het project. . De aanbestedende dienst organiseert een Europese aanbesteding volgens de zogenaamde niet-openbare aanbestedingsprocedure, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen een selectie- en een gunningsfase. Het gehanteerde gunningscriterium is de  ‘beste prijs-kwaliteitsverhouding’.  Daarbij zal in ieder geval worden gelet op:
1. Kwaliteit
a. Visie op ontwerp met mogelijke optimalisatievoorstel(len)
b. Invulling duurzaam ontwerp (o.a. energieverbruik, circulariteit, klimaatadaptatie, e.d.)
c. Samenstelling van het team (continuïteit, expertise, demarcatie, e.d.)
2. Prijs (honorarium en uurtarieven).

Bron: Tenderned/ Negometrix/ Mercel Source to Contract Woensdag 6 april 2022

https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/257992

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *